Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
6°C
-4°C
ČE.
1°C
-1°C
Avtor: Občina Vransko,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2018

Datum objave: 27. 10. 2017
Številka razpisa: 4302-07/2017-05
Sredstva: 7950€
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 2018. Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2018 zagotovila sredstva v višini 7.950,00 EUR: A. podprogram 18049001 - programi veteranskih organizacij 500,00 EUR; B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih skupin 2.250,00 EUR; C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih skupin 5.200,00 EUR, od tega: C1 programi letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok 1.100,00 EUR, C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR, C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR. 2. Na razpisu lahko sodelujejo: A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, društva za vrednote NOB ipd); B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM); C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Vransko in - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov. V letu 2018 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje naloge in programe: - sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; - sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; - sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; - sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; - organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; - delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o registraciji društva; c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2016, potrjeno na ustreznem organu društva; d) davčno številko in številko transakcijskega računa; e) program dela in finančni načrt za leto 2018; f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja občine Vransko ter podatke o višini članarine. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; d) časovno dinamiko realizacije projekta. Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. Merila za dodelitev sredstev: - popolna dokumentacija - pogoj; - sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko; - vključenost članov iz občine Vransko; - kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11. 2017, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2018« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si

Všečkaj objavo