Logo MojaObčina.si

Loški Potok

JUTRI
17°C
12°C
TOR.
19°C
10°C
Avtor: Občina Loški Potok,

JAVNI NATEČAJ: VIŠJI SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKE IN PROSTORSKE ZADEVE

Datum objave: 21. 09. 2022
Številka razpisa: 110-7/2022

Na podlagi 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Loški potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKE IN PROSTORSKE ZADEVE

(šifra DM: C027010)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 

-        najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva bolonjska stopnja;

-        najmanj pet (5) let delovnih izkušenj;

-        strokovni izpit iz upravnega postopka;

-        obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

-        znanje uradnega (slovenskega) jezika.

-        državljanstvo Republike Slovenije;

-        ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-        zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da kandidati v vlogi navedejo naslov svoje elektronske pošte za namen obveščanja in vročanja.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja urejanja prostora in premoženjskih zadev. 

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska).

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu:

-        organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;

-        sodelovanje pri izvedbi postopkov in vodenje potrebnih evidenc (zavezanci za plačilo NUSZ);

-        izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti z delovnega področja;

-        izdajanje lokacijskih informacij za promet z nepremičninami;

-        pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja;

-        sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

-        samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;

-        vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;

-        vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;

-        samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu nadrejenega.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter s poskusno dobo 3 mesecev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji svetovalec za premoženjske in prostorske zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec II.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok ter po potrebi na terenu.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto (prijavni obrazec »Vloga za zaposlitev« je priložen besedilu objave prostega delovnega mesta) mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopija diplome,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva izobrazba kot je določena v tem javnem natečaju,

3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu oz. usposabljanju (če ga je kandidat že opravil),

4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu (če ga je kandidat že opravil),

5. pisno izjavo kandidata, da:

-        je državljan Republike Slovenije,

-        ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-        zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Loški Potok pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi priloženih in pridobljenih potrdil, dokazil in izjav.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, po potrebi pa še na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek. Če bo izbirna komisija ocenila, da nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ne bo dovolj strokovno usposobljen za izbor, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.

 

Kandidati pošljejo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici z označbo »prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC« na naslov Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Loški Potok ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@loski-potok.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki bo oddana priporočeno na pošto zadnji dan za oddajo prijave. Prepozne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku izbire bo objavljeno na spletni strani Občine Loški Potok: www.loski-potok.si.

 

Dodatne informacije o prostem delovnem mestu lahko dobite pri Tadeji Vesel na telefonski številki 01 8350 - 100 ali na elektronskem naslovu: obcina@loski-potok.si.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Občina Loški potok

župan

Ivan Benčina l.r.

Všečkaj objavo