Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
13°C
JUTRI
7°C
0°C

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017

Datum objave: 13. 04. 2017
Številka razpisa: 67105-1/2017-1
Sredstva: 68 000,00 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/17), Letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 15/17) in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/08 in 15 /17), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017 1. Na razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi in drugi izvajalci športnih programov, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, vendar niso financirani iz proračuna občine v okviru posebnih proračunskih postavk. 2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev , ki: - so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, - imajo v občini Šempeter-Vrtojba registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, - imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, - imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti, - imajo zagotovljeno redno programsko vadbo, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev, - imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, - so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev. 3. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša: - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa, 39.500,00 EUR - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, 16.000,00 EUR - sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje najema pokritih športnih površin, 12.500,00 EUR Dodeljena sredstva morajo biti, v skladu s predpisi, porabljena v letu 2017. 4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: a. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine, b. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, c. kakovostni in vrhunski šport, d. športna rekreacija, e. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oz. klubih. (klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja, priložiti morajo tudi program dela z nakazanim razvojnim ciljem ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev), f. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane, na območju Občine Šempeter-Vrtojba g. najem pokritih športnih površin, za izvajanje sofinanciranih programov iz točk a, b, c in d, v višini do največ 65 % stroškov. Če ta znesek presega 5.000,00 EUR se višino sredstev določi na podlagi sklepa komisije. 5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi pravilnika - meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter-Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva. 6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsakega posebej izpolniti ločen obrazec oz. obrazca ne priloži, če določenega programa ne prijavlja. Obrazci do (vključno) razpisnega obrazca št. 4, spadajo k splošnemu delu prijave na razpis in se jih izpolni samo enkrat pri posamezni vlogi. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, pod rubriko razpisi ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur, v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10) Občina Šempeter-Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter-Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v Glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 15. maja 2017, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: - v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, - v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za programe športa – ne odpiraj«, - na desni strani naslov občine. 8. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni po zaključku razpisa v skladu s pravilnikom. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov s podatki o višini in načinu sofinanciranja v letu 2017. Župan mag. Milan Turk

Všečkaj objavo