Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
32°C
18°C
JUTRI
32°C
18°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2021

Datum objave: 17. 05. 2021
Številka razpisa: 610-0001/2021
Sredstva: 48 000,00 EUR

 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica ( RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) naslednji

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov,

kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2021

 

 

 

1. Predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture na območju oziroma za območje Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 in sicer na področju:

- ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine,

- besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih področjih kulture ali umetnosti.

 

2. Prijavijo se lahko:

- kulturna društva,

- društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oz. šole niso upravičeni vlagatelji),

- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,

- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,

- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,

- druge pravne osebe zasebnega prava,

- ostale neprofitne organizacije.

 

3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:

- prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

- imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Miren-Kostanjevica,

- posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica,

- izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,

- kot pravne osebe zasebnega prava so ustanovljene ali registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture oz. tehnične kulture,

- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,

- imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

- vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,

- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Miren-Kostanjevica v tekočem letu.

 

4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih:

a)    Za prijavo kulturnih programov: »Razpisna dokumentacija – KULTURNI PROGRAMI«;

b)    Za prijavo kulturnih projektov: »Razpisna dokumentacija – KULTURNI PROJEKTI«;

c)    Za prijavo nakupa oblek, glasbil oz. druge pomoči društvom: »Razpisna dokumentacija – DRUGE POMOČI DRUŠTVOM«.

 

Prijavi je potrebno priložiti naslednje obvezne priloge:

Ad a) kulturni programi

-          Vsebinska predstavitev programa (Priloga 1),

-          Finančno ovrednoten program dela za leto 2021, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2),

 

Ad b) kulturni projekti

-          Vsebinska predstavitev projekta (Priloga 1),

-          Finančno ovrednoten program dela za leto 2021, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2),

 

Vsi prijavitelji morajo obvezno priložiti tudi naslednje priloge:

-                      Fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020

-          Fotokopijo statuta oz. temeljnega akta,

-          Fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,

-          Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.

 

Ob prijavi več kulturnih projektov oz. programov, se za vsak projekt oz. program izpolni ustrezno razpisno dokumentacijo.

 

 

5. Merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 48.000,00 €.

 

7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.

 

8. Rok za oddajo vlog in način predložitve:

Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.

Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77,  elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

 

Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS KULTURA 2021 – NE ODPIRAJ« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 16. 6. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.

 

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.

 

9. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je imenoval župan Občine Miren-Kostanjevica. Odpiranje vlog bo komisija opravila v roku osmih dni od roka za predložitev vlog. Komisija bo vloge ocenila na podlagi merila in kriterijev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

 

10. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov in projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav, ki ga bo opravila strokovna komisija.

 

11. Z vlagatelji, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter projektov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2020.

 

 

Številka: 610-0001/2021-3

Datum: 17. 5. 2021                                                               

 

           

                                                                                               Mauricij Humar         

                                                                                                     Župan

 

Všečkaj objavo