Logo MojaObčina.si

Veržej

JUTRI
15°C
-4°C
PON.
14°C
-3°C
Deli

Poročilo z 21. in 22. redne seje Občinskega sveta Občine Veržej

Člani občinskega sveta so se v sredini lanskega decembra in letošnjega januarja sestali na 21. in 22. redni seji.

Na 21. redni seji je bila osrednja pozornost namenjena obravnavi elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo za občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej ter elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Veržej. Oba elaborata je pripravilo Javno podjetje Prlekija, d.o.o., Ljutomer, seje pa se je udeležil njen predstavnik Tomi Zrinski, ki je vsebino obeh elaboratov predstavil vsem prisotnim.

Elaborat o oskrbi s pitno vodo obsega celotno obstoječo javno infrastrukturo in tudi celotno novozgrajeno infrastrukturo sistema C po podatkih, ki so jih zagotovile občine, ki so lastniki infrastrukture. Upoštevani so celotni stroški amortizacije, vzdrževanja in delovanja oz. uporabe obstoječe in nove infrastrukture, kakor tudi podatki o obstoječem in predvidenem številu odjemnih mest ter obstoječih in predvidenih količinah opravljenih storitev javne službe oz. javnih dobrin. V primeru, da pristojni občinski organ potrdi nižjo ceno od predračunske cene, mora zagotoviti subvencijo, tako zaračunana cena pa predstavlja potrjeno ceno, zmanjšano za subvencijo. Občine so dolžne zagotavljati 100-odstotno predpisano amortizacijo za vso izkoriščeno javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunavati najemnino v višini polne amortizacije. Morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom občine zagotavljajo posebej iz svojih proračunov, izven zbranih sredstev najemnine.

Na koncu obravnave je občinski svet podal pozitivno mnenje k predlaganim enotnim cenah oskrbe s pitno vodo, in sicer:

-          k predračunski enotni ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo za leto 2018, ki  za osnovni priključek znaša 9,9550 EUR/mesec,

-          k predračunski enotni ceni vodarine za oskrbo s pitno vodo, ki znaša 0,70 EUR za 1 m3 prodane pitne vode.

Poleg tega je občinski svet potrdil za vse nepridobitne uporabnike 30-odstotno subvencijo enotne cene omrežnine, tako da le-ta  za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,9685 EUR. Za pridobitne uporabnike subvencija ne velja.

Tudi elaborat o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode obsega celotno obstoječo javno infrastrukturo in tudi celotno novozgrajeno infrastrukturo na podlagi podatkov občine, kakor tudi podatki o obstoječem in predvidenem številu odjemnih mest ter obstoječih in predvidenih količinah opravljenih storitev javne službe oz. javnih dobrin. Tudi pri tej gospodarski javni službi velja pravilo, da v primeru, da občinski svet potrdi nižjo ceno od predračunske cene, mora občina zagotavljati subvencijo, tako zaračunana cena pa predstavlja potrjeno ceno, zmanjšano za subvencijo.

Tudi pri tem so občine dolžne zagotavljati 100-odstotno amortizacijo za vso javno infrastrukturo po predpisanih stopnjah. Zbrana sredstva amortizacije javne infrastrukture se uporabljajo za namene vlaganj v tisto infrastrukturo, za naslova katere je bila zbrana amortizacija, ki jo izvajalec javne službe kot najemnino plačuje občini.

Občinski svet je potrdil predlagane predračunske cene oodvajanja in čiščenja odpadne vode, in sicer:

-          predračunsko ceno omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, ki za osnovni priključek DN 13-15 znaša 7,4360 EUR/mesec,

-          predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v občini, ki znaša 0,2210 EUR za m3 prodane pitne vode,

-          predračunsko ceno omrežnine na področju čiščenja odpadne vode v občini, ki za osnovni priključek DN 13-15 znaša 4,0620 EUR/mesec,

-          predračunsko ceno čiščenja odpadne vode v občini, ki znaša 1,0107 EUR za m3 prodane pitne vode

Občinski svet je ob tem potrdil za vse nepridobitne uporabnike v občini 24-odstotno subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 5,6514 EUR.  Subvencija ne velja za pridobitne uporabnike.

Župan je članom občinskega sveta podal informacijo v zvezi z obnovo in lastništvom čistilne naprave v Banovcih. Ta čistilna naprava nekaj zadnjih let ni delovala, lansko leto pa so predstavniki skupine Sava, d.d. predlagali, da bi bilo smiselno čistilno napravo rekonstruirati, za kar je Občina Veržej podala soglasje.  Rekonstrukcija je bila izvedena lansko pomlad in tako čistilna naprava ponovno deluje. Občina Veržej bo skupaj s Sava, d.d. ostala solastnik čistilne naprave v sorazmernem deležu količine porabljene vode oz. očiščene odpadne vode v letu 2018.

Osrednja točka 22. redne seje je bila prva obravnava Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2018. Do dokončnega sprejetja je odlok dan v javno obravnavo. Ocenjeni prihodki proračuna znašajo 1.393.536,51 EUR, odhodki pa 1.516.188,17 EUR.  Proračunski primanjkljaj se bo pokril s prenesenim presežkom prihodkov nad odhodki v minulem obračunskem obdobju ter z dodatno zadolžitvijo v višini 52.061,00 EUR.

Med večjimi investicijskimi odhodki in transferi se načrtuje izvedba projekta Rekreativno in družabno na prostem, ki je sofinancirana iz projekta LAS. V okviru tega projekta bo obnovljena atletska steza pri osnovni šoli, poleg tega pa bodo postavljene zunanje fitnes naprave. Občina Veržej namerava v letu 2018 rekonstruirati lokalno cesto v Kolodvorski ulici, skupaj z zainteresiranim zasebnim partnerjem in z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izvesti energetsko sanacijo osnovne šole ter vzgojnega doma,  nekaj sredstev bo namenjenih tudi za vzdrževanje igrišča z umetno travo v Veržeju ter za obnovo kanalizacije in čistilne naprave v Veržeju. Občina Veržej bo tudi v letu 2018 zagotovila denarna sredstva za drugo etapo obnove gasilskega doma v Veržeju, za ureditev namakanja na športnem igrišču v Bunčanih ter za nabavo gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer, ki poleg naših društev prav tako opravlja lokalno javno službo varstva pred požarom na območju naše občine.

Občinski svet se je na tej seji seznanil tudi s programom zbiranja komunalnih odpadkov v občini Veržej za leto 2018. Predstavil ga je predstavnik podjetja KSP Ljutomer, d.o.o., Aljoša Leštan.  V tem letu se izteka 10-letno koncesijsko razmerje med izvajalcem javne službe KSP Ljutomer, d.o.o. in občino.  V letošnjem letu  bo izveden postopek izbire koncesionarja za izvajanja te gospodarske javne službe.

 

                                                                                                         Zapisal:

                                                                                                      Bojan Ferenc

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!