Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
31°C
16°C
JUTRI
30°C
17°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Datum objave: 04. 11. 2019
Številka razpisa:
Na podlagi sklepa sveta javnega zavoda Knjižnice Miklova hiša z dne 4. 10. 2019, 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/2002, 5/2006 in 47/2011), svet zavoda Knjižnica Miklova hiša dne 30. 10. 2019 objavlja javni razpis za
prosto delovno mesto
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje knjižnične dejavnosti
– strokovni izpit s področja bibliotekarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– predložitev programa dela za svoj mandat.

Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti:
- program dela zavoda za obdobje petih let,
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oz. dela pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela ter raven zahtevnosti dela - raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu),
- dokazilo o opravljenem bibliotekarskem izpitu,
- kratek življenjepis,
- pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
- dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
- pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Knjižnica Miklova hiša pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za vsa zahtevana dokazila v vlogi.
Na delovno mesto direktorja je lahko imenovan tudi kandidat brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora le-tega opraviti v roku, ki ga določa 39.b člen Zakona o knjižničarstvu, sicer mu mandat po sklepu sveta zavoda preneha.
Mandat direktorja traja pet (5) let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela naj kandidati do vključno 13. 11. 2019 pošljejo na naslov:
Knjižnica Miklova hiša,
Škrabčev trg 21,
1310 Ribnica
z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Več informacij o razpisu: www.miklovahisa.si

Predsednik sveta javnega zavoda Knjižnice Miklova hiša: Feliks Podgorelec

Všečkaj objavo