Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
25°C
5°C
NED.
23°C
4°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Povabilo k posredovanju predloga kandidature za dva (2) člana Krajevnega odbora naselja Vrtojba in enega (1) člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici

Datum objave: 04. 01. 2019
Številka razpisa: 01111-13/2018-55
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba skladno z določili 4. člena Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov (Uradno glasilo, št. 4/2000), evidentira predloge in predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog sestave krajevnih odborov naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba.

Krajevni odbor šteje sedem članov. Člane krajevnega odbora imenuje in razrešuje občinski svet, izmed prebivalcev s stalnim prebivališčem v naselju, katerega odbor se imenuje.

Članstvo v krajevnem odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Krajevna odbora za območje naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba imata naslednje naloge:
– organizirata ali sodelujeta pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
– ugotavljata potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena;
– dajeta predloge in sodelujeta pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju;
– sodelujeta pri nadzoru nad opravljenimi deli;
– dajeta predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujeta pri njihovi sanaciji;
– dajeta predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujeta;
– dajeta pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.);
– sodelujeta in dajeta mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja;
– spremljata nevarnosti na svojem območju in o tem obveščata štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujeta pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– sodelujeta s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju;
– opravljata druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti občinskega sveta ali župana.

Skladno s 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.

Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si oz. oddate osebno na sedežu občinske uprave, da bo dostavljeno do vključno 21. januarja 2019.

Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije dne, 22. januarja 2019 ob 16:30 v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Monika Gorjan Zavadlav,l.r.

Všečkaj objavo