Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
32°C
14°C
PON.
35°C
15°C
Avtor: Občina Vransko,

Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v občini Vransko v letu 2022

Datum objave: 31. 01. 2022
Številka razpisa: 4302-04/2022-08
Sredstva: 5 000,00 EUR

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v občini Vransko v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti v občini Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:

-   investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi;

-   investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, objektov in naprav;

-   investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete pitne vode.

Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem objektov na omrežje.

Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode so fizične osebe, ki:

-   so lastniki zasebnih vodovodov;

-   samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo;

-   njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine Vransko;

-   nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij;

-   imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je ta s predpisi zahtevan;

-   so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah;

-   v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV.

Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR na investicijo.

Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2022.

Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za prijavo na javni razpis sta priložena.

Všečkaj objavo