Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
32°C
18°C
JUTRI
32°C
18°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2021

Datum objave: 14. 05. 2021
Številka razpisa: 613-0001/2021
Sredstva: 16 500,00 EUR

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti

v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2021

 

 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

·               projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;

·               preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih   nevarnih substanc;

·               počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);

·               aktivnosti upokojenskih društev;

·               aktivnosti društev žena oz. aktivov žena;

·               aktivnosti veteranskih, borčevskih in domoljubnih organizacij;

·               izvedba drugih akcij, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in       dostopnosti storitev (izdaja knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in    video zapisov ipd.).

 

Sofinanciranje prireditev in dejavnosti s področja kulture, športa, turizma, humanitarnih in socialnih dejavnosti ni predmet tega javnega razpisa.

 

2. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:

·               imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica;

·               so nosilci projekta, organizatorji prireditve oz. druge aktivnosti in dejavnost          opravljajo na neprofitni osnovi (društva, zavodi in podobne organizacije);

·               namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja mladine, upokojencev, društev žena, veteranov oz. drugih družbenih dejavnosti;

·               prijavljeni projekti so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti;

·               prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju družbenih dejavnosti najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;

·               imajo urejeno vso potrebno dokumentacijo v skladu z zakonom;

·               imajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za izvedbo projekta, ki je predmet razpisa;

·               občini vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji projektov preteklega leta in načrt aktivnosti.

 

Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.


3. Postopek prijave:

Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora za vsak projekt posebej izpolniti obrazec 3.

 

 

Prijavitelj je dolžan oddati še naslednje priloge:    

-       Fotokopija odločbe o vpisu v register društev,                                           

-       Fotokopija statuta društva,   

-       Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.           

 

4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si, lahko pa se jo prevzame tudi v tajništvu občine.

Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77, elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si.

 

5. Rok za oddajo vlog in način predložitve:

Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS – DRUGE DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2021 – NE ODPIRAJ« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 14. 6. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.

 

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.

 

6. Sofinancirani bodo samo projekti, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti.


7. Projekti, ki so sofinancirani iz sredstev drugega javnega razpisa, ne morejo biti predmet tega javnega razpisa.


8. Merila in kriteriji za vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.


9. Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša skupno 16.500,00 EUR.

 

10. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.

11. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan občine Miren-Kostanjevica. Komisija bo vloge ocenila na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

12. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prijav.

 

 

 

Številka: 613-0001/2021-3

Datum:  14. 5. 2021

 

 

                                                                                       Mauricij Humar

                                                                                               Župan                                                   

Všečkaj objavo