Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
20°C
12°C
JUTRI
20°C
14°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti 2019

Datum objave: 13. 05. 2019
Številka razpisa:
Sredstva: 4000€

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/2019) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2019.

 

 

 1. 1.     NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

 

 1. 2.     PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

 

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.

 

      Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako sofinancirale:

 • HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo delujejo v javnem interesu:

- s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter invalidom, ter

-  z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost)

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

 

 1. 3.     RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 4.000,00 EUR.

 

 1. 4.     OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

 

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, ki so organizirani kot društvo ali združenje v javnem interesu, oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

 • so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v skladu z veljavnimi predpisi
 • imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za organizacije s članstvom
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov
 • imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za občane občine Loški Potok

 

 1. 5.     OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, in sicer od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

 

 1. 6.     NAČIN ODDAJE VLOG:

 

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 6. maja 2019 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 7-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.

 

 1. 7.     ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno petka, 31. maja 2019, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 2019«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

 

 1. 8.     DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

 

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

 

 1. 9.     OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

 

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do konca junija 2019.

 

 1. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

 

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

 

 

                                                                                                                                Župan:

                                                                                                                    Ivan Benčina, l.r.

 

 

Všečkaj objavo