Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
10°C
2°C
ČE.
9°C
7°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2021

Datum objave: 02. 11. 2021
Številka razpisa: 600-7/2021

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 43/08 in 94/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016)Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih  finančnih pomoči  iz občinskega proračuna za leto 2021

1.    Predmet  razpisa:

Občina Miren-Kostanjevica razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči - za nagrajevanje izjemnih dosežkov na področju športa, kulture, izobraževanja in drugih področjih.

2.    Pravna podlaga:

Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

3.    Pogoji za prijavo na razpis:

Na razpis se lahko prijavijo učenci, dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ki so v preteklem šolskem letu (2020/21) na posameznem področju:

-           dosegli nadpovprečen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo (odličen učni uspeh za učence in dijake v preteklem šolskem letu oz. povprečna ocena najmanj 9 za študente v preteklem študijskem letu)

in/ali

-           dosegli izjemne rezultate ali dosežke na posameznem področju (izobraževanje, znanost, kultura, šport), dokazljive s priznanji, potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj, z nagradami in kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah in podobno;

ali

-          uspešno opravili študij v tujini (študijska izmenjava).

Kot izjemni dosežek se šteje:

-          1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,

-          2. mesto oz. srebrno priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,

-          3. mesto oz. bronasto priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,

-          1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju,

-          posebne nagrade in priznanja,

-          drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, priporočila ustanov, potrdila in priporočila gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata).

4.    Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

Izpolnjevanje razpisnih pogojev bo ugotavljala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Miren-Kostanjevica.

5.    Merila in kriteriji za dodelitev  finančnih pomoči so opredeljeni v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna, objavljenem na spletni strani www.miren-kostanjevica.si.

      Merila in kriteriji so naslednji:

-          posamezna kategorija prosilca,

-          dosežena stopnja učnega uspeha,

-          kraj šolanja.

Prednost pri ocenjevanju bodo imeli prosilci, ki dosegajo izjemne dosežke na svojem področju.

6.    Vrednost razpoložljivih sredstev:

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne študijske finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znaša 5.500,00 EUR.

7.    Obdobje za porabo sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

8.    Razpisni rok:

Rok za oddajo  vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 3. 12. 2021. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju.

9.    Razpisna dokumentacija:

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Prosilci morajo ob prijavi na razpis prijavnemu obrazcu priložiti naslednjo dokumentacijo:

-       potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto,

-       dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem/študijskem letu,

-       potrdila o dodatnih znanjih in/ali izjemnih dosežkih,

-       kratka predstavitev prosilca.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si. Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v tajništvu občine.

Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi njihovi zakoniti zastopniki.

10.  Oddaja in dostava vlog:

Vloge oddajo prosilci v zaprti kuverti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren; z oznako na sprednji strani kuverte "NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS – ŠTUDIJSKA POMOČ".

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11.  Imenovana komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa.  V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

12.  Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Matejki Maver Pregelj, tel.: 05 330 46 77 ali po elektronski pošti matejka.maver@miren-kostanjevica.si .

13.  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:

O višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni s sklepom v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.                                                                                                 

                                                                                                

    

                                                                                              

Všečkaj objavo