Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
10°C
0°C
JUTRI
7°C
3°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Javni razpis za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v letu 2019

Datum objave: 13. 05. 2019
Številka razpisa:
Sredstva: 4500€

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 10/19) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 41/17) objavlja Občina Loški Potok

 

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO TER FINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOŠKI POTOK V LETU 2019

1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.

2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

–     fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;

–     fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju naše občine;

–     fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.

 

Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do proračunskih sredstev.

3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za sofinanciranje projektov:

–     ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;

–     ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, verske in narodnostne dediščine ter izročila;

–     ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah na različnih področjih;

–     ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz sosednjih krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev;

–     ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;

–     ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu preživljanju prostega časa mladih;

–     ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani.

 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena tudi plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoči pri organizaciji.

 

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa naše občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Loški Potok.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku.

4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo komisija upoštevala predvsem:

-       pomen projekta za občino oziroma občane občine Loški Potok,

-       cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,

-       promocijski učinek za občino,

-       tradicionalnost,

-       inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo inovativen pristop),

-       kakovost in izvedljivost projekta,

-       medobčinski, medregijski in mednarodni pomen podprtega projekta ter vzajemnost,

-       organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost projekta,

-       sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,

-       vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti v projekt,

-       dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.

 

5. Razpisana višina sredstev znaša 4.500,00 EUR. Sredstva so zajeta v proračunu Občine Loški Potok za leto 2019 na proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.

6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, ki jih kandidati od 6. maja 2019 dalje lahko dobijo na sedežu Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, ali na spletni strani www.loski-potok.si, kjer je objavljeno tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali na telefonski številki 01/8350-108.

7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do petka, 31. maja 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pripis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2019«.

8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški Potok sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, in morajo biti porabljena v letu 2019, in sicer od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.

                                                                                                                         Župan:

                                                                                                                  Ivan Benčina, l.r.

 

Všečkaj objavo