Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
13°C
JUTRI
28°C
12°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017

Datum objave: 18. 01. 2017
Številka razpisa: 61004-1/2017-1
Sredstva: 51 000,00 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07) in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, ki jih bo Občina Šempeter-Vrtojba sofinancirala v letu 2017 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov in mladinskih programov iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 na področju: ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih umetnosti, založništva in knjižničarstva in na drugih področjih kulture ter mladinskih vsebin. 2. Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, s sedežem v Občini Šempeter-Vrtojba in izpolnjujejo naslednje pogoje: - so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti, - imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, - delujejo najmanj eno leto, - opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi, - imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, - imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev, - so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali 3. Okvirna višina finančnih sredstev je 51.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 4. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih dokumentov in meril Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ugotavljala in predlagala komisija. 5. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 20. februarja 2017, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: - naziv in naslov prijavitelja, - »Prijava na javni razpis za kulturne/mladinske programe in projekte« - v spodnjem levem kotu opozorilo, »Javni razpis - ne odpiraj«. Vloge, ki bodo prispele po roku ali jih bo vložila neupravičena oseba, komisija ne bo obravnavala. 6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj prijavlja več programov, prvi obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017« izpolni samo enkrat, za vsak prijavljeni program pa mora izpolniti nov obrazec »Osnovni podatki o programu/projektu«. 7. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, pod rubriko razpisi, pozivi in naznanila ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. 8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni najkasneje v 30 dneh po podanem predlogu komisije. 9. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2017.

Všečkaj objavo