Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
14°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Obvestilo in obrazec za podporo za zbiranje podpisov podpori Pobude volivcem za razpis referenduma

Datum objave: 08. 03. 2021
Številka razpisa: 031-0004/2020-63

Na podlagi 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 20/2021-11 z dne 17.2.2021 in ob upoštevanju 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 odl. US in 52/20), župan Občine Radenci izdaja naslednje

OBVESTILO

1.    Župan s predmetnim obvestilom določam obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov podpori Pobude volivcem za razpis referenduma pobudnika Franca Vukajča z dne 5.1.2021.

2.    Koledarski rok za zbiranje podpisov volivcev je od vključno 9.3.2021 do vključno 12.4.2021 in traja 35 koledarskih dni.

3.    Osebno podpisovanje se izvaja na Upravni enoti Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

4.    Volivec da svojo podporo pobudi z vpisom osebnih podatkov iz drugega odstavka 16. člena ZRLI ter s podpisom na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega obvestila.

5.    Volivec lahko da podporo s podpisom Pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma samo enkrat.

6.    Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom na Upravni enoti Gornja Radgona, ki vodi evidenco volilne pravice. Upravna enota preveri in potrdi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca in njegovo volilno pravico.

7.    Upravna enota mora v času, ko teče rok za zbiranje podpisov, zagotoviti, da lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času vsak delovni dan.

8.    Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku

potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti podpisnika.

9.    Upravna enota vodi posebno evidenco potrjenih obrazcev, oddanih osebno in v elektronski obliki. Ta evidenca je uradna tajnost in pravico vpogleda ali izpisa vanjo ima samo sodišče.

10.  Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije.

11.  Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

12.  Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz 9. točke tega obvestila, lahko svojo podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.

13.  Zahteva za izdajo obrazca iz 9. in 10. točke tega obvestila ter zahteva za obisk uradne osebe iz prejšnje točke tega obvestila se lahko vloži najpozneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev zahteve volivcev za razpis referenduma.

14.  Če je podpora dana na način iz 9. in 10. točke tega obvestila, mora pobudnik Pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma pred predložitvijo zahteve volivcev za razpis referenduma poskrbeti za vpis podpore v evidenco potrjenih obrazcev.

15.  To obvestilo se javno objavi na spletni strani Občine Radenci najkasneje 8.3.2021.

Štev.: 031-0004/2020-63

Datum:5.2.2021                                                                                                       Roman LELJAK,

                                                                                                              ŽUPAN OBČINE RADENCI


Všečkaj objavo