Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
5°C
JUTRI
10°C
4°C
Oceni objavo

Aktivnosti v Občini Vransko v letu 2023 – 2. del

Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev:

-       določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,

-       načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter

-       določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.


OPN je prostorski akt, sestavljen iz dveh delov, strateškega in izvedbenega dela.


Obstoječi in trenutno veljavni OPN je bil sprejet v letu 2008. Občinski svet Občine Vransko je konec leta 2012 sprejel Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko.

 

S prvimi spremembami in dopolnitvami se spreminja Odlok v delih, kjer gre za očitne pisne napake, napačne navedbe EUP, manjkajoče navedbe EUP ter uskladitev sprejetih izvedbenih aktov. Spremembe in dopolnitve vsebujejo tudi uskladitve zaradi zamika namenske rabe in zemljiškokatastrskega načrta, uskladitve neskladja med analogno in vektorsko obliko grafičnega dela OPN (izvedbeni del), uskladitev meja med EUP ter mejami ostalih prostorskih izvedbenih aktov, evidentiranje sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, razvojne pobude občine ter pobude občanov in širše javnosti.

 

Iz odločbe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo izhaja, da so Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko take, da bi izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje, zato je v letu 2023 odločilo, da mora v postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev OPN Občine Vransko pripravljavec načrta Občina Vransko izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, pa izhaja, da je potrebno izvesti tudi presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na zavarovana območja, ki se nahajajo v območju plana.

 

Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje občine. Spremembe in dopolnitve OPN so pripravljene v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN.

 

S spremembami in dopolnitvami OPN Občine Vransko se zmanjšuje površina kmetijskih in gozdnih zemljišč, povečuje pa se površina stavbnih zemljišč. Največ sprememb je predvidenih za širitev površin za stanovanjsko rabo (S), sledijo pa površine, namenjene za gospodarske dejavnosti (IG), centralne dejavnosti ter površine za turizem in rekreacijo.

 

Občina Vransko je že pridobila večino dopolnilnih prvih mnenj k osnutku Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko, še vedno pa čaka na odziv Direkcije Republike Slovenije za vode.

 

Dopolnjeni osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah OPN Občine Vransko ter okoljsko poročilo bosta v naslednji fazi  javno razgrnjena in obravnavana. Na javno razgrnitev boste pozvani vsi pobudniki sprememb, katerih vloge so še vedno v postopku sprejemanja sprememb in dopolnitev obstoječega OPN.Sanacija plazu v Zaplanini

V preteklem letu smo sanirali plaz v Zaplanini. Sanacijo je izvedlo podjetje S5 Projekt, d. o. o, sofinancirala pa sta jo Občina Vransko in Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Saniran plaz

iii


Namestitev varovalne ograje ob Merinščici

V letu 2023 smo ob potoku Merinščica ob lokalni cesti Vransko Trg postavili varovalno ograjo v skupni dolžini okoli 150 m. Postavitev ograje je izvedlo podjetje Klips, d. o. o., financirala pa jo je Občina Vransko.

Varovalna ograja ob Merinščici

Protiprašna zaščita na javnih cestah in cestnih priključkih

V okviru tretjega Javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih smo na območju občine asfaltirali pet cestnih odsekov v skupni dolžini 628 metrov. Upravičenci po javnem razpisu so z lastnimi sredstvi pripravili spodnji ustroj cestišča, Občina pa je investicijo sofinancirala. Predmetni javni razpis nameravamo izvesti tudi letos, bo pa le-ta glede na izkušnje v preteklih letih nekoliko spremenjen.

 

Asfaltiranje

Evropski teden mobilnosti

V sodelovanju z Osnovno šolo Vransko-Tabor in Društvom medgeneracijski center Vransko smo se četrtič pridružili kampanji Evropski teden mobilnosti, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom. Poleg programskega dela smo v okviru projekta izvedli več trajnih ukrepov. Izdelali smo celostni načrt prometne ureditve na območju OŠ Vransko in Vrtca Vransko, na cestišču v območju šole in vrtca smo zarisali barvne kroge različnih dimenzij, obstoječo pokrito kolesarnico pri osnovni šoli pa smo opremili s kolesarskimi stojali, ki omogočajo parkiranje in priklenitev koles. Večinski del sredstev, potrebnih za izvedbo projekta, smo pridobili na javnem razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor. V letošnjem letu načrtujemo ponovno prijavo na predmetni javni razpis in nadaljevanje prometne ureditve na območju šole in vrtca v skladu z izdelanim načrtom.

V okviru nacionalne akcije »Pospravimo ulice« smo pristopili k evidentiranju in odstranjevanju ovir za pešce in kolesarje na območju občine. Tako smo pri kulturnem domu odstranili arhitektonsko oviro za invalide in zanje uredili parkirni prostor.


Barvni krogi pred vrtcem in šolo


Občinska uprava

Oglejte si tudi