Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
6°C
JUTRI
15°C
13°C
Oceni objavo

Od nas samih je najbolj odvisno, kakšni smo, kakšna je in bo slika naše občine

V četrtek, 18. julija, je v dvorani Mladinskega centra v Vrtojbi v počastitev občinskega praznika potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Ob slovesnih priložnostih se običajno fotografiramo in potem čez leta gledamo, kakšni smo bili in kdo smo postali. Fotografije občine so kot razglednice, iz leta v leto drugačne, kakšno novo krožišče, novo igrišče, nova kolesarska pot, novi obrazi, letos nekateri novi svetniki in svetnice... A prav od nas samih je najbolj odvisno, kakšni smo, kakšna je in bo slika naše občine. To so uvodne besede povezovalke Kristine Furlan, ki je "slike" s praznovanja 21. rojstnega dne Občine Šempeter-Vrtojba spretno stkala v nov spominski album.

Glavno mesto v njem imajo prav gotovo letošnji občinski nagrajenci: Vojko Orel, prejemnik nagrade Občine Šempeter-Vrtojba, Veronika Brecelj, prejemnica nagrade za mlade, ki jo je v njeni odsotnosti prevzela njena mama Flavija Brecelj, ter dobitnica priznanja Občine Šempeter-Vrtojba, Mojci Batič. Župan Milan Turk, ki je nagradi in priznanje tudi podelil, je vsem iskreno čestital, zbrane pa nagovoril. Njegov nagovor objavljamo v celoti:

Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občinski nagrajenci, cenjeni gostje in vsi ostali, ki ste danes prišli na praznovanje našega občinskega praznika. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v Vrtojbi na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


Praznik je priložnost za pregled opravljenega dela v preteklosti in pogled v prihodnost. In od zadnjega občinskega praznika se je tako kot vsako leto doslej nabralo kar precej stvari, ki bi se jih, tako kot je v navadi, rad danes spomnil.


V zadnjih letih se pri našem delu soočamo z okoliščinami, ki nas navdajajo z zadovoljstvom, čeprav to za naše delo predstavlja nove izzive pa tudi nekaj dodatnega stresa. Ena od teh je gotovo opazna gospodarska rast. Aktivnosti podjetij in podjetnikov na našem območju so razlog za veselje, hkrati pa nam prinašajo dodatne skrbi za zagotavljanje potrebnih prostorskih pogojev in javne infrastrukture, kar od občinske uprave terja veliko napora, saj so občinam namenjena sredstva še vedno zelo omejena.


Ob Vrtojbenski cesti vztrajno rasejo novi poslovni objekti, ki pa za svoje normalno delovanje potrebujejo ustrezno infrastrukturo. Dela od železniškega prehoda do trgovskega centra Spar smo komaj dobro zaključili, pa že odpiramo novo gradbišče ob železniškem prehodu. Na novo zgrajeno kanalizacijo bomo navezali še kanalizacijski vod iz ulice Nikole Tesle, da bi lahko potem v naslednjem letu Vrtojbensko cesto dokončno uredili še do pošte.


Poslovne cone, ki so vrsto let veljale za degradirana območja, postopoma dobivajo nove podobe. Z novimi lastniki in njihovimi dejavnostmi pa se spreminjajo tudi potrebe glede infrastrukture. Občina vedno konstruktivno pristopi k urejanju prostora, tako smo letos na Lavžniku že zagradili oporni zid, do konca leta pa nameravamo dokončati še meteorno kanalizacijo in dodatno urediti dostopno cesto.


Dela na cestah in drugih prometnih povezavah v občini nikoli ne zmanjka. Tako nameravamo še letos urediti krožišče pri Hoferju, vendar se nam je nekoliko zataknilo pri odkupu zemljišč, verjamem pa, da smo vendarle blizu temu, da lahko naročimo dela.


Seveda velik pomen dajemo varnosti vseh prometnih udeležencev, zato nadaljujemo tudi z urejanjem območja ob vhodu v bolnico. Po izgradnji krožišča bomo uredili križišče na vhodu v športni park. Na tem območju se je namreč precej povečala gostota prometa in zaradi prometne varnosti, predvsem pešcev in kolesarjev, bomo to križišče uredili po modernih predpisih in smernicah prometne varnosti. Tudi ta dela se bodo začela v teh dneh.

V Vrtojbi smo uredili avtobusno postajališče ob mladinskem centru, v spodnji Vrtojbi pa uredili otok za umirjanje prometa in varen prehod za pešce. Nadaljevali smo tudi s prenovo in dograditvijo kanalizacije in vodovoda na nekaterih odsekih ulic, ki se navezujejo na Ulico 9. septembra s čimer nameravamo nadaljevati tudi letos. Ko bodo končana dela, ki jih bomo naročili letos, bo glavnina kanalizacijskega sistema tako v Vrtojbi kot v Šempetru dokončana. Ostalo nam bo seveda še nekaj manjših ulic, ki jih nameravamo zelo v kratkem urediti, verjamem pa, da se bo našlo tudi še kaj za sprotno investicijsko vzdrževanje. Na območju občine bo tako brez dokončanega kanalizacijskega sistema ostala le še Bazara. Za opremljanje Bazare s kanalizacijskim sistemom smo že naročili študijo, ki bo pokazala, kakšen sistem je za to območje najbolj primeren in na osnovi katere bo mogoče oceniti potrebne investicijske stroške. Že danes vemo, da ne bodo tako zelo visoki, da bi ne mogli najti ustrezne rešitve, da bi lahko tudi ta del občine opremili z javno kanalizacijo. Kljub vsemu pa bo za realizacijo potrebnih še nekaj let.


Smo pa zato vendarle po več letih priprav uspeli do Bazare potegniti kolesarsko in pešpot v skupni dolžini čez 900 m. Trenutno postavljamo dodatno zaščitno ograjo, za katero se je ob pregledu izkazalo, da je potrebna zaradi prometne varnosti. Po zaključku del, bomo seveda takoj sprostili promet in odprtje tudi primerno obeležili. Pod kolesarko potjo so upravljavci infrastrukture, ki ni v lasti občine, zgradili tudi ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki jim bo omogočala navezavo njihovih vodov v Bazaro. Tako se tudi prebivalcem iz tega dela občine, ki je sicer nekoliko odmaknjen od središča do konca leta obeta možnost navezave na moderno telekomunikacijsko optično omrežje.


Da pa se ne bo bralo samo prek računalnikov in tablic, smo v Šempetru ob letošnjem kulturnem prazniku slovesno odprli krajevno knjižnico. Obisk kaže, da je bila to zelo dobra naložba. Seveda, pa smo z deli nadaljevali tudi v Vrtojbi. Tako smo letos predali v uporabo nov nadstrešek nad baliniščem. Prostor ob zadružnem domu nameravamo še naprej urejati v smislu, da bo poleg funkcionalnega parkirišča tudi prijetnejši za organizacijo raznih prireditev in druženje.


Relativno velika investicija, ki jo trenutno v naši občini izvaja Evropsko združenje za teritorialni razvoj EZTS GO, je gradnja infrastrukture za potrebe Rekreacijskega centra Vrtojba. Osem popolnoma urejenih postajališč za avtodome in potrebno infrastrukturo za razvoj avtokampa ter športnih objektov bomo v uporabo predali jeseni.


Rekreacija in druženje sta v urbanih okoljih še kako potrebna. Prav zato bogatimo tovrstno ponudbo tako na Gramozni poti v Vrtojbi, kot v Šempetrskem športnem parku. Tam smo letos dodatno postavili naprave za fitnes na prostem, uredili nekaj poti in javno razsvetljavo. Uredili pa smo tudi prostor za druženje, ki je na voljo vsem za organizacijo praznovanj in podobnih dogodkov. V letošnjem letu nameravam v športnem parku postaviti še večnamensko ploščad z igriščem za košarko trojk.


Tudi z organi, ki upravljajo z državno infrastrukturo, občina dobro sodeluje. Tako so se že začel dela na dveh krožiščih v Bazari, in sicer trajna ureditev sedaj začasnega krožišča ter ureditev krožišča na dostopu na hitro cesto. V načrtih imamo tudi novo krožišče na vstopu v poslovno cono ob hitri cesti v Vrtojbi. Naj spomnim, da smo prvo projektno dokumentacijo, ki je bila sedaj sicer nekoliko spremenjena in dopolnjena po sporazumu z direkcijo za infrastrukturo naročili na občini.


Včasih se zdi, da je izvedba vsega naštetega samoumevna, saj smo za to vsi, tako funkcionarji kot javni uslužbenci, plačani. Slišal sem tudi že, da je lahko delati, če ima občina »veliko denarja«. Zagotavljam vam, da se čisto nič ne zgodi samo od sebe. Čisto za vsako naložbo, pa naj se zdi še tako enostavna, je potreben zelo velik napor in skrb tako občinske uprave, da pripravi vso potrebno dokumentacijo, odkupi zemljišča, pridobi dovoljenja in preko relativno zahtevnih postopkov javnega naročanja izbere izvajalca, kot vodij, da zagotavljajo ustrezno sodelovanje vseh deležnikov, pravilno načrtovanje tako finančnih virov kot odhodkov za investicije pa tudi tekoče vzdrževanje in obratovanje v naslednjih letih. Da je vse to delo dobro opravljeno, gotovo ni dovolj samo običajno plačilo, ampak je potrebno imeti tudi zavest in motivacijo, da delamo za dobro občanov in širše skupnosti. Pri tem smo vam hvaležni seveda tudi za vsako spodbudo, pa tudi za kakšen opomin, če je to potrebno.


Občina je ne glede na to, da imamo v tej finančni perspektivi Evropske unije relativno malo možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev pri tem zelo uspešna. Prijavljamo se praktično na vse možne razpise in pri tem smo praviloma tudi uspešni. Tako smo prejeli znatna sredstva iz državnega razpisa za razvoj trajnostne mobilnosti s katerimi smo delno financirali kolesarsko pot v Bazaro, delno ureditev Vrtojbenske ulice. delno pa bomo križišča pri športnem parku. Za urejanje športnega parka smo del sredstev prejeli z naslov razpisa Fundacije za šport. Na čezmejnem programu Slovenija - Italija smo bili uspešni z dvema projektoma. V okviru projekta VISFRIM bomo v kratkem izbrali izvajalca za razširitev in poglobitev odvodnega jarka od Čukelj do Zapučk. Z deli bomo začeli v jeseni. Drugi čezmejni projekt, v katerem je Občina Šempeter-Vrtojba vodilni partner pa je Ligting Solutions in je namenjen spodbujanju učinkovite uporabe energije. V okviru tega projekta že potekajo dela na osnovni šoli v Šempetru, kjer bomo v celoti prenovili notranjo razsvetljavo in s tem omogočili znatne prihranke energije.


V kratkem bomo izbrali tudi izvajalca in oddali dela za zamenjavo še preostalih svetilk javne razsvetljave, ki ne ustrezajo predpisom na območje celotne občine. Tudi s to naložbo bo občina dosegla znatne prihranke energije.


Kot kaže nam je v okviru dogovora za razvoj regij uspelo doseči tudi to, da bo Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru projekta protipoplavnih ukrepov v porečju reke Vipave izvedla protipoplavne ukrepe na Vrtojbici. Vrednost načrtovanih del je ocenjena na 5 MIO EUR, zajema pa celovito rešitev za celotno strugo Vrtojbice vse od državne meje v Mlinu do iztoka v Vipavo. Dela bi morala biti končana do konca leta 2023. Projekt predstavlja zelo velik zalogaj, za katerega pa je na razpolago relativno malo časa. Ne glede na to, da je nosilec projekta upravljavec Vrtojbice direkcija za vode, ga bo brez velike angažiranosti občine in tudi pripravljenosti sosedov in drugih občanov živečih v bližini struge, težko pravočasno izvesti. Resnično verjamem, da nam bo to uspelo, saj neurejena struga Vrtojbice predstavlja resno grožnjo s poplavami za precejšnje število občanov pa tudi gospodarske subjekte in na primer regijsko bolnišnico. Poleg tega pa tudi otežuje pridobivanje dovoljenj in nameravane gradnje v celotnem urbanem območju občine.


Naj za konec omenim še dve večji naložbi, ki jih načrtujemo. Prvo sicer kot investitor načrtuje in zanjo pridobiva dovoljenja naš javni zavod Zdravstveni dom - osnovno zdravstveno varstvo. Gre za dozidavo zdravstvenega doma v Šempetru, za kar je že pripravljena projektna dokumentacija. Nekoliko se nam je zataknilo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, sem pa prepričan, da so težave rešljive, in da bomo v naslednjem letu vendarle pridobili gradbeno dovoljenje in pričeli z gradnjo. Druga pa je prenova kinodvorane v Šempetru, ki si je že precej časa vsi želimo. Dvorana je dotrajana in brez spremnih prostorov. Njena uporaba je zato precej omejena in za moderne čase tudi precej neprimerna. Načrtujemo moderno dvorano za kulturne prireditve s približno 260 sedeži, povečanim odrom in dovolj spremnih prostorov, da bi se lahko v taki dvorani organizirale kulturne prireditve na nivoju, kot si ga želimo. Računamo, da bi v letošnjem letu za obnovo kinodvorane pridobili gradbeno dovoljenje, v naslednjih letih pa dela tudi izvedli.

Seveda je izpeljanih in načrtovanih projektov še veliko, a sem najbrž že nekoliko predolg. Gotovo je kar nekaj stvari, ki nam jih ni uspelo izvesti iz različnih razlogov. Nekaterih stvari občina tudi ne more sama premakniti, saj ni v njeni moči, da bi o njih lahko samostojno odločala pa tudi sredstev, ki so potrebna za rešitev, nima dovolj. Na dve taki zadevi so nas letos opozorili tudi krajani Vrtojbe z ustanovitvijo civilne iniciative.

Problematika asfaltne baze v gramoznici na Gramozni poti občini ni neznana. Veliko energije smo vložili v to, da bi lastnik objekt asfaltne baze iz gramoznice umaknil. Resnici na ljubo, je tudi lastnik veliko naredil za to, da bi pridobil ustrezna dovoljenja in vzpostavil novo asfaltno bazo na drugi lokaciji. Kot je pri nas običaj, pa je vsaka lokacija za dejavnost, ki bi lahko bila za okolje sporna pri nas problematična. In zato za lastnika prestavitev asfaltne baze predstavlja preveliko tveganje, ki ga ni pripravljen sprejeti. Občina se bo še naprej trudila, da se prestavitev zgodi. Pri tem bomo sodelovali tudi s civilno iniciativo prepričani, da se lahko s skupnimi napori to zgodi še prej.

Druga zadeva pa so neuporabljeni objekti Socialnega centra v Vrtojbi. Nikomur od nas najbrž ni vseeno, da na tak način stojijo prazni in nedokončani. Vendar pa je problem očitno tako velik, da bo za rešitev potrebno počakati še malo in premakniti še kakšno precej večjo oviro, kot bi si kdo sprva mislil. Sedanji lastnik Družba za upravljanje terjatev bank ju je pripravljena dokončati in prodati ali oddati za precej manj denarja, kot je bilo sprva načrtovano. Razliko bo seveda pokrila »bančna luknja« oziroma vsi davkoplačevalci. Vendar objekta še vedno ne zanimata nikogar dovolj. Ogledalo si jih je kar nekaj zasebnih družb. Tudi nedavno. Sam sem jih osebno vozil na oglede, dokler objekta nista prešla v last DUTB. Za javne zavode, ki izvajajo javno službo oskrbe starejših občanov sta prevelika. Zatrjujejo, da toliko prostora ne potrebujejo. Zasebniki pa objektov ne želijo kupiti ker država na našem območju ne razpiše koncesije, saj trdi, da imamo glede na starost in število prebivalcev kapacitet dovolj. Razumi, kdor more. Upam, da bo tudi v tem primeru pomagal pritisk civilne iniciative in javnosti in da se bodo odgovorni in lastniki zavedli, da se potrebno še dodatno potruditi in najti ustrezno rešitev. Kot doslej bo občina storila vse, kar je v njeni moči, da se to zgodi čim prej.

Spoštovani!

Vendarle pa danes praznujemo in gotovo je razlogov za veselje in ponos veliko več, kot je težav, ki na stalno spremljajo. Občinski praznik je seveda predvsem priložnost, da se zahvalimo in podelimo priznanja tistim, ki so se s svojim trudom za skupnost in dosežki še posebej izkazali. Tudi zaradi njih je življenje v naši občini prijetnejše, varnejše in lepše. Spoštovani nagrajenci, ob tej priložnosti vam seveda čestitam in izražam svojo hvaležnost. Prepričan sem, da na vas lahko računamo tudi v prihodnje.

Praznik je tudi priložnost, da nekatere stvari postavimo na novo, tako kot se je nekaj spremenilo konec lanskega leta na lokalnih volitvah. Sam sem prepričan v dobro sodelovanje tudi z novim občinskim svetom in nadzornim odborom občine. Skupaj se veselimo novih izzivov in tudi uspehov, ki bodo sledili.

Naj vam za konec le še iskreno čestitam ob prazniku Občine Šempeter-Vrtojba in se vam zahvalim za pozornost."


Da je bilo slavje še prijetnejše, je za glasbeni okvir poskrbel trio Adore, v katerem muzicirajo flavtistki Ana Černic in Doris Kodelja ter kitaristka Eva Slokar. Edinstveno oblikovana zasedba je tudi tokrat ponudila zanimiv program, ki ga je sestavila iz njihovaga repertoarja, ki vključujejo redko slišane skladbe, pa tudi veliko sodobnih del v izvirniku namenjenih takim posebnim zasedbam kot je njihova.

Oglejte si tudi