Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za četrtek, 22.11.2018

oblačno
Ponoči bo oblačno, zlasti ponekod na severu bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 9 °C.
4°C | 6°C
petek, 23.11.2018
6°C | 7°C
sobota, 24.11.2018
6°C | 7°C
nedelja, 25.11.2018
7°C | 9°C
ponedeljek, 26.11.2018
5°C | 5°C
Opozorila
Sreda, 21.11.2018 ob 18h
Dodatnega opozorila ni.
4°C
6°C
oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017

11.04.2017, ob 09:50
 
A A

Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017

Razpis zaključen: 15.05.2017, 12:00
Datum objave: 11.04.2017 09:00
Številka: 430-15/2017-2
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) skladno z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), objavlja naslednjiJAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2017


1. NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija


2. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
V proračunu Občine Litija za leto 2017 so v okviru postavke "1123 Programi razvoja podeželja" za namen predmetnega javnega razpisa (to je za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev) zagotovljena sredstva v višini do 17.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je delno pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani za dejavnost tovornega transporta in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017 in je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, in sicer v enkratnem znesku za celotno obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017.

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost cestnega tovornega transporta na območju občine Litija.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 – 2020, obenem pa ne sme biti podan katerikoli od izključitevnih razlogov iz navedenega pravilnika.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se jo izloči in se je ne ocenjuje po merilih.

5. MERILA
Do sredstev tega razpisa so upravičeni vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, katerih vloga bo skladna s predmetom tega razpisa in ki bodo izkazali, da so opravili določeno število kilometrov transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017.

Merilo, na podlagi katerega se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev oz. se bo zanje določila višina sredstev sofinanciranja, je število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017.

S sredstvi tega razpisa se bo upravičencem sofinanciralo do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Končna višina sofinanciranja bo odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu se izračuna na podlagi spodnje formule, pri čemer višina tako izračunanih dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu ne sme preseči 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017, ki jo posamezni upravičenec izkaže v vlogi na razpis (v tem primeru je upravičenec upravičen le do 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017, ki jo je izkazal v vlogi na razpis):

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = višina vseh razpoložljivih sredstev za namen tega razpisa * število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 / seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017

Npr. :
- višina vseh razpoložljivih sredstev za ta namen = 17.000 EUR
- število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 = 390 km
- seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 = 458 km

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = 17.000 EUR * 390 km / 458 km = 14.475,98 EUR.


6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev pomoči na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in - če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.
Vlogi mora priložiti naslednja dokazila in dokumentacijo:
- odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra oziroma kopija veljavnega ustanovitvenega akta, iz katerega mora biti razvidna registracija za opravljanje cestnega tovornega transporta,
- dokazila, iz katerih bo razvidno, da prijavitelj opravlja tovorni transport na odročnih območjih na območju občine Litija v letu 2017,
- seznam imen, priimkov in naslovov koristnikov tega transporta z navedbo območij oz. krajev, kjer se opravljajo storitve tega transporta, in višine mesečnih stroškov tega transporta,
- seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij (prog) in razdalj v kilometrih ter številom prevozov letno, v zvezi s katerimi se izvaja ta transport.

7. DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Odpiranje vlog bo potekalo dne 18.5.2017 in ne bo javno.


8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani prijaviteljev.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani direktorja občinske uprave izdana odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper njo lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od njenega prejema.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.

9. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV:
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija - soba 44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo po pošti. Vloge morajo biti predložene najkasneje 15.05.2017 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja in na prednji strani z označbo "NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2017" ter naslovom: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz te točke razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.

12. OSTALE DOLOČBE
V primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli zavrne in izloči njegovo prijavo.
Priloge:
PDF
JAVNI RAZPIS
1940_javnirazpis2017tovornitransport.pdf (227,46 KB)
MS Office Word 2003
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1940_razpisnadokumentacija_tovornitransport_2017.doc (97 KB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Virtualni asistent
Občina Litija
Občina Litija
Jerebova ulica 14
Tel:(01) 896 34 24
Koledar dogodkov Preglej vse
November 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21.11.2018
Danes ni dogodkov.
24.11.2018 | Kultura
Jesenska kulturna prireditev - Barve jeseni
24.11.2018 | Družabni dogodki
VEČER PO DOMAČE
24.11.2018 | Kultura
Jesenska kulturna prireditev - Barve jeseni
24.11.2018 | Družabni dogodki
VEČER PO DOMAČE
Zadnji video posnetki Preglej vse

Bodite prvi pri oddaji mnenja.