Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
4°C
-2°C
JUTRI
5°C
-1°C
Avtor: Občina Loški Potok,

JAVNI RAZPIS P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Datum objave: 13. 10. 2020
Številka razpisa:

Razpisnik:

 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

Predmet razpisa:

 mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja

 

Upravičenci

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj mora priložiti dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):

➢ A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,

➢ B 05: Pridobivanje premoga,

➢ C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,

➢ C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,

➢ C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,

➢ C 20.51: Proizvodnja razstreliv,

➢ C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,

➢ C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,

➢ C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,

➢ E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,

➢ E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,

➢ G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,

➢ G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,

➢ G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,

➢ G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,

➢ G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,

➢ K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,

➢ L: Poslovanje z nepremičninami,

➢ M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,

➢ M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,

➢ R 92: Prirejanje iger na srečo. Upravičeni stroški:

 naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

 naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

 stroški materiala in trgovskega blaga,

 stroški storitev,

 stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

 

Finančni pogoji

 Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

 Kredit lahko krije največ do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

 Obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

 Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

 Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

 

Roki za oddajo vlog:

 v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

 v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

 

Dodatne informacije:

 Mašenjka Hvala (01/895 06 10) in

 Tomaž Lovšin (08/383 56 14).

 

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Všečkaj objavo