Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
24°C
6°C
JUTRI
25°C
5°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za pet (5) članov uredniškega odbora in odgovornega urednika (1) javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba

Datum objave: 04. 01. 2019
Številka razpisa: 01111-1/2019-1
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) vabi člane občinskega sveta in zainteresirano javnost, da posredujejo predlog za sledeče kandidature: kandidate za pet (5) članski uredniški odbor in odgovornega urednika javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba.

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011).

Glasilo se izdaja z namenom obveščanja občanov o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih organov Občine Šempeter-Vrtojba, o delu krajevnih odborov, javnih zavodov, javnih podjetij, skladov, društev, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter z namenom poročanja o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, športnih in ostalih dogajanjih.

V glasilu se objavljajo tudi javne objave in obvestila, za katere ni s predpisi določen drugačen način objave, ter prispevki občanov, političnih skupin, političnih strank in podobno.

Cilj glasila je objavljanje celovitih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.

Glasilo  ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in 5-članski uredniški odbor.

UREDNIŠKI ODBOR:
Glasilo ureja uredniški odbor, ki šteje pet članov. Člane uredniškega odbora sveta imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.

Predlagatelji članov uredniškega odbora so člani občinskega sveta in zainteresirana javnost, ki se jo obvesti z objavo.

Iz vsake politične stranke ali liste je lahko v uredniškem odboru le po en predstavnik, razen v primeru, ko je političnih strank ali list, zastopanih v občinskem svetu, manj kot 5. Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba.

Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, katero potrdi Občinski svet.

Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.

Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.

Naloge uredniškega odbora:
-    oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev Občinskemu svetu,
-    skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
-    obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
-    pripravljajo novinarske prispevke za objavo v glasilu,
-    obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
-    obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila.

ODGOVORNI UREDNIK
Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno. Poleg splošnih pogojev mora izpolnjevati še pogoje iz 19. člena Zakona o medijih. Imenuje ga Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predlagatelji odgovornega urednika so člani občinskega sveta in zainteresirana javnost, ki se jo obvesti z objavo.

Odgovorni urednik ne more biti funkcionar politične stranke in je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.

Naloge odgovornega urednika so:
- vodi uredniški odbor,
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, skladih, in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
- priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
- pripravlja poročilo o realizaciji letnega programa za preteklo leto,
- izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje  kodeksa novinarske poklicne etike.

Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si oz. oddate osebno na sedežu občinske uprave do vključno 21. januarja 2019.

Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije dne, 22. januarja 2019.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav, l.r.

Všečkaj objavo