Logo MojaObčina.si

Radovljica

DANES
29°C
14°C
JUTRI
24°C
11°C
Deli
2016

Z 11. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet se je včeraj sestal na svoji 11. seji. Dnevni red seje je bil obsežen, saj je bila prejšnja seja že v januarju, zatem pa zaradi epidemije covid 19 ni bila sklicana v predvidenih terminih. Dvanajst svetnikov je zaradi obsežnega gradiva predlagalo umik več točk in njihovo obravnavo v juniju, vendar njihov predlog ni bil izglasovan. Prav tako ni bil izglasovan dodaten predlog za umik Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti zaradi mnenja, da gradivo ni bilo pripravljeno v skladu s sprejetim sklepom ob obravnavi osnutka odloka, naj predlagatelj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.

Župan pa je z dnevnega reda umaknil točke, katerih obravnava ni nujna še v tem mescu, in sicer letna poročila o delu policijske postaje, zaščite in reševanja ter medobčinskega inšpektorata in redarstva, poročila nadzornega odbora ter premoženjsko pravno zadevo. Dnevni red so svetniki potrdili na tajnem glasovanju in tudi sprejeli obravnavane točke.

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019

Zaključni račun izkazuje 81 odstotno realizacijo načrtovanih odhodkov in 82 odstotno realizacijo prihodkov. Občina se je v letu 2019 ni zadolžila, čeprav je bila predvidena zadolžitev za 2,2 milijona evrov. Prihodki so znašali približno 18,2 milijona evrov, odhodki pa 18,4 milijonov evrov. Tekoča poraba je predstavljala 65 odstotkov, investicijska 35 odstotkov proračuna.

Med večjimi naložbami občine v lanskem letu so dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, začetek energetske sanacije Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, rekonstrukcija Langusove ulice v Radovljici, rekonstrukcija križišča z izgradnjo komunalne infrastrukture pri novem nakupovalnem centru ob vhodu v Radovljico, ureditev dodatne učilnice v Podružnični šoli Begunje in postavitev petih izposojevalnic koles.

Po programski klasifikaciji je bil največji delež odhodkov namenjen za izobraževanje (27%), promet, prometno infrastrukturo in komunikacije (15%), kulturo, šport in nevladne organizacije (11%), lokalno samoupravo (11%), zdravstveno varstvo (9%) ter prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (6%). Z nižjimi deleži sledijo področja: servisiranje javnega dolga, gospodarstvo, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih.

Rebalans proračuna Občine Radovljica za leto 2020

Z rebalansom se prihodki občinskega proračuna za leto 2020 zvišujejo za približno 1,3 milijona evrov in znašajo 22 milijonov evrov. Prihodki se zvišujejo predvsem na račun višje povprečnine in prodaje premoženja, nižji pa so npr. pričakovani prihodki in tudi odhodki za projekt preureditve kopališča Radovljica, ker je ministrstvo za šport razveljavilo že objavljen razpis za sofinanciranje gradnje športne infrastrukture. Zaradi epidemije covid 19 se znižujejo tudi prihodki iz naslova turistične takse in oddaje poslovnih prostorov ter neprofitnih stanovanj v najem.

Nameravana zadolžitev se z 1,3 zvišuje na 1,9 milijona evrov, vendar bo v letih 2019 in 2020 vseeno nižja, kot je bilo načrtovano, saj se občina lani ni zadolžila – predvidena je bila zadolžitev v višini 2,2 milijona evrov.

Proračunski odhodki se ob upoštevanju prenosa neporabljenih sredstev iz lanskega proračuna z rebalansom zvišujejo za 1,7 milijona evrov. V ta znesek so med drugim zajeta:

 • v lanskem letu neporabljena sredstva za energetsko sanacijo in obnovo Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, ki bo končana v letošnjem letu,
 • sredstva za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (javno parkirišče na območju Ceste za Verigo, sanacija ceste Prezrenje - Sp. Dobrava, sanacija cest ob gradnji kanalizacije in obnovi vodovoda na Lancovem ter ob obnovi vodovoda na Ovsišah, gradnja navezovalnih cest do novih podvozov pod železniško progo, nadomestnih javnih poti in priključnih cest ob sočasni ukinitvi nivojskih prehodov čez železniško progo ter gradnja novega nadvoza čez železniško progo v Radovljici, nadaljevanje obnove Gubčeve ulice, obnova rak in trga v Kropi),
 • sredstva za ureditev javne razsvetljave na Gubčevi ulici v Radovljici, Ovsišah in Sp. Lancovem v sklopu obnove ceste in komunalne infrastrukture,
 • sredstva za ureditev prehoda za pešce čez državno cesto v Begunjah, ureditev pločnika na Ulici Staneta Žagarja v Radovljici in pri lekarni v Kropi ter nadaljevanje izvedbe pešpoti Lesce – Hlebce,
 • sredstva za predvidene gradnje kolesarskih površin ob sočasni prenovi cestne in komunalne infrastrukture na Železniški ulici v Lescah in na odseku regionalne ceste od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico, kjer sta predvidena dva preboja skozi železniški nadvoz ob državni cesti, za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev,
 • sredstva za urejanje mirujočega prometa (obnova parkirišča na območju ALC Lesce, tehnična podpora pri uveljavitvi novega odloka o mirujočem prometu v občini Radovljica),
 • sredstva za investicije v vodovode (izgradnja vodovoda v naselju Dobravica in obnova vodovoda na cesti Prezrenje - Sp. Dobrava, izvedba komunalnih priključkov za potrebe novega pokopališča v Begunjah…),
 • sredstva za projekte CLLD (Semenjalnica, Hitro s kolesom, Počakaj na bus, Arhitektura gorenjskih vasi ), materialne stroške občinske uprave in delovanje KS,
 • dodatna sredstva zaradi višjih cen programov vrtca in vključitve dodatnega spremljevalca otrok s posebnimi potrebami, za celovito sanacijo vodovodnih instalacij v vrtcu Posavec ter projektno dokumentacijo za obnovo vrtca Kamna Gorica,
 • sredstva za rušitev izpraznjene in dotrajane stavbe na Kopališki 10 v Radovljici, zamenjavo strehe planinskega doma na Goški Ravni in za ureditev letališke infrastrukture ob hangarju na letališču v Lescah, kar pa je povezano tudi s prihodkovno stranjo proračuna,
 • dodatna sredstva zaradi zvišanja cen oskrbe v socialno varstvenih zavodih in višjih stroškov storitve pomoč na domu,
 • dodatna sredstva za zdravstveno varstvo, saj se zaradi epidemije COVID-19 predvideva večje število brezposelnih oseb, ki ne bodo zdravstveno zavarovane na drugi zavarovalni podlagi.

S sprejetim amandmajem župana so v proračunu zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje nakupa preparata, ki zmanjšuje smrad gnojevke.

Odhodki za tekočo porabo predstavljajo 59 odstotkov, za investicijsko porabo pa 41 odstotkov proračuna.

Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti

Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim financira redno delovanje, investicije ter vzdrževanje kulturnih domov in otroških igrišč. Prejšnji odlok o financiranju krajevnih skupnosti je bil sprejet v letu 2006, pri opredelitvi novih kriterijev in meril pa so upoštevani pretekle organizacijske spremembe v krajevnih skupnostih, zmanjšan obseg pristojnosti oz. prenos upravljanja s površinami v javni rabi na občinsko upravo, spremembe krajevne cestne infrastrukture in dejansko stanje otroških igrišč in kulturnih domov. Zaradi uveljavitve odloka je s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2020 za vseh 12 krajevnih skupnosti namenjenih skupaj 400 tisoč evrov, kar je približno 46 tisoč evrov ali 13 odstotkov več kot doslej.

Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica

Občinska proračuna za leti 2021 in 2022 bosta pripravljena kot participativna proračuna. Pri odločanju o porabi proračunskih sredstev za projekte v višini 150 tisoč evrov v vsakem letu bodo sodelovali občani. V ta namen je občinski svet sprejel pravilnik, ki določa postopek izvedbe participativnega proračuna, poimenovanega »Projekt za moj kraj«.

Celoten postopek predlaganja in izbora projektov bo razdeljen v več faz:

 • zbiranje predlogov, ki jih posredujejo občani in občanke na podlagi javnega poziva; predloge zbira občinska uprava,
 • preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov, skladno s pogoji javnega poziva,
 • končna presoja in potrditev projektnih predlogov, za kar je pristojna strokovna komisija, ki jo sestavljao predsednika odbora za finance in odbora krajevnih skupnosti ter predstavniki občinske uprave,
 • glasovanje občanov o projektnih predlogih, izvedeno preko spletnih strani in na sedežih krajevnih skupnosti ter občine,
 • potrditev izglasovanih projektnih predlogov, ki jo izvede strokovna komisija,
 • uvrstitev projektnih predlogov v proračun.

Pravilnik je bil dopolnjen na predlog svetnice Vojke Jesenko tako, da ima pri glasovanju vsak občna en glas za projekte iz svojega območja, ki ga lahko odda preko spletne aplikacije ali osebno na sedežih občine in krajevnih skupnosti. Prve delavnice za občane so predvidene 18. in 19. junija. Vabila in druge informacije bodo objavljene na občinskih spletnih straneh in v Deželnih novicah.

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljici

Na podlagi potrjenega elaborata bodo v občini Radovljica od 1. junija 2020veljalespremenjene cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Višje bodo cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov; vzrok so višji stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov s strani obdelovalca odpadkov na odlagališču Mala Mežakla. Stroški obdelave pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov so se namreč s 1.8.2019 zvišali s 101 EUR na 137,5 EUR na tono.

Nižje pa bodo cene čiščenja komunalne odpadne vode in cene storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kar je posledica nižje amortizacije in s tem nižje najemnine gospodarske javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Ob upoštevanju sprememb cen bodo končni stroški za uporabnike nekoliko višji. Za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo vode 14 m3 in uporabo 120-litrskega zabojnika za mešane komunalne odpadke ter 80-litrskega zabojnika za biološke odpadke se bo znesek računa na mesečni ravni povišal v razponu od 0,04% do 0,73%, odvisno od tipa odvajanja in čiščenja odpadne vode (priklop na kanalizacijo ali greznica). To v zneskih za različne vrste gospodinjstev predstavlja zvišanje v razponu od 0,02 EUR mesečno za gospodinjstva s kanalizacijo in z 80-litrskim zabojnikom za mešane komunalne odpadke in do 0,40 EUR mesečno za gospodinjstva s 120-litrskim zabojnikom za mešane komunalne odpadke in z 80-litrskim zabojnikom za biološke odpadke.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica

S sklepom se spreminja način obračunavanja stroškov prehrane za čas javljene odsotnosti otroka iz vrtca, in sicer se strošek prehrane odračuna za odsotnost otroka še isti dan, če starši v tonamenski aplikaciji odjavijo odsotnost otroka do 8. ure zjutraj.V sklepu je redakcijsko popravljen tudi dnevni strošek živil za otroke v cenah programov v višini 2,10 evra, ki so ga svetniki že potrdili na seji decembra lani.  

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Storitev pomoč družini na domu za občane občine Radovljica izvaja Dom dr. Janka Benedika Radovljica. Na predlog izvajalca je občinski svet soglašal z zvišanjemcene te storitve. Od 1. junija 2020 bo skupna cena storitve pomoč na domu ob delavnikih višja za 7,66 odstotka, ob nedeljah za 6,19 odstotka, na dni državnih praznikov pa za 8,09 odstotka. Strošek uporabnika, ki plača 20 odstotkov cene, bo tako višji za 3,16 odstotka na delavnik (3,70 evra na uro), ob nedeljah za 2,87 odstotka (5,18 evra na uro) in na dni državnih praznikov za 3,06 odstotka (5,56 evra na uro).

Razlogi za zvišanje cene so v višjih stroških dela zaposlenih in materialnih stroških za neposredno oskrbo. Socialnih oskrbovalk, ki nudijo pomoč uporabnikom, pretežno starejšim pa tudi invalidom in kronično bolnim, je 13. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v lanskem letu 76 na mesec.

Razprava o odgovorih na pobude in vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede izvajanja logopedske obravnave v Vrtcu Radovljica

V skladu s sklepom, sprejetim na prejšnji seji, je občinski svet opravil razpravo o odgovoru na vprašanje svetnika Gorazda Fajfarja, kdaj se bo začela izvajati logopedska obravnava otrok v radovljiškem vrtcu in na kakšen način se bo zaposlitev izvajala, ter njegovo pobudo, naj se, če je treba, potrdi dopolnitev sistemizacije delovnih mest v vrtcu. Ker je vrtec občini posredoval vlogo za sistemiziranje novega delovnega mesta vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca za zaposlitev logopeda s polnim delovnim časom, je občinski svet na predlog župana podal soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, ki se kot nadstandardno financira izven cene programa.

Volitve in imenovanja

Svetniki so imenovali:

- za članice Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica Ireno Kosmač, Apolonijo Zalokar in Vilmo Gosnik Kravanja,

- za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o. Petra Kramarja, Boštjana Strnada in Branka Bajiča,

- za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Radovljica:

 • Vilmo Kravanja Gosnik, Heleno Stare, in Petra Kolmana kot predstavnike vzgojno izobraževalnih organizacij, po en član iz vsakega šolskega okoliša,
 • Mateja Vončino kot predstavnika policije,
 • Gregorja Solceta kot predstavnika šole vožnje,
 • Matjaža Zalokarjakot predstavnika upravljavca cest in drugih izvajalcev,
 • JanezaGolijakot predstavnika strokovnega in poklicnega društva s področja prometne varnosti,

- za predstavnike občine v Svetu javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Urško Murn, Danijela Kašco, Janeza Kolmana, Jožeta Mlinariča in Romano Šlibar Pačnik in za predstavnike zainteresirane javnosti v tem svetu Petra Kavčiča, Marcelo Klofutar in Suzano Adžić,

- za predstavnico občine v Svetu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica Barbaro Sitar. 

Zaradi redakcijskih popravkov je bil sprejet še Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta pa je bil pripravljen zaradi sprememba naslova radovljiške knjižnice, naslova ene od občin ustanoviteljic knjižnice ter izbrisa enot knjižnice, ki ne delujejo več.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi