Logo MojaObčina.si

Logatec

JUTRI
19°C
12°C
TOR.
19°C
10°C
5771

Razpis za direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Na podlagi določb drugega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20), določb prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in določb četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)


Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

RAZPISUJE

prosto delovno mesto direktorja ali direktorice

Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.


1.

Na razpis se lahko prijavi vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

 • je že član drugega organa vodenja ali nadzora Komunalnega podjetja Logatec d.o.o, razen direktorja,
 • je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, če še ni minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
 • ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja prepoved,
 • je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora prijavi na razpis priložiti pisno izjavo, da v zvezi z njim ne obstajajo omejitve iz prejšnjega odstavka ter pisno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

Registrski organ, določen z zakonom, bo za izbranega kandidata po uradni dolžnosti z zahtevo v kazenski evidenci ministrstva, pristojnega za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo in v evidenci Finančne uprave Republike Slovenije preveril, ali za vpis v sodni register ali v Poslovni register Slovenije obstaja katera od omejitev iz prvega odstavka 1. točke tega razpisa.

2.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

 • da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri,
 • da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni ter pisni in bralni komunikaciji v slovenskem jeziku,
 • da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni ter pisni in bralni komunikaciji v angleškem jeziku najmanj nivoja B2 po lestvici Sveta Evrope, 
 • da pozna temeljne državne in lokalne predpise s področja uprave, gospodarskega, obligacijskega in delovnega prava,
 • da ima znanja ter kompetence s področja strateškega načrtovanja, organiziranja, izvajanja, vrednotenja in prilagajanja jedrnih, podpornih in upravljavskih poslovnih procesov, ter uvajanja novih poslovnih procesov,
 • da ima znanja ter kompetence vodenja in upravljanja v procesih načrtovanja, organiziranja, neposrednega vodenja ter nadziranja količine in kakovosti dela ter uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih,
 • da ima znanja ter kompetence s področja medosebnega in poslovnega komuniciranja,
 • da zna pri delu učinkovito uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo, zlasti pisarniški programski paket MS Office ter da zna samostojno pridobivati informacije iz različnih splošnih in namenskih virov svetovnega spleta,
 • da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.

Kandidat mora listinsko dokazati izpolnjevanje pogojev iz prve alinee prejšnjega odstavka, izpolnjevanje ostalih pogojev pa mora izrecno zatrditi v predloženem pisnem življenjepisu, ki mu lahko priloži tudi listinska dokazila, če jih poseduje.

3.

Kandidat mora k prijavi na razpis poleg izjave in potrdila iz drugega odstavka 1. točke tega razpisa priložiti tudi naslednja dokazila:

 • dokazilo o izobrazbi v obliki fotokopije diplome ali potrdila o uspešnem zaključku izobraževanja,
 • življenjepis v formatu Europass, v katerem izrecno navede in opiše znanja in kompetence iz 2. do 9. alinee prvega odstavka 2. točke tega razpisa, 
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • program razvoja podjetja (največ dve strani).

4.

Rok za vlaganje prijav je dvajset (20) dni od dneva zadnje objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnem portalu MojeDelo.com ter na spletnih straneh Komunalnega podjetja Logatec in Občine Logatec.

5.

Kandidati, ki ob prijavi ne bodo v celoti ravnali v skladu z zahtevami iz 1., 2., 3. in 4. točke tega razpisa, ne bodo uvrščeni na listo kandidatov, s katerimi bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. opravil izbirni postopek. O neuvrstitvi v nadaljnji postopek Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. kandidatov ne bo obveščal.

6.

S kandidati, ki se bodo uvrstili na izbirno listo, bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. opravil izbirni postopek, v katerem bo preveril izpolnjevanje pogojev tako, da bo preveril listinska dokazila ter s kandidati opravil postopek preverjanja zatrjevanih pogojev z intervjujem in kriterijskim testiranjem.

7.

Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja bo izbran kandidat, ki bo v izbirnem postopku izkazal izpolnjevanje zahtevanih pogojev v največji meri.

8.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. bo v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire in najkasneje v šestdesetih (60) dneh od poteka roka za vlaganje prijav pisno obvestil izbranega kandidata o izbiri in neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.

Obvestilo bo poslal po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja o zaključku izbirnega postopka.

Na zahtevo neizbranega kandidata mu bo delodajalec vrnil vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

9.

Zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti izbranega kandidata za opravljanje dela bo delodajalec Komunalno podjetje Logatec d.o.o. na svoje stroške napotil izbranega kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

10.

Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi bo izbrani kandidat dolžan delodajalca Komunalno podjetje Logatec d.o.o. obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

11.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.

12.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS ZA DIREKTORJA, NE ODPIRAJ« na naslov: Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec.

Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka priporočeno po pošti ali neposredno pri Komunalnem podjetju Logatec d.o.o.

13.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc na tel. št. 01 750 81 18.

 

NADZORNI SVET JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC D.O.O.

Predsednica nadzornega sveta

Mag. Brigita Šen Kreže

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi