Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
15°C
JUTRI
25°C
15°C
Oceni objavo

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 19 vodnimi viri. Nadzor nad kakovostjo pitne vode, izvajamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V letu 2022 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 558 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  slabih dveh odstotkih vseh odvzetih vzorcev, oziroma v 9 mikrobioloških in 1 fizikalno-kemijskih kot posledica povečane motnosti po pravilu loma na cevovodu.

1. Mikrobiološke analize vode

Z mikrobiološkimi raziskavami se ugotavlja prisotnost bakterij in parazitov v pitni vodi. V letu 2022 je bilo za potrebe MB odvzetih 411 vzorcev, od katerih je bilo 9 neustreznih. Kot najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev je povečano število koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri  22°C in 37°C. V okviru rednih mikrobioloških analiz pa se ugotavlja prisotnost tudi na:

  • Bakterijo Escherichia coli, ki je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna.
  • Koliformne bakterije (KB) so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokav na omrežju) in njihova prisotnost v vodi ni dopustna. KB so skupina različnih bakterij, ki jih najdemo tudi v okolju. Če v vzorcu pitne vode ni potrjena prisotnost Escherichia coli in/ali enterokokov, jih ne moremo uporabljati kot pokazatelje fekalnega onesnaženja. Preskus je uporaben za presojo onesnaženja z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omrežju ipd.
  • skupno število bakterij pri 22°C, mejna vrednost je manjša od 100/ml.
  • skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature; mejna vrednost je manjša od 100/ml.
  • Clostridium perfingens vključno s sporami katerih prisotnost je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, prisotnost v vodi ni dopustna.
  • Paraziti; patogeni mikroorganizmi, njihova prisotnost kaže na izpust komunalnih odpadnih voda in greznic ter uporabo gnoja in gnojevke pri gnojenju travnatih  in poljedelskih površin; prisotnost v vodi ni dopustna. V letu 2022 smo na vodovodnih sistemih odvzeli 15 vzorcev, v katerih ni bilo prisotnih razvojnih oblik parazitov.

 

V treh vzorcih po pripravi, je bilo povečano število koliformnih bakterij, v šestih pa povečano število bakterij pri 37°C, vendar pa prisotnost omenjenih mikroorganizmov neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Skupno število bakterij pri 37°C, podobno kot št. kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature v omrežju; mejna vrednost je manjša od 100/ml.

Vzrok za mikrobiološke neskladnosti je bila v nepretočnosti internega (hišnega) omrežja in posledično povečano število koliformnih bakterij. Vsi kontrolni vzorci odvzeti po izvedenem izpiranju so bili ustrezni.

 

2. Fizikalno-kemijske analize vode

Parametri osnovne fizikalno-kemične analize so amonij, barva, motnost, vonj ter okus. V lanskem letu je bilo za potrebe fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 147 vzorcev, od katerih je bil en neustrezen. Vzrok fizikalno-kemijske neustreznosti je bila povišana motnost, kot posledica vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju in povišana motnost na vodnih virih zaradi izdatnih padavin ter potresnih sunkov. Poleg osnovnih parametrov se v vodi ugotavlja tudi prisotnost nekaj manj kot 90 kemijskih snovi in spojin, kot so kovine, pesticidi in ogljikovodiki.

Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter mikrobiološko in fizikalno skladna z normativi, ki jih določa pravilnik o pitni vodi.


Ustreznost vzorcev v omrežju v letu 2022

Legenda: EC-E. coli, CP-clostridium perfingens, KB-koliformne bakterije, SK22-št. kolonij pri 22° C, SK37-št. kolonij pri 37° C; mot- motnost izražena v NTU

 

Brusnice

Vrtina se nahaja zahodno od Brusnic na nadmorski višini 106 metrov. Vodo črpamo na globini 72 metrov in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Brusnice oskrbuje Velike in Male Brusnice, Ratež, Brezje, Sela pri Ratežu, Gumberk, Potov vrh, Petelinjek, ter višje ležeči predel Smolenje vasi.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov pri končnih uporabnikih odvzetih 18 vzorcev, v okviru državnega monitoringa pa so bili dodatno odvzeti še 4 vzorci pitne vode po pripravi in so skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

Zaradi povišane motnosti vodnega vira je bil v preteklem letu izdan ukrep obveznega prekuhavanja, v skupnem trajanju 4 dni.


Dolenjske Toplice

Vrtina se nahaja v neposredni bližini Dolenjskih Toplic. Voda se črpa na globini 70 metrov in dezinficira s plinskim klorom. Vodovodni sistem Dolenjske Toplice oskrbuje Dolenjske toplice z ulicami, Cviblje, Dolenje in Gorenje Gradišče.

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov pri končnih uporabnikih odvzetih 18 vzorcev vode in v okviru državnega monitoringa še 4 vzorci pitne vode.  V enem odvzetem vzorcu je bilo zaznati prisotnost clostridiuma perfengens s sporami. Kontrolni vzorec in dodatno vzorčeni paraziti ter ostali  odvzeti vzorci po pripravi so  ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Gabrje

Vrtina se nahaja nad Gabrjem na nadmorski višini 485 metrov. Vodo se črpa na  globini 63 metrov od ustja vrtine in dezinficira s plinskim klorom. Vodovodni sistem Gabrje oskrbuje naselje Gabrje z ulicami, Pangrč grm, Gabrsko goro, Jugorje ter Kavce pri Gabrju.

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov pri končnih uporabnikih odvzetih 19 vzorcev, v okviru državnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi so v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Hrastje 

Sistem se oskrbuje iz vodnega vira Kamnišček, ki med seboj povezuje tri vrtine. Dve sta samoprelivni, v tretji pa je nameščena črpalka na globini 38 metrov. Pitno vodo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Hrastje  oskrbuje naselja  Orehovica, Gorenja Stara vas, Loka pri Šentjerneju, Gorenji in Dolenji Maharovec, Dolenje in Gorenje Gradišče, Gorenja Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Trdinova cesta, Grbe pri Šentjerneju, Dobravica, Razdrto, Hrastje, Tolsti vrh, Leskovec, Dol. Suhadol, Gor. Suhadol, višje ležeči predel Velikih Brusnic, Zapuže, Gorenje in Dolenje Mokro Polje, Pristava pri Šentjerneju, Žerjavin, Polhovica, Prapreče, Pristavica, Breška vas in Gorenja Gomila.

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 17 vzorcev pitne vode.  V enem  odvzetem vzorci  je bilo zaznati povečano število bakterij pri 22°C in 37°C.

V  okviru državnega monitoringa pa dodatno še 4 vzorci pitne vode.  V dveh  odvzetih vzorcih  je bilo zaznati povečano število bakterij pri 22° C in 37°C. Kontrolni vzorci notranjega nadzora in monitoringa ter vsi ostali odvzeti vzorci po pripravi so ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Kamenje

Vrtina se nahaja nad vasjo Kamenje. Vodo, ki jo črpamo na globini 297 metrov pod ustjem vrtine, filtriramo preko aktivnega oglja in dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Kamenje oskrbuje Gorenje in Dolenje Kamenje.

V letu 2022 je bilo na omrežju za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 15, v okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca pitne vode. V enem odvzetem vzorcu v okviru državnega monitoringa je bilo zaznati povečano število bakterij pri 37°C, kot posledica obnove hišnega omrežja. Kontrolni vzorec in vsi ostali odvzeti vzorci po pripravi  so bili ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Bučka

Vrtina se nahaja severno od Bučke pod pobočjem Ujkič. Vodo črpamo na  globini 180 metrov in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Bučka oskrbuje naselja Bučka, Stara Bučka, Močvirje, Stopno, Jerman vrh, Jarčji vrh, Zaboršt ter Hrastulje h.št. 3,10 in 13.

V letu 2022 je bilo na omrežju za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov, v okviru notranjega nadzora odvzetih 19 vzorcev, v okviru državnega monitoringa pa 2 vzorca pitne vode.  Vsi odvzeti vzorci so ustrezni in v skladu znormativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Javorovica 

Vodni vir Markovo zajetje, ki je po izvoru površinsko hudourniški vir, se nahaja pod grebenom Gorjancev nad vasjo Javorovica. Zajem vode je izveden preko peščenega filtra v vodohranu Javorovica pa je bil v letu 2021 vgrajen keramični filter z 50 mikronsko filtracijo. Voda se dezinficira z klorovico. Vodovodni sistem Javorovica oskrbuje naselja Javorovica, Veliki in Mali Ban, Drča, Rakovnik, Vrbovci in Ržišča.

V letu 2022 je bilo na omrežju za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 18 vzorcev pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi so v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. Zaradi motnosti vodnega vira in okvare na filtru je bil v preteklem letu izdan ukrep obveznega prekuhavanja, v skupnem trajanju 10 dni.


Jelendol

Vrtina se nahaja na področju zaselka Gorenje Dole. Vodo črpamo na globini 110 metrov od ustja vrtine in jo dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Jelendol oskrbuje naselja Gorenje in Dolenje Dole, Jelendol ter Mačkovec pri Škocjanu.

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov, pri končnih uporabnikih odvzetih 16 vzorcev v okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca pitne vode, vsi odvzeti vzorci po pripravi so v skladu z normativi, ki jih predpisuje  Pravilnik o pitni vodi.


Gornji Križ

Vodo na vrtini Gornji Križ črpamo na globini 180 metrov in dezinficiramo s klorovico. Vodovodni sistem Gornji Križ oskrbuje naselja Poljane pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku, Gornji in Dolnji Križ, Reber, Zalisec, Cvibelj, višje  ležeči predel Zafare in Trebče vasi.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov pri končnih uporabnikih odvzetih 17 vzorcev, v  okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi so  ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

 

Stare Žage

Vodo črpamo iz treh vrtin na globini 25 metrov in jo dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Stare Žage oskrbuje naselja Stare Žage, Občice, Mali in Veliki Rigelj, Bušinec, Cerovec, Kočevske Poljane, Selišče, Dolenje in Gorenje Sušice, Drganja sela, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Uršna sela z ulicami, Laze, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Obrh, Suhor pri Dolenskih Toplicah, Podhosta, Meniška vas, Loška vas, Soteska, Gabrje pri Soteski, Gorenje in Dolenje Polje, Drenje, Dolenji Kot od hišne številke 105-116.

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 22 vzorcev, v okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi  so  ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Gorenji Suhadol

Vrtina se nahaja ob vodohranu vzhodno od Gorenjega Suhadola. Zaradi pomanjkanja izdatnosti vodnega vira smo v letu 2020 omenjeni vodovodni sistem povezali z vodovodnim sistemom Hrastje. Od 26.9.2021 se Gorenji Suhadol oskrbuje iz vodovodnega sistema Hrastje in vodohrana Tolsti vrh. 

V letu 2022 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 16 vzorcev, v  okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca pitne vode.  Vsi  odvzeti vzorci  so bili ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Škocjan

Vodni vir se nahaja med Škocjanom in Dolenjimi Dolami. Vodo črpamo na globini 24 metrov od ustja vrtine in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Škocjan  oskrbuje naselja Škocjan, Zavinek,  Hrastulje, Zloganje, Segonje, Goriška vas pri Škocjanu, Klenovik, Zagrad, Velike in Male Poljane, Gabrnik, Goriška gora, Dobruška vas, Grmovlje, Zalog pri Škocjanu, Vinica pri Šmarjeti, Osrečje, Dolenja Stara vas.

V letu 2022  je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov, odvzetih 18  in v okviru državnega monitoringa 4 vzorci pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Vrhpolje

Vodni vir se nahaja v dolini desnega pritoka Pendirjevke, približno 2 km južno od vasi Cerov log. Na zajetju sta dve vrtini globine 110 metrov. Črpalki sta nameščeni 36 in 24 metrov pod ustjem vrtin. Vodo na zajetju dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Vrhpolje oskrbuje naselja Cerov Log, Mihovo, Gorenje in Dolenje Vrhpolje, Šmarje, Drča, Sela pri Šentjerneju, Dolenja Brezovica ter ulica v Šentjerneju Cesta oktobrskih žrtev odcepa za Staro sejmišče, Orehovica hišne številke 70,67,68, 47,71,71a,75,74,73,72, Vratno, Apnenk, Žvabovo, Volčkova vas 15,24,16a,16,17,18,19.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 21, v  okviru državnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci pitne vode. V dveh odvzetih vzorcih v internem omrežju, je bilo ugotovljeno povečano število indikatorskih bakterij pri 22°C in 37°C. Vsi ostali odvzeti vzorci po pripravi so bili v skladu z normativi, ki jih predpisuje  Pravilnik o pitni vodi. V oktobru smo zaradi revitacije vrtine izdali ukrep prekuhavanja pitne vode v trajanju enega dneva.


Novo mesto - Jezero

Vodni vir se nahaja v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice in vključuje 12 zbirnih vrtin z izdatnostjo 136 l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo po postopku ultrafiltracije in dezinficiramo s plinskim klorom.  Vodovodni sistem Novo mesto Jezero oskrbuje naselja Družinska vas, Šmarješke Toplice, Žaloviče, Brezovica, Gorenja vas pri Šmarjeti, Koglo, Sela pri Zburah,  Radovlja, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Zbure, Šmarjeta, Orešje, Strelac, Gradenje, Vinji vrh, Bela Cerkev, Sela, Draga, Hrib, Tomažja vas, Gorenja Gomila, Čadraže, Ruhna vas, Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Čučja Mlaka, Hudenje, Hrvaški Brod, Zameško, Mršeča vas, Čisti Breg, Drama, Roje, Mihovica, Šmaljčja vas, Dolenja Stara  vas do križišča hišne številke 11, Šentjernej z ulicami, Dobovo, Luterško selo, Gorenje in Dolenje Kronovo, Otočec z ulicami, Dolenja vas, Šentpeter, Žihovo selo, Lešnica, Jelše pri Otočcu, Črešnjice, Trška gora, Sevno, Zagrad pri Otočcu, Srednje, Dolenje in Gorenje Grčevje, Zagrad pri Otočcu, Herinja vas, Vrh pri Pahi, Sela pri Štravberku, Štravberk, Stražna, Ždinja vas, vas Krka, Cerovci,  del Smolenje vasi hišne številke od 53-60, Ragovo 7,7a,7c, Novo mesto z ulicami na levem bregu reke Krke, Dolenje in Gorenje Kamence, Potočna vas, Hudo, Dalnji vrh, Šranga, center Mirne Peči z ulicami, Ivanja vas, Biška vas, Prečna, Suhor, Kuzarjev Kal, Češče vas, Groblje, Zalog, Srebrniče, Loke, Potok, Vrh pri Ljubnu, Hruševec, Sela pri Straži, Dolenja in Gorenja Straža z ulicami, Podgora, Vavta vas, Rumanja vas, Jurka vas, Prapreče pri Straži in Dolenje Polje do hišne številke 7a. Od avgusta 2021 zaradi pomanjkanja vode na vodnem viru Javorovica, vodovodni sistem Novo mesto Jezero dodatno oskrbuje naselja v občini Šentjernej Volčkova vas, Dolenja Stara vas, Dolenja Bezovica od hišne številke 40-53, Imenje, Brezje pri Šentjerneju, Ledeča vas, Gruča, Groblje pri Prekopi, Ostrog in Šentjakob, Mihovica, Drama, Roje

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih 153 vzorcev v  okviru državnega monitoringa pa dodatnih 19 vzorcev pitne vode.

V enem odvzetem vzorcu v internem omrežju, je bilo ugotovljeno povečano število skupnih indikatorskih bakterij pri 22°C, zaradi neustrezne pretočnosti. Vsi ostali odvzeti vzorci po pripravi so v skladu z normativi, ki jih predpisuje  Pravilnik o pitni vodi.


Novo mesto – Stopiče

Vodo črpamo iz dveh vrtin na globini 140 in 110 metrov ter dveh površinskih zajetij s skupno izdatnostjo 70 l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo po postopku ultrafiltracije in dezinficiramo s plinskim klorom. Vodovodni sistem Novo mesto Stopiče  oskrbuje naselja Stopiče, Plemberk, Verdun, Mali in Veliki Orehek, Brezovica pri Stopičah, Zajčji vrh, Sela pri Zajčjem  vrhu, Hrušica, Veliki Slatnik, Hrib pri Orehku, Križe, Dolž z ulicami, Vrhe, Iglenik,  Veliki in Mali Cerovec, Vinja vas, Konec, Podgrad, Pristava, Mihovec, Gorenja in Dolenja Težka voda, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Dolenje in Gorenje Lakovnice, Jurna vas, Koroška vas, Birčna vas, Petane, Gorenje in Dolenje Mraševo, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Stari Ljuben, Ljuben h.št. 20,22,24, Črmošnjice pri Stopičah, Šentjošt, Novo mesto z ulicami na desnem bregu reke Krke, Škrjanče pri Novem mestu, Boričevo, Ulica na Hribu, Srebrniče s h.št. 1 in 1a.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih 115 vzorcev, v  okviru državnega monitoringa pa dodatnih 13 vzorcev pitne vode. En odvzet vzorec je zaradi zastajanja vode v hišnem omrežju in s tem posledično povečanim številom indikatorskih skupnih bakterij pri37°C bil neustrezen. Vsi ostali vzorci po pripravi so  ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Mirna Peč

Vrtini se nahajata na severnem vznožju Poljanske Gore. Vodo črpamo iz globine 120 metrov in dezinficiramo s plinskim klorom ter UV napravo. Vodovodni sistem Mirna Peč oskrbuje naselja  Čemše, Šentjurij na Dolenjskem, Hmeljčič, Globočdol, Sela pri Zagorici, Dolenje in Gorenje Karteljevo, Mali in Veliki Kal, Orkljevec, Mirna Peč z ulicami, Dolenja vas pri Mirni Peči,  industrijska cona v Mirni Peči, Hrastje pri Mirni Peči, Poljane pri Mirni Peči, Vrhpeč, Jelše, Jordankal, Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol, Češence, Mali vrh, Jablan, Vrhovo pri Mirni Peči, Goriška vas.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov odvzetih 18 vzorcev, v  okviru državnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi so ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Žužemberk visoka cona Hydrovod (ŽBK VC)

Vodovodni sistem Žužemberk - visoka cona se oskrbuje iz  dveh vodnih virov. Primarnega predstavlja vodni vir Slovenska vas in Blate, ki sta v upravljanju Hydrovoda iz Kočevja. Voda se na vodnem viru čisti po postopku ultrafiltracije in dezinficira s klorom. Voda priteče v Občino Žužemberk pri naselju Smuka in preko novozgrajenega povezovalnega vodovoda zagotavlja oskrbo za naselja Lopata, Lazina, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah, Visejec, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce, Lašče, Hrib pri Hinjah, Hinje, Pleš, Prevole, Ratje in Žvirče.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih 21 vzorcev pitne vode. En odvzet vzorec je zaradi  nezadostne pretočnosti v toplejšem mesecu neustrezen z povečanim številom koliformnih ter  skupnim številom bakterij pri 22°C in 37°C neustrezen. Kontrolni in vsi ostali odvzeti vzorci po pripravi so  ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.


Žužemberk  Globočec (ŽBK Globočec)

Vodni vir Globočec, je v upravljanju KP Grosuplje. Voda se pripravlja s postopkom peščene filtracije in dezinficira s plinskim klorom. Oskrba se izvaja preko VH Grintavec in povezovalnega vodovoda, ki zagotavlja oskrbo naselij Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Dešeča vas, Bugdanja vas, Žužemberk (Center, desni breg reke Krke), Stranska vas, Dolga vas in Prapreče pri Žužemberku.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih 15 vzorcev pitne vode,  v  okviru državnega monitoringa pa dodatni 4 vzorci pitne vode. Vsi odvzeti vzorci po pripravi so ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

 

Žužemberk  nizka cona Vinkov vrh (ŽBK NC - ViV)

Vodo črpamo iz vrtine Vinkov vrh na globini 180 metrov  s skupno izdatnostjo 8  l/s. Vodo na vodnem viru filtriramo preko peščenega filtra in dezinficiramo z plinskim klorom. Vodovodni sistem Žužemberk nizka cona oskrbuje naselja Vinkov vrh, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgozd, Mačkovec pri Dvoru, Stavča vas, Sadinja vas,  del Trebče vasi, Zafara, del Baragove ceste in Jurčičeve ulice v Žužemberku do vrtca, Gornji in Dolnji Kot,  Mali, Veliki  in Srednji Lipovec, Boršt pri Dvoru, Gorenji in Dolenji Ajdovec, Podlipa.

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov, odvzetih 17 vzorcev vode, vsi so  ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

 

Podrobne podatke o analizah vodnih virov lahko pogledate na naši spletni strani:

Informacije o dogajanjih na vodovodnem omrežju:

http://www.komunala-nm.si


Če želite prejemati SMS ali elektronsko obvestilo v primeru poslabšanja kakovosti pitne vode:

http://moja.komunala-nm.si in aplikacija pitne vode https://app.vodapp.si

 

Spremljajte stanje oskrbe s pitno vodo preko aplikacije Pitna voda, ki si jo lahko brezplačno naložite na svoj pametni telefon. Na ta način boste tekoče obveščeni o motnjah pri oskrbi s pitno vodo v vašem vodovodnem sistemu.

Oglejte si tudi