Logo MojaObčina.si

Loški Potok

JUTRI
12°C
4°C
NED.
10°C
0°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2020

Datum objave: 02. 04. 2020
Številka razpisa:
Sredstva: 4€

Na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. Priglasitve M001-1227319-2016I) z dne 28. 3. 2017, objavlja Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: RC NM) v sodelovanju z občinami, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., LON d.d. in Abanka d.d.

 

RAZPIS

garancij in posojil iz

Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2020

 

 1. Predmet razpisa:

 

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d., LON d.d. in Abanka d.d.

 

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja[1], ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

 

 1. Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD:

 

RC NM v letu 2020 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku _4.113.229,00_ EUR

 

Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah:

 

OBČINA

RAZPIS GSD

 
 
MO NOVO MESTO

687.574

 
ŠENTJERNEJ

514.601

 
ŠKOCJAN

285.520

 
ŽUŽEMBERK

343.884

 
DOLENJSKE TOPLICE

291.219

 
MIRNA PEČ

166.804

 
KOČEVJE

332.585

 
LOŠKI POTOK

13.408

 
SEMIČ

127.277

 
METLIKA

144.731

 
KOSTEL

7.626

 
ČRNOMELJ

219.273

 
MOKRONOG TREBELNO

84.464

 
STRAŽA

271.012

 
ŠENTUPERT

58.456

 
ŠMARJEŠKE TOPLICE

194.508

 
TREBNJE 

246.916

 
MIRNA

123.371

 
SKUPAJ

4.113.229

 

 

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu ter sredstev, ki so oz. bodo na voljo.

 

Garancije oz. soglasja za posojila se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Izjemoma se pri »liniji GSD-investicije« (glej tč. 3.3.1) lahko garancija oz. soglasje za posojilo odobri tudi iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor bo investicija izvedena v tej občini. 

 

 1. Pogoji za kandidiranje

 

3.1 Splošni pogoji

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom. 

 

V okvir podjetja po tem razpisu sodijo upravičenci, ki nimajo več kot 50 zaposlenih, pa tudi samozaposleni (nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje)[2].

 

Za opredelitev podjetja po tem razpisu se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

 

Do sredstev po tem razpisu ni upravičeno podjetje, ki:

 • posluje v sektorjih:
 • ribištva in akvakulture,
 • premogovništva,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce in
 • se ukvarja z izvozom oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
 • ima neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
 • je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
 • je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
 • ima neporavnane obveznosti do RC NM,
 • ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.

 

3.2 De minimis

 

Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posamezen upravičenec, predstavlja dodelitev sredstev pomoči po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegel zgornjo mejo pomoči.

 

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen »enotnemu podjetju«[3], ne sme preseči zgornje meje 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 

Če je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. 

 

Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati izjavo:

 • o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
 • o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
 • s seznamom vseh, z njimi povezanih podjetij,

ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči pri drugih predpisih.

 

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi premij varnega pristana iz obvestila Komisije.

 

RC NM bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.

 

Upravičenci, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, morajo:

 • hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj,
 • zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

 

3.3 Posojilni in garancijski pogoji

 

Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.

 

Posojilo lahko krije do največ 90% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva.

 

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za: 

 • garancije iz sredstev GSD za ugodna posojila bank:
 • za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20% obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo) – linija GSD-investicije);
 • za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oz. iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti – linija GSD-obratna sredstva),
 • za nove zaposlitve oz. samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje)
 • za predfinanciranje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (linija GSD-predfinanciranje projektov) in
 • ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RC NM iz sredstev GSD.

 

OBRESTNA MERA BANK za vse štiri linije:

 

BANKA

OBRESTNA MERA

NLB d.d.

6 mesečni EURIBOR + 1,50 %

Delavska hranilnica d.d.

6 mesečni EURIBOR + 1,70 %

LON d.d.

6 mesečni EURIBOR + 1,80 %

Abanka d.d.

6 mesečni EURIBOR + 1,80 %

 

Garancijsko-posojilna linija je odprta za:

 

3.3.1. Dolgoročna posojila za investicije pod naslednjimi pogoji (linija GSD-investicije)

 

Zap.št.

POSTAVKA

POGOJI

I.

POSOJILO

 

a)

Namen

spodbujanje podjetij v širitev dejavnosti, raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov 

b)

Upravičenci

mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

c)

Upravičeni stroški

stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so v kombinaciji z investicijo in lahko znašajo največ do 20% predračunske vrednosti investicije; maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju obratnih sredstev, je 20.000 EUR; upravičeni stroški za nakup zemljišč po tem razpisu so lahko maksimalno do 10% predračunske vrednosti investicije 

d)

Potrebni lastni viri

Najmanj 10% lastnih sredstev od višine upravičenih stroškov

e)

Maksimalna višina posojila

120.000,00 EUR 

f)

Stroški posojila pri banki

v skladu s tarifo banke oz. po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

g)

Stroški obdelave vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM

h)

Odplačilna doba posojila

od 1 do 7 let za financiranje, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

i)

Način črpanja

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

j)

Zavarovanje posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II.

GARANCIJA RC NM

 

a)

Višina garancije

v višini 50% do 80% glavnice posojila brez obresti (odvisno od izpolnjevanja meril in kriterijev)

b)

Zavarovanje garancije

RC NM garancijo zavaruje s: 3. (tremi) menicami upravičenca in overjenim poroštvom lastnikov oz. drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c)

Strošek garancije

0,5 % od višine garancije

 

3.3.2 Dolgoročna posojila za obratna sredstva pod naslednjimi pogoji (linija GSD-obratna sredstva)

 

Zap.št.

POSTAVKA

POGOJI

I.

POSOJILO

 

a)

Namen

zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj, širitev dejavnosti, raziskavo trga 

 

Upravičenci 

mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

b)

Upravičeni stroški

obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Upravičeni so stroški za obdobje 3 mesecev pred oddajo vloge na banki ali RC NM. 

c)

Maksimalna višina posojila

do 40.000,00 EUR 

 

d)

Stroški posojila pri banki

v skladu s tarifo banke oz. po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

e)

Stroški obdelave vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM

f)

Odplačilna doba posojila

od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

g)

Način črpanja

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

h)

Zavarovanje posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II.

GARANCIJA RC NM

 

a)

Višina garancije

v višini 50% do 60% glavnice posojila brez obresti 

b)

Zavarovanje garancije

RC NM garancijo zavaruje s: 3. (tremi) menicami upravičenca in overjenim poroštvom lastnikov oz. drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c)

Strošek garancije

0,5 % od višine garancije

 

3.3.3 Dolgoročna posojila za zaposlovanje pod naslednjimi pogoji (linija GSD-zaposlovanje)

 

Zap.št.

POSTAVKA

POGOJI

I.

POSOJILO

 

a)

Namen

spodbujanje delodajalcev za ustvarjanje novih delovnih mest in samozaposlitev podjetnikov začetnikov

 

Upravičenci

mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

b)

Upravičeni stroški

realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1.1.2019 in realizirana nova delovna mesta pri delodajalcih od 1.1.2020 dalje do oddaje vloge na RC NM

c)

Maksimalna višina posojila

5.000,00 EUR za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki ustreza razpisnim pogojem

d)

Stroški posojila pri banki

v skladu s tarifo banke oz. po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

e)

Stroški obdelave vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM

f)

Odplačilna doba posojila

od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

g)

Način črpanja

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

h)

Zavarovanje posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II.

GARANCIJA RC NM

 

a)

Višina garancije

v višini od 50 do 80 % glavnice posojila brez obresti

b)

Zavarovanje garancije

RC NM garancijo zavaruje s: 3. (tremi) menicami upravičenca in overjenim poroštvom lastnikov oz. drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) 

c)

Strošek garancije

0,5 % od višine garancije

 

3.3.4 Dolgoročna posojila za predfinanciranje projektov pod naslednjimi pogoji (linija GSD-predfinanciranje projektov)

 

Zap.št.

POSTAVKA

POGOJI

I.

POSOJILO

 

a)

Namen

zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo projekta 

 

Upravičenci

mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, ter socialna podjetja, zadruge, zavodi in društva.

b)

Upravičeni stroški

upravičeni stroški opredeljeni v projektu

c)

Višina posojila

Od 5.000,00 do 60.000,00 EUR 

d)

Stroški posojila pri banki

v skladu s tarifo banke oz. po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

e)

Stroški obdelave vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu brez garancije RC NM

f)

Odplačilna doba posojila

od 1 do 3 let. Upravičenec se s pogodbo zaveže, da bo glavnico posojila praviloma vračal sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev iz naslova pogodbe v roku 8. dni od prejema evropskih ali nacionalnih sredstev.

g)

Način črpanja

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 30 dni od datuma podpisa posojilne pogodbe

h)

Zavarovanje posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II.

GARANCIJA RC NM

 

a)

Višina garancije

V višini 50% do 80 % glavnice posojila brez obresti

b)

Zavarovanje garancije

RC NM garancijo zavaruje s: 3. (tremi) menicami upravičenca in overjenim poroštvom lastnikov oz. drugim, za RC NM sprejemljivim zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca)

c)

Strošek garancije

0,5 % od višine garancije

 

3.4  Pogoji za črpanje

 

Upravičenec lahko črpa posojilo po tem razpisu le namensko, in sicer:

 • linija GSD-investicije: za dovoljene upravičene stroške iz 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za investicijo, izjemoma tudi za poplačilo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah ob soglasju RC NM;
 • linija GSD-obratna sredstva: za dovoljene upravičene stroške iz 3. alineje 4. točke tega razpisa, znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo obveznosti za obratna sredstva; refundacija stroškov za obratna sredstva je dovoljena za obdobje do treh (3) mesecev pred oddajo vloge na banki ali RC NM;
 • linija GSD-zaposlovanje: za realizirana nova delovna mesta in samozaposlitve.
 • Linija GSD – predfinanciranje projektov: za dovoljene upravičene stroške iz 4. točke tega razpisa. Posojilo se črpa v roku 30 dni od podpisane kreditne pogodbe. Vsi ostali pogoji so navedeni v kreditni oz. garancijski pogodbi.

 

Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, ki nadomeščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe upravičenca, ki je predlagatelj vloge.

 

 1. Upravičeni stroški

 

Garancija se odobri za dolgoročno namensko posojilo. Posojilo se lahko porabi za:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč v povezavi z investicijo do največ 10% predračunske vrednosti investicije, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč v povezavi z investicijo do največ 10% predračunske vrednosti investicije, stroški gradnje in nakupa objekta,
 • stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev in projektov, promocije, plač, stroškov testiranja).

 

Med upravičene stroške  po pravilu de minimis ne spada:

 • nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
 • poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank in drugih finančnih institucij,
 • odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
 • vlaganja za zasebno rabo,
 • poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
 • davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), razen v primeru, ko prejemnik pomoči po pravilu de minimis nima pravice do odbitka vstopnega DDV.

 

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju regije JV Slovenije.

 

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem.

 

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.01.2020 do 31.03.2021. Za datum nastanka se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

 

Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli upravičenci:

 • ki imajo perspektivne in donosne programe,
 • katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije), tržno in ekološko naravnani,
 • ki povečujejo število novih delovnih mest,
 • ki sodijo v mlada podjetja po tem razpisu,
 • ki so »inkubirana« podjetja po tem razpisu v regiji JV Slovenija,
 • ki jih vodi oseba ženskega spola,
 • ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki:
 • pomeni strateško prednost za regijo JV Slovenija in
 • pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost.

Prednost pri dodelitvi garancije RC NM bodo imeli tudi upravičenci z boljšo boniteto poslovanja.

Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.

 

 1. Vsebina vloge

 

Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

 

 • v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Miljana Balaban, tel. 07/ 33 72 987,
 • v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/ 89 50 610,
 • na spletnih straneh www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.

 

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo (vključno s pozitivnim bančnim sklepom o odobritvi posojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih.

 

 1. Rok za oddajo vlog

 

Razpis je odprt do 31.03.2021. upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

 

 1. Ostale informacije

 

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom, dobijo upravičenci na mestih, naštetih v 5. točki tega razpisa.

GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO – Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

 

 1. SEZNAM OBVEZNIH PRILOG

 

 1. Obrazec 1 – Vloga za finančne spodbude iz sredstev GSD za leto 2020 (če linija GSD-investicije)
 2. Obrazec 2 – Vloga za finančne spodbude iz sredstev GSD za leto 2020 (če linija GSD-obratna sredstva)
 3. Obrazec 3 - Vloga za finančne spodbude iz sredstev GSD za leto 2020 (če linija GSD-zaposlovanje)
 4. Obrazec 3.1. – Poslovni načrt za mlado podjetje (če je podjetje novoustanovljeno in še nima poslovanja)
 5. Obrazec 4 – Vloga za finančne spodbude iz sredstev GSD za leto 2020 (če linija GSD-predfinanciranje projektov)
 6. Obrazec 5a – Popis premoženja osebnega poroka (toliko, kot bo porokov)
 7. Obrazec 5b – Popis premoženja poroka – pravne osebe
 8. Sklep banke o odobrenem posojilu z garancijo GSD ali brez garancije
 9. Sklep o odobritvi evropskih ali nacionalnih sredstev (če je linija GSD-predfinanciranje projektov)
 10. Pogodba o zagotavljanju evropskih ali nacionalnih sredstev (če je linija GSD-predfinanciranje projektov)
 11. Fotokopijo prijavljenega projekta (če je linija GSD-predfinanciranje projektov)
 12. Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
 13. Računovodski izkazi o poslovanju:
 • za gospodarske družbe, s.p., zadruge, zavode in društva: izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019 (Ajpes),
 • za fizične osebe odločbo FURS oz. davčno / dohodninsko napoved za leti 2018 in 2019
 • ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov – medletni izkazi poslovanja za leto 2020
 • za »mlada podjetja«, ki še nimajo izkazov poslovanja, vloženih na Ajpes, otvoritveno bilanco in medletne izkaze poslovanja.
 1. Akt o ustanovitvi upravičenca:
 2. Dokazila glede namena porabe posojila:
 • za društva, zavode in zadruge statut oz. drug ustanovni akt s popisom članov, veljavnim na dan predložitve vloge
 • za upravičence, ki opravljajo obrtno dejavnost, kopijo obrtnega dovoljenja.
 • pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje, drugo ustrezno upravno dovoljenje oz. potrdilo o priglasitvi del s predračuni;
 • pri nakupu opreme: račun ali predračun;
 • pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno pogodbo oz. predpogodbo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
 • pri financiranju obratnih sredstev: predračuni oz. računi, plačilne liste,…
 • za samozaposlitve (linija GSD-zaposlovanje): obrazec M1 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 • za nove zaposlitve (linija GSD-zaposlovanje): obrazec M1 in seznam zaposlenih oseb pri upravičencu, ki ju izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki nista starejša od 15 dni od datuma predložitve vloge.
 1. Dokazila o vrednosti zavarovanja predlaganega premoženja (iz Obrazca 1)
 2. Bonitetna ocena (EBonitete.si) – pridobi jo RC NM.

 

Pripravila:                                                                 

Miljana Balaban                                                                   Franci Bratkovič, direktor


 

[1] Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dolpolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva.

[2] Število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na RC. V primeru s.p. se kot zaposlena oseba po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). Smiselno se upošteva tudi 66.člen Zakona o delovnih razmerjih.

[3] »Enotno podjetje« je opredeljeno v Pravilih delovanja GSD, ki so dostopna na spletni strani RC NM.

Všečkaj objavo