Logo MojaObčina.si

Vransko

DANES
27°C
15°C
JUTRI
29°C
14°C
Deli
2181

Upravna enota Žalec v letu 2018

Upravna enota Žalec opravlja naloge, ki jih je država zaradi številnih potreb po urejanju javnih zadev in življenjskih situacij prenesla v lokalno okolje, da bi tako ljudem približala in olajšala uresničevanje njihovih pravic, dolžnosti in zakonitih interesov. V tem pogledu je vsaka upravna enota organizacijska izpostava države, ki na prvi stopnji vodi upravni postopek o zadevah, ki so sicer v pristojnosti različnih ministrstev, in opravlja druge upravne naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi.

 

V letu 2018 smo na Upravni enoti Žalec obravnavali preko 18.180 upravnih zadev. Pri tem nam je v posebno zadovoljstvo, da smo ves čas vzdrževali visoko raven profesionalnosti tudi v odnosu do naših strank. Kljub velikemu številu bolj ali manj zahtevnih postopkov smo namreč imeli le 12 pritožb na naše delo. Od tega jih je bilo največ na področju gradenj (7). V večini primerov so pritožbeni razlogi zunanjega izvora, npr.: pritožniki so stranski udeleženci  mejaši, ki s pritožbami v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli. Podobno je takrat, ko so  vzroki za pritožbe v nejasnih določbah in preširokih pravnih pojmih, na primer v prostorskih aktih, ki so sicer pristojnost drugih organov. Upravna enota v takih primerih nima prav veliko manevrskega prostora, saj smo kot organizacijska enota izvršilne veje oblasti  pristojni le za odločanje na podlagi predpisov. Če predpis oziroma splošni akt s preširokimi pojmi predstavlja problem pri razlagi in uporabi v praksi, upravna enota na rešitev nima neposrednega vpliva. S pobudo ali zaprosilom za razlago se lahko kvečjemu obrne na drugostopenjski organ oziroma pristojno ministrstvo. Na njegovo delo pa seveda ne more vplivati.

 

Sicer je leto 2018 zaznamovala nova gradbena zakonodaja. Ta je odločilno vplivala na izredno povečanje števila vlog že pred uveljavitvijo. Tako smo na naši upravni enoti pred 1. 6. 2018 prejeli v tednu dni več kot 120 vlog, medtem ko sicer v povprečju tedensko prejmemo okoli 15 vlog. Zaradi tega je neizogibno prišlo tudi do podaljšanja rokov reševanja upravnih zadev iz tega naslova.

 

Kar zadeva udeležence v postopkih po prostorski in gradbeni zakonodaji, so investitorji s finančnim in drugim tveganjem, ki spremljajo investiranje na tem področju, gotovo med najbolj izpostavljenimi udeleženci. Zato je tudi z gledišča upravnega postopka pomembno, da že pri samem načrtovanju tehtno izbirajo dobre, strokovno usposobljene projektante. Kajti če projektant pripravi vsebinsko ustrezno, čim bolj popolno projektno dokumentacijo, potem tega  ni treba znova dopolnjevati ter s tem po nepotrebnem obremenjevati postopka, z vedno novimi dopolnitvami posledično spreminjati oziroma podaljševati procesne roke ipd. Namesto tega nekateri investitorji očitno raje tvegajo, misleč, da lahko slabo načrtovanje kompenzirajo v upravnem postopku. Od upravnega organa povsem neutemeljeno pričakujejo, da jim lahko v upravnem postopku nadoknadi časovne zamude in strokovne napake, storjene pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, npr. pri usklajevanju prostorsko izvedbenih podlag občin, izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju mnenj pristojnih mnenjedajalcev in podobno. Čeprav si prizadevamo, da v okviru možnega pomagamo, nekaterih napak, ki jih povzročijo drugi, sami žal ne moremo in ne smemo odpravljati, saj teh pristojnosti nimamo. Zaradi tega velja še enkrat poudariti, da naj vlagatelj zahteva od tistih, ki so za to pristojni, da mu pripravijo kvalitetno dokumentacijo, saj je to pogoj, da lahko gradbeno dovoljenje pridobi čim hitreje.    


Novi oziroma zdaj že veljavni gradbeni zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj. Zato v letu 2019 pričakujemo še več vlog za legalizacijo obstoječih gradenj. Vlagateljem pa iz istih razlogov preglednega in hitrejšega postopka, brez nepotrebnega odlašanja z naknadnimi dopolnitvami, tudi v teh primerih svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno podporo. Pregleden in hiter postopek je namreč v obojestranskem interesu, tako vlagatelja, ki upravičeno zasleduje svoj zakoniti interes, kot upravne enote, ki deluje v javnem interesu.

 

Na področju vojne zakonodaje novosti ni bilo in jih tudi v letu 2019 ne pričakujemo. V letu 2018 smo največ odločali o veteranskih dodatkih (255 zadev) in zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (55 zadev). Ob tej priložnosti želimo vse vojne veterane opozoriti, in sicer zato, da se izognemo primerom, ko prejemki ne bi bili izplačani ali premije za zdravstveno varstvo ne bi bile plačane; ali ko bi morali zaradi preveč prejetega veteranskega dodatka prejemke iz tega naslova kasneje vračati, opozoriti na to, da pravočasno sporočijo na upravno enoto vse spremembe, ki bi lahko vplivale na izplačila, npr. menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske člane.

 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi potrebami omogočajo večjo kvaliteto življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in odpravlja diskriminacija invalidov. Na voljo imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni enoti, kot so uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2018 smo tako odobrili nakup 27 tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 41 vrednotnic (24 % več kot v letu 2017), saj se je s spremembo pravilnika povečal nabor pripomočkov.

 

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za osebno dopolnilno delo, na podlagi katere lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih izdali kar 293. Število iz leta v leto narašča.

 

Upravno notranje zadeve: državljanstvo, društva, orožje, eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne listine, matične zadeve, promet, itd. sodijo med najobsežnejše in raznovrstne postopke. Njihovo število je v preteklem letu preseglo 15.600 zadev. Izredno se je povečalo število vlog tujcev, kar za 45 % v primerjavi z letom prej (v letu 2018 smo prejeli 1.191 vlog). V to področje spada še prijava prebivališča, kamor se uvrščajo postopki ugotavljanja stalnega prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov (106 uvedenih postopkov ugotavljanja prebivališča) je večinoma posledica nastalih gospodarskih razmer, osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, da jim v okviru naših pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub temu nestrpne in žaljive, nekatere celo nasilne, tako da nam v takih primerih preostane le še ljudski pregovor: dobrota je včasih res sirota.

 

V letu 2019 pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost skoraj 3000 osebnim izkaznicam in 1000 potnim listinam, katerih imetniki imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med njimi, svetujemo, da si s pravočasno zamenjajo osebnega dokumenta prihranite nepotrebno odlašanje in nevšečnosti, zlasti če načrtujete potovanje v tujino.

 

Ko smo že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, da so nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno nejevoljni zaradi prekrškovnih postopkov, ki jih je upravna enota kot prekrškovni organ dolžna uvesti po uradni dolžnosti. V tem okviru so na primer prekrški zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih podatkov v prometnem dovoljenju, prenehanja veljavnosti zavarovalne police. Zardai opustitev oziroma kršitev navedenih zakonskih obveznosti smo bili v lanskem letu primorani izdati 109 plačilnih nalogov. Kot rečeno, upravna enota je pri teh kršitvah  dolžna ukrepati po uradni dolžnosti. Vsakdo pa se lahko temu enostavno izogne, samo zakon je treba spoštovati.

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, katerih število znaša preko 37.000 zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in razveseljivo število poročnih obredov, ki smo jih imeli v prejšnjem letu kar 204. Skupno število vseh teh opravil in uradnih dejanj v primerjavi z letom 2017 kaže očiten porast, in sicer za kar 4000 zadev več.

 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter kmetijami, kamor spada urejanje grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 2018 zarisali natančno 1.086. Kot vsako leto v času od konca januarja do začetka maja na upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z oddajo zbirnih vlog za subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, da se z naročanjem strank kar se da izognemo čakalnim vrstam. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam to zaenkrat tudi uspeva.

 

Malo manj nam je v zadovoljstvo, da si že več let prizadevamo za dokončanje denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega premoženja. Konec leta 2018 smo imeli v reševanju tri zadeve, od tega je ena zadeva v pritožbenem postopku.

 

Za konec, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. Ob tej priložnosti se jim za korektno sodelovanje še enkrat zahvaljujem.

 

 

 

                                                          

                                                                                               Simona Stanter

                                                                                               načelnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi