Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
13°C

VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

Datum objave: 10. 06. 2024
Številka razpisa: 110-10/2024-1

Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB-3, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/08–ZZavar-E, 40/12–ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 - odl. US in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Polzela št. 100-7/2018-1 s spremembami in dopolnitvami, župan Občine Polzela objavlja

javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Organ in kraj opravljanja dela

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z Občino Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, kjer bo potekalo delo.

Vrsta uradniškega delovnega mesta

Izbran kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor opravljal v nazivu višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 3-mesečnim poskusnim delom. Kandidat bo opravljal delo v prostorih občinske uprave Občine Polzela.

Pogoji za opravljanje dela

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
najmanj 6 let delovnih izkušenj;
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku treh mesecev)

opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku enega leta);
- 
znanje uradnega jezika;
- 
državljanstvo Republike Slovenije;
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor«  na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Občine Polzela in na Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov »obcina.polzela@polzela.si«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Mateji Obreza, strokovni sodelavki za splošno kadrovske zadeve na tel. št. 03/703 32 13.

Celotno besedilo javnega natečaja z obrazcem je obljavljeno v prilogi.

Všečkaj objavo