Logo MojaObčina.si

Oplotnica

JUTRI
9°C
5°C
PON.
9°C
7°C
Avtor: Občina Oplotnica,

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2021

Datum objave: 09. 03. 2021
Številka razpisa: 330-0002/2021

Številka: 330-0002/2021-1

Datum: 5. 3. 2021Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14, 32/1527/17 in 22/18), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO, št. 53/15) Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 – 2020 in 2021-2022 (UGSO, št. 71/20) in  Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2021 (Sklep OS, št. 14.9/2021),  izdajam  


S K L E P

o začetku postopka  izvedbe Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev oz. dodelitev pomoči za ohranjanje, spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica v letu 2021


I.


S tem sklepom se začne postopek Javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, čigar namen je ohranjanje, spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za leto 2021.


II.

Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Oplotnica: http://www.oplotnica.si. Brezplačna razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, vzorec pogodbe in obrazec za zahtevek za izplačilo sredstev, je na razpolago na spletni strani Občine Oplotnica: http://www.oplotnica.si v poglavju Razpisi, v poslovnem času v tajništvu Občine Oplotnica (I. nadstropje), lahko pa jo naročite tudi po elektronski pošti na naslovu: terezijak@oplotnica.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Oplotnica (Terezija Kočnik, tel. 02 845 09 07 ali po e-pošti: terezijak@oplotnica.si).


III.

Javni razpis je odprt do vključno četrtka, dne 8. 4. 2021, investicije morajo biti zaključene do 29. 10. 2021.


IV.

Cilji pomoči so:

-          izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-          izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;

-          vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

-          zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane;

-          diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

V.

Z odlokom o proračunu Občine Oplotnica za leto 2021 je določena višina sredstev na proračunski postavki 0045400, konto 410217, ki se bo upoštevala pri razdelitvi državnih pomoči. Sredstva bo Občina Oplotnica dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 – 2020 in 2021 - 2022.

Na podlagi plana proračuna o dodeljevanju pomoči  za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2021 ter realizacije prejšnjih let planiramo okvirna sredstva v višini  30.200,00 €, ki pa morajo biti porabljena do 29. 10. 2021.Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Pripravila                                                             ŽUPAN OBČINE OPLOTNICA

Terezija Kočnik, višja svet.                                              Matjaž Orterposlano                                                                                  

-       v objavo na spletni strani občine: http://www.oplotnica.si


vloženo

- v zbirko dokumentarnega gradiva

Všečkaj objavo