Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za ponedeljek, 23.07.2018

delno oblačno
Ponoči bo pretežno oblačno, zjutraj se bo dež od vzhoda razširil nad osrednji del države, vmes bo tudi kakšna nevihta. Na zahodu bo ostalo večinoma suho. Zjutraj bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19 °C.
18°C | 28°C
torek, 24.07.2018
16°C | 28°C
sreda, 25.07.2018
17°C | 28°C
četrtek, 26.07.2018
17°C | 27°C
Opozorila
Nedelja, 22.7.2018 ob 18h
Dodatnega opozorila ni.
18°C
28°C
delno oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018

20.02.2018, ob 18:21
 
A A

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018

Razpis zaključen: 02.03.2018, 14:00
Datum objave: 20.02.2018 00:00
Številka:
OBČINA KRIŽEVCI
Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Tel.: 02/584-40-40, fax.: 02/584-40-43, e-pošta: info@obcina-krizevci.si
Identifikacijska številka za DDV: SI84582057, TRR pri Banki Slovenije: 01366-0100013981

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2, 23/07, 41/07 in 122/07) Občina Križevci objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018

1. PREDMET RAZPISA
1.1.
Občina Križevci razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem.

Gre za stanovanje na naslovu Križevci 3b, stanovanje številka 8, locirano v mansardi večstanovanjske stavbe, v velikosti 84,35 m 2,

in stanovanje

na naslovu Logarovci 22, stanovanje št. 4, locirano v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, v velikosti 60,40 m2.


Oblikovani bosta dve prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09 v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe;
- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so po 10. členu pravilnika glede na dohodek lahko zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.

1. 2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 - v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, se neprofitna najemnina z odločbo spremeni v prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino).

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:


Štev. članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine
lista A Površina stanovanja s plačilom varščine
lista B
1 - člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2
2 - člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2
3 - člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2
4 - člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2
5 - člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2
6 - člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1.
Splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem:
- državljanstvo Republike Slovenije;
- stalno prebivališče v Občini Križevci;
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne prisega vrednosti 40% primernega stanovanja.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini Križevci in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Križevci;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Križevci možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH
RAZMER PROSILCEV

Prednostni red bo sestavljen na podlagi Pravilnika.

3.1.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
• mlade družine (nobeden od staršev ni starejši od 35 let in najmanj 1 otrok) 80 točk
• mladi (starost prosilca do 30 let) 80 točk
• družine z manjšim številom zaposlenih (najmanj 3 članska družina z enim zaposlenim) 50 točk
• državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so
podnajemniki 50 točk
• ženske in ženske z otroki 50 točk
• žrtve družinskega nasilja 50 točk
• izobrazba prosilca ( V – srednja- 50 točk, VI – višja – 60 točk, VII/1 in VII/2 – 70 točk)


3.2.
V skladu s 4. členom pravilnika se poleg splošnih pogojev določa še dodaten pogoj stalnosti bivanja prosilca v Občini Križevci, in sicer (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):

Stalno bivanje v Občini Križevci:
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 20 let 40 točk
nad 20 let 60 točk.

4. RAZPISNI POSTOPEK

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah ( Uradni list RS, št. 106/10- UPB5). Upravno takso v znesku 22,60 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: SI56013665660309188 , sklic na št. 11 76651-7111002-18.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5): da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem dvignejo obrazec vloge s katerim se prijavijo na razpis do vključno 2.3.2018 na Občini Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru vsak delovni dan ali na spletni strani Občine Križevci.

Prosilci morajo oddati vloge do vključno 2.3.2018 osebno v tajništvu Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ali po pošti na isti naslov priporočeno po pošti.

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.


5. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje Občina Križevci bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Križevci. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Križevci. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.


Vse dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru vsak delovni dan v tednu od 8.00 do 13.00 ure, na telefonski številki 02/ 584 40 40.
OBČINA KRIŽEVCI
ŽUPAN
mag. Branko Belec
Priloge:
MS Office Word 2007-2010
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018
2488_javnirazpis-neprofitnastanovanjakrizevci.docx (28,25 KB)
MS Office Word 2003
VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018
2488_vloga-za-neprofitna-stanovanja1.doc (218,5 KB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Koledar dogodkov Preglej vse
Julij 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
22.07.2018 | Šport
KASAŠKE DIRKE V KRIŽEVCIH
Zadnji video posnetki Preglej vse

Bodite prvi pri oddaji mnenja.