Logo MojaObčina.si

Litija

DANES
28°C
18°C
JUTRI
27°C
18°C
Avtor: Občina Litija,

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017

Datum objave: 10. 03. 2017
Številka razpisa: 410-3/2017
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Odloka o proračunu občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11), Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2017, sprejetega dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji občinskega sveta Občine Litija, objavlja JAVNI RAZPIS in JAVNI POZIV za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija, Poleg teh je pogoj za sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop na reviji JSKD oz. srečanju ustrezne zvrsti in nastopi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, kot jih določa LKP 2017. 2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2017 in znaša: - na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 87.000 EUR; - na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 20.000 EUR; - na p.p. 1866 Stara sodnija – obratovalni stroški: 3.600 EUR. 3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom občine Litija za leto 2017. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani občine Litija: http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 7. 4. 2017, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 - tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 7. 4. 2017). Javno odpiranje prijav bo v torek, 11. 4. 2017, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2017!" Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: - oddane po določenem roku za oddajo prijav, - neustrezno naslovljene in - nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Všečkaj objavo