Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
-2°C
JUTRI
3°C
3°C

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za leto 2023

Datum objave: 03. 11. 2023
Številka razpisa: 442-0002/2023-1
Sredstva: 30 000,00 EUR

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (v nadaljevanju: pravilnik; (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2018), in Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/23), objavlja Občina Križevci

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za leto 2023

 

 

I.              PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Križevci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

 

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci je uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine Križevci, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije  (EU)  št. 1408/2013, v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2018-2020 (v nadaljevanju: pravilnik(Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2018), h kateremu je Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo pozitivno mnenje o skladnosti shem državnih pomoči (štev. 441-7/2017/8 z dne 12.10.2018 in štev.  441-7/2017/9 z dne 12.10.2018.

 

II.  UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV (6. čl. pravilnika)

 

(1)   Upravičenci do pomoči so:

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa  po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine.

2)    Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013  ter so  vpisana v register kmetijskih gospodarstev in  imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine.

 

 

II.            VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

 

    (sprejet Proračun Občine Križevci za leto 2023)

 

Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Križevci za leto 2023 na proračunski postavki 11002 »Neposredna plačila v  kmetijstvu.«

 

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 30.000,00 EUR in je  predviden za naslednje namene:

 

1.    Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (13. čl. pravilnika): skupaj 15.000,00 EUR.

2.    Podpora ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal (16. čl. pravilnika): skupaj 15.000,00 EUR.

V kolikor predvidena sredstva za posamezen ukrep niso v celoti uporabljena, se preostanek teh sredstev lahko uporabi-prerazporedi za drugi ukrep, ki je določen med ukrepi finančnih spodbud za to leto.

Ne glede na določila iz prejšnjih točk se pomoč pri posameznem ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor je iz zahtevkov prosilcev pomoči razvidno, da bi bil presežen znesek predviden v proračunu Občine Križevci za leto 2023 na proračunski postavki 11002 »Neposredna plačila v  kmetijstvu.«

 

IV. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV, 

      UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH

      UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI

 

 

UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014-13. člen pravilnika)

 

Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja):

         sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov.

 

Upravičenci do pomoči:

 

         kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

 

Pogoji za pridobitev:

 

          predložena veljavna zavarovalna polica in račun za zavarovanje kmetijskih posevkov v letu 2023, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja. V kolikor je zavarovalnica sofinanciranje občine upravičencu obračunala že ob sklenitvi zavarovalne premije, le-ta ne vlaga zahtevane dokumentacije za predmetni ukrep.

 

Intenzivnost pomoči:

 

-za zavarovanje posevkov je pomoč do 10 % vrednosti oz. upravičenih stroškov,

Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

 

 

 

UKREP 2: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal (v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013- 16. člen pravilnika)

 

 

Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja):

 

Pomoč se dodeli za stroške:

-       nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna, ipd.),

 

Bruto intenzivnost pomoči:

 

-        do 50% upravičenih stroškov;

-       znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz  šestega odstavka 16. člena pravilnika.

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v 6. členu pravilnika.

 

 Pogoji za pridobitev sredstev:

 

Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:

-       izpolnjeno vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep;

-       dokazila o nastalih stroških: Račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal (apnenca, apna,…) z datumom do 31.10.2023

-       kopijo Zbirne vloge za 2023 z obkroženimi Gerk-i na katerih se je izvajal ukrep;

 

-       Pomoč po ukrepu 2 se za iste kmetijske površine lahko pridobi na vsaka tri leta (največ 120,00 EUR/ha/vsaka tri leta) oz. do 2.500,00 EUR na leto

 

 

V.OBVEZNOSTI PREJEMNIKA SREDSTEV IN OBČINE 

 

(1)  Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

 

(2)  Prejemnik mora k vlogi predložiti:

-        pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

-        pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

-        seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;

-        izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 17. člena pravilnika.

 

(3)  Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:

-        da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske izjeme oz. po pravilu de minimis,

-        o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme in /ali de minimis pomoči).

 

Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen ukrep, se upoštevajo tudi preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu.

 

 

 VI. NADZOR IN SANKCIJE (18. člen pravilnika)

 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost  porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

-        da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-        da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-        da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

 

VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Razpis je odprt do vključno 21.11.2023.

 

Razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si.

 

Vloga-prijava na razpis se lahko pošlje/ odda:

1.    Priporočeno po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242  Križevci pri Ljutomeru, s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS KMETIJSKE SUBVENCIJE  2023«,

 

2.     Neposredno v zaprti kuverti na sedežu občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11.

 

 

 

 

 

Pravočasno prispela vloga na razpis je tista, ki bo oddana najpozneje do 21.11.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. OBRAVNAVA VLOG

 

Vloge bo obravnavala in ocenila občinska uprava podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter izdala sklepe o dodelitvi sredstev. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

 

 

Vlagatelje nepopolnih vlog se v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo v roku 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v  določenem roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 21.11.2023 se kot prepozne zavržejo.

 

 

IX.  NADZOR IN SANKCIJE (18. člen pravilnika)

 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost  porabe lahko  ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

-        da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-        da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-        da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

 

X.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo samo na spletni strani občine:            http://www.obcina-krizevci.si.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na telefonskih številkah: 02 584 40 46, ali 041 374 834; kontaktne oseba je Miran Ros.

 

 

Številka: 442-0002/2023-1

 

Križevci, 02.11.2023

 

 

                           Župan Občine Križevci

                           Branko SLAVINEC

 

 

 

 

Všečkaj objavo