Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
26°C
13°C
TOR.
27°C
13°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

Namera o prodaji nepremičnega premoženja po metodi neposredne pogodbe

Datum objave: 19. 04. 2021
Številka razpisa: 4781-0007/2020-9

V skladu z 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

  1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

 

2.      Opis predmeta neposredne pogodbe:                                                                      Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren namerava po metodi neposredne pogodbe prodati svojo nepremičnino parc. št. 626/6 k. o. 2325 MIREN, stavbno zemljišče v izmeri 100 m2.

3.      Najnižja ponudbena cena: 2.300,00 EUR + 22% DDV (506,00 EUR) = 2.806,00 EUR.

 

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu za nakup:

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica. Če se ponudba ali izjava o interesu za nakup pošlje priporočeno po pošti, se šteje, da je bila prejeta tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.

 

  1. Ponudba ali izjava o interesu za nakup se pošlje na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren in mora vsebovati ime in priimek oz. naziv interesenta za nakup, njegov naslov stalnega prebivališča oz. sedež, EMŠO oz. matično številko ter davčno številko, če je interesent pravna oseba, pa tudi navedbo osebe, ki bo podpisala prodajno pogodbo.

 

  1. Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih prodaje.

 

  1. Kupnino bo kupec plačal v roku 30 dni po prejemu računa, ki mu ga bo Občina Miren-Kostanjevica izročila takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.

 

  1. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
  2. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje zaradi oblikovanja ponudbe ter informacije v zvezi z ogledom predmeta prodaje lahko pridobite na Občini Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren. Kontaktna oseba: Urška Velikonja, tel. št. 05/3304685, e-mail: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

 

10.  Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti, lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.

 

  1. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla:

Kupec bo dolžan povrniti Občini Miren-Kostanjevica stroške novelacije ocene vrednosti nepremičnine v višini 90,00 EUR + 22% DDV (19,80 EUR) = 109,80 EUR ter nositi tudi vse ostale stroške v zvezi s kupoprodajo nepremičnine.

Kupec bo dolžan v korist vsakokratnega lastnika sosednje nepremičnine parc. št. 626/7 k. o. 2325 MIREN na nepremičnini parc. št. 626/6 k. o. 2325 MIREN brezplačno ustanoviti služnostno pravico vzdrževanja obstoječe protihrupne ograje z zahodne strani in služnostno pravico dostopa preko obstoječih vrat na severnem delu navedene ograje ter vzdolž zemljišča za potrebe izvajanja omenjenih vzdrževalnih del. Kupec se bo dolžan tudi zavezati, da navedene ograje z zahodne strani ne bo zalagal z deskami, kamni in drugim materialom. Vse stroške v zvezi z ustanovitvijo navedene služnostne pravice bo nosil kupec.

Všečkaj objavo