Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
0°C
JUTRI
2°C
4°C

N A  M E R A O prodaji nepremičnine na podlagi neposredne pogodbe

Datum objave: 07. 11. 2023
Številka razpisa: 478-1/2023-49

Številka: 478-1/2023-49

Datum: 7.11.2023

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 78/18 in 78/23-ZORR), Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, objavlja naslednjo:

N A  M E R O

O prodaji nepremičnine na podlagi neposredne pogodbe in sicer:

-       2059/49 z ID znakom parcela 763 2059/49, k.o. 763-Oplotnica.

 

Na podlagi namere objavlja

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nakup parc.št. 2059/49 z ID znakom 763 2059/49, k.o. 763-Oplotnica, v izmeri 55m2.

 

Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja kupnine.

 

 

1.      Osnovni podatki

Postopek za prodajo se vodi v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) glede prodaje z neposredno pogodbo kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe.

 

Organizator in upravljalec: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

 

2. Predmet prodaje

 

Prodaja se nepremičnina s parc.št. 2059/49 z ID znakom 763 2059/49, k.o. 763-Oplotnica, v izmeri 55m2, ki v naravi predstavlja gradbeno parcelo – vrt.

 

Prodajalec je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine do celote (1/1). Nepremičnina je prosta bremen.

 

 

 

 

 

3. Ponudbena cena

 

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 1.809,00 EUR, pri čemer ponudba ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin.

Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine (na podlagi odločbe pristojnega Finančnega urada Republike Slovenije).

 

Celotni znesek kupnine v višini najmanj 1.809,00 EUR (oz. višji) je kupec dolžan poravnati na podlagi računa, ki bo izstavljen po podpisu prodajne pogodbe. Rok za plačilo kupnine je 30. dni od izdaje računa.

 

V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje.

 

4. Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudba mora prispeti najkasneje do 28. novembra 2023 do 8.00 ure na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, z nazivom zadeve » ponudba v zadevi 478-1/2023-49«. Vsebovati mora:

1.      Izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave ter

2.      Kopijo osebnega dokumenta ( potni list ali osebno izkaznico), če je ponudnik fizična oseba.

 

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

5. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:

Ime in priimek: Aleš Hren

Elektronski naslov: alesh@oplotnica.si

Tel: 02 845 09 02.

 

6. Sklenitev pogodbe

 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.

Prodajna pogodba se bo sklenila na način videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj oziroma sklenitve pogodbe.

 

 

Občina Oplotnica

Matjaž Orter,

Župan

Všečkaj objavo