Logo MojaObčina.si

Radenci

JUTRI
22°C
14°C
TOR.
22°C
14°C
2334

Javna dražba v letu 2018 za prodajo premičnega premoženja Občine Radenci

Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-IG,  50/14, 90/14-ZDU-1I. 14/15-ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11 in 67/15) objavlja

 

JAVNO DRAŽBO

v letu 2018 za prodajo premičnega premoženja Občine Radenci

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, tel: 02 5669 610, e.pošta: obcina@radenci.si

 

2. OPIS PREDMETA PRODAJE JE:

- Prenosni računalniki: LENOVO IDEAPAD G650-45 A6 6310 4 GB/1TB W8.1 HD B

- TORBA PORT 15,6 ''

 

3. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja premičnine.

 

4. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESEK ZVIŠANJA:

Za premičnino, ki je predmet prodaje te javne dražbe, izklicna cena znaša 30 EUR z vključenim DDV. Dražitelji lahko dvignejo ceno za večkratnik zneska 10, kar je najnižji znesek višanja.

 

5. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Kupnino za premičnino te javne dražbe poravna kupec na transakcijski račun Občine Radenci, št. SI56 0130 0010 0012 753, v 2 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec lastninske pravice na premičnini ne pridobi pred plačilom celotne kupnine in stroškov povezanih s pravnim poslom.

 

6. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba se bo vršila dne: 23.11.2018 v  Radencih, z začetkom ob 12. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Radenci najkasneje  23.11.2018 do 10. ure.

 

7.  PODROBNEJŠI POGOJI JAVNE DRAŽBE IN OGLED PREDMETA JAVNE DRAŽBE:

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radenci na tel. 02 5669 610 ali na e- naslov: obcina@radenci.si.

 

8.  OPOZORILO:

Župan Občine Radenci lahko postopek prodaje premičnine, ki je predmet te javne dražbe, ustavi vse do trenutka sklenitve pogodbe.

 

9. DRUGI POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebi, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastnik premoženja ter, ki se pravočasno prijavijo , tako da:

-        predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (za pravne osebe), za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta)

-        predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu ali kot kopija, vendar overjena pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,

-        predložijo pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi , če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,

 

Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.  Interesenti, ki ne bodo predložili vseh dokazil, bodo po sklepu komisije , ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.

 

10. DRUGI POGOJI  IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE:

-        dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana,

-        draži lahko tisti, ki se pravočasno, to je do vključno  23.11. do 10. ure prijavil na dražbo  ter predložiti dokazila, navedena pod točko 9,

-        dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,

-        na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi višjo ponudbo,

-        če je dražitelj samo eden, se šteje, da sprejema izklicno ceno in je premoženje prodano za izklicno ceno,

-        če sta dva ali več dražiteljev, ki ne dražijo izklicne cene, premičnina ni prodana, če eden ne zviša cene,

-        dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more ponuditi cene, ki jo je ponudil že drugi dražitelj, temveč je dolžan v primeru, da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo ceno,

-        izklicna cena prodajane premičnine oz. vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.,

-        ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe

-        javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Vse stroške v zvez s prenosom lastništva, kakor tudi vse davščine plača kupec.

 

Premičnina se proda po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 3 dneh po končani dražbi.

 

 

Štev: 478-0001/2018-1

Datum: 20.11.2018

 

 

Župan Občine Radenci,

Janez RIHTARIČ

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi