Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
11°C
0°C
JUTRI
13°C
-2°C

Sklep o začetku postopka priprave drugih sprememb in dopolnitev OPN Občine Radenci

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11 in 67/15) je župan Občine Radenci dne 28.5.2018 sprejel

S K L E P 
o začetku postopka priprave (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (SD OPN RAD 2)  

1. člen

(predmet načrtovanja in vrsta postopka)

S tem sklepom se začne priprava (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (v nadaljevanju: SD OPN RAD 2), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/16, 55/17 –popravek) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN RAD 2 se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.

V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela OPN ter njegovih prilog. SD OPN RAD 2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN in na podlagi sprememb predpisov ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: NUP).

SD OPN RAD 2 obsegajo:

a)  spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi novih razvojnih potreb Občine, investitorjev oziroma  posameznikov, evidentiranih po sprejemu OPN,

b)  posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,

c)  vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,

d) eventualne spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter eventualne uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,

e)  vključitev morebitnih novih strokovnih podlag, zahtev NUP, razvojnih predlogov in drugih nepredvidenih potreb občine.

Več informacij v priponki.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi