Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
6°C
0°C
PON.
4°C
-2°C
3728

SPREJEM IN POMOČ STRANKAM - NASMEH IN LEPA BESEDA NIČ NE STANETA

Občina Vojnik je v letu 2019 sprejela Vizijo in strategijo Občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na vrednotah ljudi. S strategijo smo postavili cilje in ukrepe za razvojne stebre Promet, Okolje in Kakovost življenja. Del nalog iz teh stebrov opravljajo krajevne skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik in v tej številki predstavljamo tri sodelavke, ki dejavno pomagajo pri izvajanju nalog in pristojnosti v krajevnih skupnostih ter izvajajo dela v sprejemni in glavni pisarni Občine Vojnik. Na vprašanja so odgovarjale Irma Blazinšek, višja referentka, ki opravlja dela za Krajevno skupnost Vojnik in sprejemno pisarno Občine Vojnik, Ines Novak, ki je 7 let delala v Krajevni skupnosti Nova Cerkev in Krajevni skupnosti Frankolovo, sedaj pa je Svetovalka za dokumentarno gradivo in investicije v glavni pisarni Občine Vojnik, ter Katja Rek, ki je nadomestila Ines Novak in od 7. septembra 2020 dela kot Svetovalka za KS Nova Cerkev in KS Frankolovo.

Predstavljene sodelavke so tiste, ki vas pri vstopu v občinske prostore ter prostore krajevnih skupnosti s prijaznim pozdravom sprejmejo ter vas povprašajo, kako vam lahko pomagajo. V času COVID-19 vam izmerijo tudi temperaturo ali poprosijo, da uporabljate maske in si razkužite roke.

 

1.) Katere naloge ste izvajali v zadnjem letu in kaj načrtujete v prihodnjem letu 2021? 

 

Irma:

V sprejemni pisarni, kjer delam, je vedno živahno. Stranke prihajajo z različnimi željami in vprašanji, ki jih pomagam rešiti po najboljših močeh. Največkrat potrebujejo obrazce za različne vloge, med katerimi jih je največ s področja okolja in prostora: vloge za potrdila o namenski rabi zemljišč, za potrdila o predkupni pravici in potrdila o spremembi namembnosti zemljišč. Za umeščanje objektov vlagajo zahtevke za lokacijsko informacijo ter pred izdajo gradbenega dovoljenja vloge za  izračun komunalnega prispevka. S področja sociale so vloge za enkratno pomoč ob rojstvu otroka, informativne vloge za javna najemna stanovanja ... V sprejemni pisarni se oddajajo tudi vloge po različnih javnih razpisih za društva, podjetnike ter za naročila malih vrednosti. Stranke plačajo tudi takso za posamezne vloge; če je potrebno, jim pomagam tudi pri izpolnjevanju. Oddajo pa tudi druge vloge, za katere nimamo standardnih obrazcev. Pregledujem in razpošiljam elektronsko pošto, ter dajem osnovne informacije s področja občine, strokovne pa tudi s področja dela krajevne skupnosti.

Pri svojem delu moram biti seznanjena tudi z drugimi aktualnimi novicami, saj stranke mnogokrat sprašujejo po njih, in če je le mogoče, poiščem odgovor. Zato moram biti s sodelavci povezana, da vem, kaj kdo dela, da lahko stranke pravilno usmerjam.

 

Sem tudi koordinatorka Sveta KS Vojnik. Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna občine in deluje kot samostojna pravna oseba. Odhodki in prihodki KS predstavljajo del prihodkov in odhodkov proračuna občine, ki so zajeti v okviru planiranih sredstev in  tudi realizacije za preteklo leto. Krajevna skupnost financira svoje odhodke iz sredstev, ki jih zagotavlja občina v okviru dotacij. Postavke financiranja dejavnosti KS pa so: krajevni praznik, stroški poslovanja, zimska služba, vzdrževanje makadamskih cest in znameniti Vojničani.

 

V dogovoru s predsednico Sveta KS sklicujem seje sveta, na katerih pišem zapisnik. Na sejah obravnavamo različne zadeve od plana del, ki jih bomo uvrstili v proračun, probleme s področja komunale, sprejemamo vloge za asfaltiranje cest, ki jih uvrstimo v plan asfaltiranja. Od članov sveta in ostalih občanov pridobimo podatke o poškodbah na cestah, da se z izvajalci  dogovorimo za navoz materiala in sanacijo, pripravljamo sezname poškodovanih cest in plazov ob večjih neurjih, da se pozneje lahko občina prijavi na ministrstvo za sredstva iz elementarja. Pripravljamo prireditve ob krajevnem prazniku, kot je slavnostna prireditev s podelitvijo krajevnih priznanj najzaslužnejšim krajanom, pripravimo srečanje starejših krajanov nad 80 let, spominsko slovesnost pri Olčjeku in z manjšim prispevkom pomagamo društvom pri pripravi njihovih prireditev ob krajevnem prazniku. V zimskem času v sodelovanju s KO RK Vojnik obiskujemo starejše krajane nad 90 let in jih obdarimo s skromnimi darili. Ugotavljam, da je čedalje več problemov na socialnem področju, saj se razmere slabšajo. Ne samo upokojencem, tudi družinam, posebej takšnim z več otroki ali samo z enim staršem, zato pomagam tudi pri delu KORK Vojnik. Na področju zimske službe pomagam pri koordinaciji dela izvajalcev in potrebah krajanov. Skrbimo za kulturno dediščino. V lanskem letu je bilo s sodelovanjem KS Vojnik in Turističnega društva Vojnik postavljeno obeležje dr. Karlu Hennu, ustanovitelju Zdravilišča Radenci, ob 210. obletnici rojstva. 

 

Vsako leto koordiniram tudi čistilno akcijo. Pri tem sodelujem s KS Frankolovo in KS Nova Cerkev, z osnovnima šolama s podružnicami in vrtcem  ter z vsemi društvi v občini. V letošnjem letu je zaradi COVID-19 ni bilo, zato upam, da bodo drugo leto razmere boljše. 

 

Ines:

Delovno mesto svetovalec KS Frankolovo in KS Nova Cerkev se izvaja na dveh lokacijah. V obeh sem opravljala vsa dela, povezana s KS (priprava podatkov in informacij z delovnega področja, opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti, spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov, krajevne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam, reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov krajevne skupnosti): sklicevanje in vodenja seznama udeležbe na sejah obeh svetov, pisanje zapisnikov, priprava sklepov, sodelovanje in organiziranje raznovrstnih dogodkov (npr. sprejem za starejše, proslave ob krajevnih praznikih, organizacija čistilne akcije, prvomajske budnice, obiski starejših krajanov ob rojstnih dnevih, otvoritve pridobitev na komunalnem področju ter sodelovanje s humanitarnimi organizacijami itd.). Moja naloga je bila pomoč pri pridobivanju služnostnih pogodb in soglasij za projekte iz področja komunalne infrastrukture. V zadnjem letu predvsem pridobivanje služnostna pogodb s predstavitvijo trase kolesarske steze Celje-Vojnik-Dobrna lastnikom zemljišč. 

 

Skrbela sem za izvedbo izvajanja zimske službe javnih poti v posamezni krajevni skupnosti (priprava javnega naročila za izbiro izvajalca, vodenje evidence opravljenih storitev ...). Delo je obsegalo popis in pripravo seznama poškodb na komunalni infrastrukturi v času elementarnih nesreč oziroma ob neurjih z močnimi nalivi. Priprava javnega poziva za sofinanciranje postavitev prireditvenega šotora za organizacijo raznovrstnih prireditev iz strani društev in organizacij v Občini Vojnik. Opravljala sem dela strokovne sodelavke Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik (sklicevanje in udeležba na seji, priprava gradiv in pisanje zapisnikov, priprava sklepov, naročilo gradiv in izvedba preventivnih akcij razpisanih iz strani Javne agencije za varnost prometa) ter sodelovala z občinsko upravo Občine Vojnik in Medobčinskim inšpektoratom ter redarstvom. 

 

Pri Civilni zaščiti Občine Vojnik sem že nekaj časa strokovna delavka pri pripravi raznovrstnih poročil, dopisov, vabil, zapisnikov ter priprava potrebne dokumentacije. To delo opravljam tudi na novem delovnem mestu. Meseca marca 2020 sem zamenjala svoje delovno mesto in sedaj opravljam naloge v glavni pisarni Občine Vojnik. Predvsem opravljam administrativno tehnično podporo (vpisovanje vhodne in izhodne pošte, pisanje naročilnic, vnašanje pogodb, priprava raznovrstnih poročil, pregled in popravki v programu evidence prisotnosti zaposlenih, priprava dokumentacije za javno naročilo poštnih storitev, sprejem vlog, pomoč občanom in sodelavcem ...). V naslednjem letu želim najbolje izvesti naloge svetovalke za dokumentarno gradivo in investicije ter nagraditi svoje znanje.

 

Katja: 

Leto 2020 nam je prineslo velike spremembe, na katere se še vedno privajamo. Društveno življenje se je upočasnilo ali pa popolnoma ustavilo. Tudi v tem letu smo namreč na KS Frankolovo in KS Nova Cerkev planirali celo serijo odličnih prireditev. Zaradi epidemije COVIDA-19 pa smo morali na žalost odpovedat vsakoletne tradicionalne dogodke, zaradi česa smo bili prikrajšani za aktivnosti krajevne skupnosti, društev in v kraju. Načrti za izvedbo dogodkov prihodnje leto ostajajo, čas bo pokazal, če jih bomo lahko tudi uresničili.

Vsekakor pa tudi v tem in prihodnjem letu svojo pozornost namenjamo krajanom in vse splošnemu razvoju krajevnih skupnosti. Gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje so smernice razvoja, ki jim na krajevnih skupnostih vestno sledimo, saj si prizadevamo za kakovost življenja naših krajanov. 

Poleg dela na dveh krajevnih skupnostih pa bo tudi v prihodnjem letu moje delo usmerjeno na področje varnosti v cestnem prometu. V sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, si namreč prizadevamo, da smo aktivni na področju  ocenjevanja stanja varnosti v prometu na ravni občine Vojnik, da izvajamo dodatna izobraževanja na temo prometne vzgoje, da zagotavljamo vzgojno publikacijo ter druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

 

Ob koncu letošnjega leta mi je bilo dodeljeno tudi mesto v uredniškem odboru. Ogledala. Zelo se veselim dela z drugimi člani odbora in hkrati upam, da boste še naprej z veseljem prebirali naše in vaše občinsko glasilo.

 

2.) Katere so vaše največje težave oziroma izzivi pri delu? Kako ste se prilagodili novim pogojem poslovanja zaradi epidemije COVID-19?

 

Irma:

Moje delo je zelo razdrobljeno in raznoliko. Ker delam s strankami in imamo v isti stavbi tudi upravno enoto, nastane problem, ko je le-ta zaprta. Ljudje ne ločijo, kaj je upravna enota in kaj občina, in ne morejo razumeti, da sta to dve popolnoma ločeni službi in da mi ne moremo opravljati njihovega dela, kot je overitev pogodb, dajanje potrdil za tujino, da še živijo, ipd. Zato velikokrat nastane slaba volja, ko pride kakšen starejši občan in ga moram napotiti v Celje. Še dobro, da so na upravni enoti v Celju ugotovili, da je njihova enota v Vojniku za občane zelo pomembna in uredili, da delo v njej od letošnje pomladi poteka vsak dan, razen med šolskimi počitnicami, zato je tudi slabe volje manj. 

 

Skoraj vse stranke se držijo ukrepov za preprečevanje virusa COVID-19 in nosijo maske ter si razkužijo roke. Se pa, seveda, tudi tukaj najdejo izjeme. V času virusa COVID-19 pa se na občini in KS-jih prilagajamo razmeram tako, da nekaj sodelavcev dela od doma, zato pride več dela z nadomeščanjem. 

 

Ines:

Moje mnenje je, da je treba težave ali izzive, ki se pokažejo v dani situaciji, reševati hitro, bodisi to počnem sama ali s pomočjo sodelavcev.  Če si v nepričakovani situaciji pomagamo, bomo le tako lahko dobro sodelovali. V času epidemije smo se bili vsi primorani prilagoditi na nova priporočila NIJZ. Menim, da je zelo pomembno, da upoštevamo njihova navodila, saj le-tako lahko zaščitimo sebe in druge, predvsem pa ljudi s kroničnimi obolenji.

 

Katja: 

Poseben izziv je v največjem možnem obsegu zadovoljiti želje krajanov in ne preseči finančnega plana krajevne skupnosti. Trudimo se zagotoviti pomoč pri reševanju težav ter s prijaznostjo in dobro voljo pokazati, da nam je mar. Tako Občina Vojnik kot naše krajevne skupnosti so prepoznavne po odprtosti svojega delovanja, občani in krajani imajo možnost sodelovati pri upravljanju javnih lokalnih zadev. Želimo si, da so naši krajani zadovoljni s kakovostjo življenja. Na žalost vsem ne moremo vedno in v celoti ustreči, ampak z malo potrpljenja in razumevanja prej ali slej pridemo do »win-win« situacije. Novi pogoji poslovanja zaradi epidemije COVID-19 so tudi pri nas usmerjeni predvsem v vsakodnevne preventivne ukrepe ... Zaradi trenutnih razmer pa tudi krajani, ki vstopajo v naše prostore, morajo nositi  obrazne maske za zaščito dihal ter uporabljati razkužila za roke, ki so nameščena v neposredni bližini vhoda. 

 

3.) Kaj vam vzame največ časa? 

Irma:

Kot sem že omenila, nadomeščam sodelavko v glavni pisarni, zato se zgodi, da imam takrat precej več dela, saj moram opraviti delo glavne pisarne, ki mora biti opravljeno tekoče in  tudi svoje delo.

Ines:

Vsako delo, ki ga opravljam zahteva svoj čas, določenih zadev ni mogoče opraviti v kratkem času. Predvsem si prizadevam delo opraviti odgovorno in ob določenem času. Zelo pomembno je, da ljudje oziroma občani pridobijo na svoje vprašanje hitri in pravilni odgovor in so zadovoljno z mojim delom.  

Katja: 

Glede na to, da sem ne dolgo nazaj prevzela delo na KS Frankolovo in KS Nova Cerkev še vedno veliko časa porabim za spoznavanje splošnega obsega dela na omenjenih krajevnih skupnostih. Ker pa veliko pozornost namenjamo vzdrževalnim delom na cestni infrastrukturi, pa je moj čas namenjen tudi spoznavanju krajevnih poti. 

 

4.) Kaj si štejete kot največji uspeh pri svojem delu?

Irma:

Da svoje delo opravim dobro. Da se razumem s sodelavci in strankami. Zato se trudim za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. Glede na to, da imam pri delu tako s sodelavci in strankami že dolgoletne izkušnje, vem, da se v kolektivu, kjer je sloga, naredi več in bolje.

 

Ines:

Vsako opravljeno delo lahko šteješ kot uspešno, če je delo dobro opravljeno in ob pravem času. Največji uspeh pa je bil v letu 2019, ko sem s pomočjo sodelavcev pripravljala javno naročilo za izvajanje zimske službe za vse tri krajevne skupnosti v občini Vojnik. V občini Vojnik obstajajo različne kategorije cest, ki med seboj povezujejo naselja, krajevne skupnosti  in sosednje občine. Tako kot je v vseh letnih časih na vseh cestah pomembno redno vzdrževanje cest, je v zimskem času za varnost prometa pomembno, da je izvajanje zimske službe učinkovito. Zimska služba je za vsakega posameznika pomembna z vidika prevoznosti cest kot z vidika varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Drugi največji uspeh je bil v letu 2017, ko je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa objavila javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanje nacionalnih akcij na lokalni ravni. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vojnik se je na razpis prijavil in na razpisu uspel. V ta namen smo prejeli naslednje: digitalizacijo šolskih poti za Osnovno šolo Vojnik in Osnovo šolo Antona Bezenška Frankolovo, štiri (4) triopane »šolska pot«, 24 odsevnih brezrokavnikov za kolesarje in 6 kolesarskih čelad. 

 

Digitalizacija šolskih poti je spletni program, ki nudi boljši pregled nad urejanjem šolskih poti na ravni občine ter ponuja koristne informacije o prihodih v šolo za učence, učitelje, starše in drugo zainteresirano javnost, ki jo zanima prometna varnost na šolskih poteh in ki skrbi za večjo varnost otrok na poti v šolo. Predstavniki šole in predstavniki občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbijo za prometno varnost otrok, vsako šolsko leto pripravijo novo različico načrta šolskih poti, ki se naložijo na spletni portal. Ob navedenem lahko dodajo tudi aktualna obvestila o šolskih poteh, prevozih in drugih temah, povezanih s prometom.

 

Katja: 

Glede na to, da sem na tem delovnem mestu šele kratek čas, bo za večje uspehe treba vložiti še kar nekaj dela. Prepričana sem, da bomo z dobro voljo in trudom, skupaj s krajani, prej ali slej spisali veliko lepih zgodb, zgodb o uspehu. 

 

5.) Kdaj ste najbolj zadovoljni? 

 

Irma:

Ko vidim, da sem nekomu pomagala, da je uredil zadevo, zaradi katere se je oglasil pri nas.

Ines:

Na delovnem mestu sem zadovoljna, kadar so izpolnjeni vsi elementi dela. Najbolj sem zadovoljna, kadar lahko s svojo pomočjo ter znanjem pomagam sodelavcem ali občanom. Prav poseben občutek je, ko se stranka poslovi z nasmehom na obrazu in zadovoljna odkoraka iz občine.

Katja: 

Zadovoljna sem, ko se delo dobro opravi in ko rezultati govorijo sami zase. V veselje mi je, ko moje delo prinese širšo javno korist in so z njim zadovoljni tudi drugi. 

 

6.) Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz strategije 2020–2030? 

 

Irma:

Še naprej si bom prizadevala, da bomo skrbeli za čistejše okolje brez smeti in črnih odlagališč. Da bomo ostali zelena občina v naročju narave. Čeprav čistilne akcije pri nekaterih niso priljubljene, ker imajo občutek, da čistijo vedno eni in isti, tisti, ki okolje onesnažujejo, pa se jim smejijo, ne da so kaznovani, menim, da moramo biti mi, ki želimo ohraniti naravo, boljši. Le v čistem okolju se lahko razvija turizem, imamo kar nekaj pohodniških  in kolesarskih poti ter naravnih znamenitosti, za pobeg od vsakodnevnih naporov. Seveda pa tudi spodbujanje domačih pridelovalcev domačih pridelkov in izdelkov, da jih ponudijo kupcem in da bi jih ti tudi kupovali.

 

Ines:

Pri svojem delu si želim delati strokovno in predano, ohranjati dober  odnos do strank in sodelavcev, pomagati starejšim občanom, ti našo pomoč posebno potrebujejo. Delo bo uspešno ob sodelovanju in pomoči  društvom in nevladnim organizacijam. Stremim h kakovostnemu življenju v občini ter pomoči k ohranjanju izdelave domačih izdelkov, naših pridelovalcev ter ohranjanju domače obrti. Skrbeti želim za boljšo varnost v cestnem prometu na ta način, da se projekt o izgradnji kolesarske steze čim prej uresniči. S tem bodo naši občani bolj varni in povečala se bo prepoznavnost občine Vojnik s turističnega vidika. Pri vsakem delu je treba sprejemati novosti in se redno izobraževati. 

 

Katja: 

Vsaka krajevna skupnost premore različne vire: pokrajina, surovine, kmetijski proizvodi, različne obrti, ljudje z različnimi talenti itd. Prepoznavanje in koriščenje teh virov pripomore k vse splošnemu razvoju. Iz lokalnih virov in potencialov se bomo trudili oblikovati edinstveno podobo Nove Cerkve in Frankolovega. 

V projekte bomo aktivno vključevali krajane, osredotočali se bomo na vsebinsko in gospodarsko sodelovanje, prizadevali si bomo za oživljanje kulturne dediščine, še naprej bomo skrbeli za kulturno ponudbo, mešali bomo stara izročila z modernimi atrakcijami, mladim bomo ponudili ugodnosti in spodbudo, da bodo lahko v svojem kraju oblikovali svojo vizijo prihodnosti ... Verjamem, da si vsak krajan želi sooblikovati prihodnost svojega kraja, zato sem prepričana, da nam bo skupaj uspelo.


7.) Veliko časa pri vašem delu je namenjeno neposredno občanom tako na terenu kot v sprejemni in glavni pisarni, ko pomagate občanom pri različnih problemih in vlogah. Kaj želite še povedati našim občanom in občankam?   

 

Irma:

Skušam se vedno držati načela, da nasmeh nič ne stane, pomeni pa veliko. Menim, da se da s prijaznostjo in z lepo besedo veliko doseči, zato se tega načela, kolikor se da, držim.  

Ines:

Zadovoljstvo in hvaležnost je v naših srcih lep občutek, da smo storili dobro delo. Velikokrat se ne zavedamo, da lahko drug drugemu z majhno pomočjo in preprostim pogovorom polepšamo dan in vlijemo upanje za naprej. 


Katja: 

Vsekakor si želim veliko uspešnega in prijaznega sodelovanja s krajani KS Nova Cerkev in KS Frankolovo. Vsi pa se zavedamo, da nasmeh in lepa beseda nič ne staneta, pa vendar čudežno delujeta.

 

Irma, Ines in Katja z vašo predstavitvijo nalog ste našim občanom in občankam predstavile del ukrepov in nalog iz naše Vizije in strategije 2020–2030, ki ste jih in jih še boste izvajale. Naj vaš prijazen sprejem občanov in zakonita pomoč pri reševanju njihovih težav še naprej ostane pozitivna vrednota občine Vojnik.  

 

Pripravila: mag. Mojca Skale

Foto: Matjaž Jambriško, Lea Sreš

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi