Logo MojaObčina.si

Polzela

DANES
10°C
-7°C
JUTRI
10°C
-6°C
3411

Občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna za leto 2021

Zaradi preprečevanja okužbe s koronavirusom so polzelski svetniki tudi 14. sejo občinskega sveta izpeljali na daljavo, in sicer v četrtek, 18. februarja 2021. Pred sejo je zasedal tudi kolegij občinskega sveta, odbor za gospodarstvo, odbor za negospodarstvo, odbor za okolje in prostor ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ravno tako na daljavo.

Dnevni red je obsegal kar 17 vsebinskih točk, najpomembnejša med njimi je bila sprejem Odloka o prvem rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021.

Proračun Občine Polzela za leto 2021 je bil sprejet 9. januarja 2020 na deseti redni seji občinskega sveta. Zaradi nastanka novih obveznosti, spremenjenih gospodarskih gibanj, prenosa nekaterih investicij iz leta 2020 ter vpliva epidemije covida-19 na proračun tega leta je bilo treba pripraviti prvi rebalans proračuna za leto 2021. S tem se prihodki in odhodki proračuna ponovno uravnotežijo.

Prihodki leta 2021 znašajo 6.788.298 evrov, kar je 1.218.523 evrov več kot v prvotno sprejetem proračunu. Odhodki po rebalansu pa znašajo 7.285.630 evrov, in sicer so za 1.674.160 evrov višji od odhodkov prvotno sprejetega proračuna za to leto.

Prihodki se z rebalansom povečujejo zaradi povečanja dohodnine, ki je posledica višje določene povprečnine, ki za leto 2021 znaša 628,20 evra. Zaradi prenosa nerealiziranih investicij iz predhodnega leta se za 763.419 evrov povečujejo transferni prihodki, saj se je s prenosom investicij v leto 2021 preneslo tudi njihovo sofinanciranje s strani državnega proračuna.

Na odhodkovni strani je največja sprememba oziroma povišanje pri investicijskih odhodkih, ki se povečujejo za 82 % oziroma 1.485.035 evrov zaradi prenosa investicij iz predhodnega leta.

Povečuje se tudi proračunski primanjkljaj, in sicer za 497.332 evrov, ter tako znaša 649.332 evrov, kril pa se bo s prenosom sredstev iz leta 2020.

Prvega januarja 2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin, na podlagi katerega občine ne prejmejo več povratnih in nepovratnih sredstev s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za namen sofinanciranja investicij. So pa na podlagi istega zakona upravičene do sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v enaki višini, pri čemer so vsa sredstva nepovratna in ni treba, da so namenjena samo za investicije. Tako se s prvim rebalansom znižujejo sredstva za zadolževanje pri državnem proračunu, hkrati pa povečujejo sredstva za najem kredita pri poslovnih bankah, saj se načrtuje zadolževanje v višini 100.000 evrov za namen poplačila investicijskih odhodkov v sklopu projekta Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič.

Poleg Obnove lokalne ceste v Dobriču v dolžini 1326 metrov med največje investicije tega leta spadajo še:

-          Izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 1.095,42 metra, od tega sklop Breg pri Polzeli 359,42 metra in sklop Polzela 735 metrov s črpališčem (Glavni trg, Cvetlična ulica, Pod gradom).

-          Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela, s katero bo občina za normalno delovanje obstoječe poslovne cone zgradila komunalno infrastrukturo ter dostopne poti.

-          Obnova rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Polzela.

-          Ukinitev nivojskega železniškega prehoda na predelu Polzela 2 v km 16+865, na progi, št. 31, Celje–Velenje, ki vključuje razširitev občinske ceste JP 991-451 z navezavo na cesto LK 493-821. Gradnja vključuje razširitev javne poti in povezavo s premostitvijo potoka Podvinska struga z lokalno krajevno cesto, ureditev odvodnjavanja, izvedbo priključka na obstoječi podvoz, dostopov do industrijske cone in individualnih priključkov.

-          Zamenjava in novogradnja javne razsvetljave, pri čemer bo zamenjanih 161 svetilk, ki so neustrezne (niso v skladu z Uredbo in so energetsko potratne), s sodobnimi, energetsko učinkovitimi svetilkami z LED-tehnologijo. V nižinskem delu občine v naseljih Polzela, Ločica pri Polzeli in Breg pri Polzeli, ki trenutno še nimajo omrežja javne razsvetljave, pa bo zgrajenih 360 novih svetilk.

-          Izgradnja pločnika v naselju Breg pri Polzeli na relaciji od gostišča Pevec do že zgrajenega pločnika v Ločici ob Savinji v dolžini okoli 1500 metrov.

-          Energetska sanacija Zdravstvenega doma na Polzeli.

-          Prizidek k Osnovni šoli Polzela.


Za mandatno obdobje 2021–2025 so svetniki za člana Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne skupnosti imenovali mag. Marjana Močnika, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela, za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju pa za mandatno obdobje 2021–2026 iz Občine Polzela predlagali Leo Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela in Marka Verdeva, Dobrič 79, 3313 Polzela.

Svetniki so potrdili tudi spremembo cene komunalnih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela, pri čemer se pri povprečni porabi vode 12 kubičnih metrov na mesec poveča vodarina za 0,24 evra, omrežnina za vodo pri DN ≤ 20 za 1,38 evra in omrežnina za vodo pri DN ≤ 20 za 0,01 evra.

S sprejetim sklepom o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov se spremeni delež sofinanciranja, in sicer bo občina od zdaj sofinancirala 30 %, investitor pa 70 %.

S potrjeno spremembo pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela znaša delež sofinanciranja občine 80 %.Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorsko in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice. S predlagano spremembo želimo spodbuditi zanimanje lastnikov objektov, pri čemer bomo tako pripomogli k ohranjanju in funkcionalni rabi stavbne dediščine ter s tem sledili cilju dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela na področju kulture.

Nov med pravilniki je Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela. Do enkratne denarne pomoči bodo upravičeni občani Občine Polzela in pravne osebe s sedežem v Občini Polzela, ki so zaradi naravne ali druge nesreče utrpeli škodo na nepremičninah, ki ležijo na območju Občine Polzela. Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče se upravičencu dodeli, kadar ocenjena vrednost škode presega 10.000 evrov. Dodelijo pa se lahko sredstva v višini 30 % ugotovljene škode, vendar ne več kot 15.000 evrov.

S potrjeno spremembo cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda se poenoti cena najema vseh notranjih grajskih prostorov. V ceniku poročnih obredov v gradu Komenda so ovrednoteni trije različni poročni obredi, glede na vključeno vsebino. V Pravilniku o spremembah pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda pa se odpravijo birokratske ovire.

Svetniki so obravnavali tudi Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.Z dopolnitvijo se v pravilnik dodaja pogoj, da morajo imeti vlagatelji poravnave vse zapadle finančne obveznosti do vrtca. Osnovna šola Polzela je namreč podala predlog za dopolnitev pravilnika v delu, ki se nanaša na pogoje za sprejem otrok v vrtec, natančneje na obveznost vlagatelja oziroma starša ali skrbnika otroka, o poravnanih vseh finančnih obveznosti do vrtca, saj javnemu zavodu na račun neplačnikov nastaja čedalje večji dolg, ki bi dejansko moral predstavljati prihodek javnega zavoda.

Obsežno razpravo so svetniki namenili Sklepu o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati svoj poslovalni čas, katerega so soglasno sprejeli. Sklep določa, da je najmanjše število otrok, ko je Vrtec Polzela dolžan začeti oziroma končati svoj  poslovalni čas, pet otrok. V času jesenskih, novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic mora biti v Vrtcu Polzela vpisanih najmanj 14 otrok, da vrtec posluje. V juliju in avgustu se oddelki v Vrtcu Polzela združijo in se uporabljajo normativi za homogene oddelke za otroke prvega  starostnega obdobja in normativi za heterogene oddelke drugega starostnega obdobja.

V Vrtcu Andraž pa mora biti najmanjše število otrok, ko je dolžan začeti oz. končati svoj poslovalni čas, trije otroci. V času jesenskih, novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic ter v juliju in avgustu mora biti vpisanih v Vrtcu Andraž najmanj osem otrok, da vrtec posluje.

Na koncu seje je tekla še razprava o ustanovitvi pokrajin v Sloveniji. Svetniki so zavzeli stališče, da Občina Polzela podpira proces oblikovanja pokrajin na podlagi določil Ustave Republike Slovenije, vendar je treba ponovno pretehtati ustreznost nabora prenesenih nalog iz državne prisojnosti ter pri razmejitvi pristojnosti med državo in pokrajinami upoštevati določbe Ustave RS, ki se nanašajo na lokalno samoupravo.

Alenka Kočevar

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi