Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
-2°C
JUTRI
3°C
3°C

Razpis za: Podpora delovanju društev - dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Datum objave: 02. 11. 2023
Številka razpisa: 330-0002/2023-1
Sredstva: 7 870,00 EUR

           

 

 

OBČINA KRIŽEVCI

 

Ž U P A N

 

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007) Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/23)

 

javni razpis

za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Občini Križevci v letu 2023

 

 

I.              Predmet javnega razpisa                                                                                                

-       pospeševanje društvene dejavnost na področju kmetijstva.

 

II.            Okvirna višina sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.870,00 EUR.

 

III.           Upravičenci

Društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju občine Križevci oz. so njihovi člani iz občine Križevci

 

IV.          Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

-       registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;

ـ           delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;

ـ           Izvedena vsaj ena aktivnost po programu dela v letu 2023;

ـ           izpolnjeni obrazci 1,2,3 in 4 v razpisni dokumentaciji.

 

V.            Osnovna merila

ـ           pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,

ـ           aktivnost delovanja društva oziroma zveze,

ـ           zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,

ـ           aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Križevci,

ـ           povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,

ـ           vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.

 

VI.          Upravičeni stroški

ـ           stroški izvedbe planiranih aktivnosti v zahtevanem letu,

ـ           drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze.

 

VII.         Višina sofinanciranja

do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi odhodkov za društveno dejavnost v preteklem letu (AJPES poročilo za preteklo leto)

 

                           

 

 

                     

VIII.        Vsebina vloge

Vlagatelj mora vložiti izpolnjene predpisane obrazce in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na Občini Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru in na spletni strani www.obcina-krizevci.si

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Križevci na tel.: 02/584 40 40 ,

IX.          Rok in način vložitve vloge

Rok za vložitev vloge je ponedeljek, 24.11.2023

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti - kmetijstvo«.

X.            Obravnava vlog

Odpiranje vlog vodi komisija dne 29.11.2023 na sedežu Občine Križevci.

Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. Upravičenci prejmejo sklep o dodelitvi sredstev.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku 8 (osem) dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.                                   

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Križevci v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

 

XI.          Nenamenska poraba sredstev

V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

-       če so bila sredstva nenamensko uporabljena,

-       če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

 

 

Številka: 330-0002/2023-1

Križevci, dne, 02.11.2023

 

 

 

 

Župan Občine Križevci

Branko SLAVINEC

 

 

Všečkaj objavo