Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
5°C
-6°C
TOR.
6°C
-7°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA INFRASTRUKTURO

Datum objave: 03. 10. 2019
Številka razpisa: 110-0009/2019-1

Številka: 110-0009/2019-1

Polzela, 3. 10. 2019

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC ZA INFRASTRUKTURO

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za opravljanje dela:

-       najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) - gradbena smer ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - gradbena smer ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) - gradbena smer ali najmanj visokošolska univerzitetna - gradbena smer,

-       najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Delovno področje:

-       izvajanje nalog v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov gospodarske javne infrastrukture,

-       izvajanje nalog v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem drugih objektov v lasti občine,

-       opravljanje gradbenega nadzora -  strokovnega nadzorstva na gradbiščih,

-       priprava in vodenje postopkov javnih naročil z delovnega področja

-       priprava gradiv za občinski svet, njegova delovna telesa ter svet za preventivo v cestne prometu,

-       sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev.

Prijava mora vsebovati:

  1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

 

Delovno mesto »Strokovni sodelavec za infrastrukturo« je strokovno tehnično delovno mesto v Občinski upravi Občine Polzela. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Občina Polzela -  poslovni sekretar VII/1« na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, in sicer v roku  10 dni po objavi na spletni strani Občine Polzela in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00.

Jože Kužnik l. r.

Župan

Všečkaj objavo