Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
9°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

JAVNI RAZPIS - za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Križevci za leto 2023

Datum objave: 15. 09. 2023
Številka razpisa: 302-0001/2023
Sredstva: 40 000,00 EUR

Občina Križevci objavlja na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/2023) in Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in priglasitve sheme »de minimis« pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), spremenjena z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020), št. priglasitve: M001-1332147-2023, naslednji

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Križevci za leto 2023

 

 

1.      Naziv in sedež dodeljevalca sredstev

 

Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel. 02 584 40 40, e-pošta: info@obcina-krizevci.si .

 

2.      Predmet in namen javnega razpisa ter splošni pogoji

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe razvoja podjetništva in gospodarstva občine Križevci za leto 2023.

 

Ukrepi za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Križevci so:

Ukrep

Opis ukrepa

 

Ukrep 1

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

 

Ukrep 2

Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov

 

Ukrep 3

Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise, stroškov promocije ter samozaposlovanja in zaposlovanja

 

 

SKUPNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

40.000,00 EUR

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 14002 Spodbujanje razvoja gospodarstva v skupni višini 40.000 EUR.

Sredstva za izvedbo navedenih ukrepov se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij, kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L. 352).

 

Upravičenci so: samostojni podjetniki posamezniki in mikro podjetja ter mala podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah; (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20-ZIUOPDVE, 18/21; v nadaljevanju ZGD-1); v nadaljevanju podjetja.

 

Upravičenci so podjetja s sedežem v Občini Križevci, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo. V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju Občine Križevci.

Upravičenec se, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, obravnava kot enotno podjetje.

Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

 

Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

-         mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje,

-         malo podjetje je podjetje, ki ima manjj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR,

-         enotno podjetje pomeni vsa podjetja, kot izhaja iz opredelitve pojma enotno podjetje v nadaljevanju tega razpisa.

 

Do sredstev niso upravičena podjetja, ki so po Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 30/18 - ZPPDID, 54/18 - odl. US, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 61/20 - ZIUZEOP-A, 74/20 - odl. US, 85/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE)  v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, ki opravljajo dejavnost iz sektorjev:

-        ribištva in akvakulture,

-        primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-        predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

o   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

o   če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

Ostali pogoji za dodelitev pomoči de minimis  po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013):

-        pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

-        pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,

-        pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,

-        skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije,

-        če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnost v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te odredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

 

Kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013):

-        pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,

-        pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,

-        pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 9. člena Pravilnika.

 

 

 

3.      Posebni pogoji

 

Vsak upravičenec lahko na javni razpis predloži le eno vlogo. Vlagatelj lahko za isto investicijo, kandidira in pridobi nepovratna sredstva Občine Križevci le enkrat.

Upoštevajo se računi in potrdila o plačilu, nastali od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023. Računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca.

 

Investicija se mora po izplačilu končnega zahtevka pri upravičencu ohraniti vsaj še 5 let.

 

V kolikor je za izvedbi investicije potrebno gradbeno dovoljenje, ga je potrebno priložiti vlogi.  Enako velja za presoja vplivov na okolje (na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS, št. 51/2014 s spremembami in dopolnitvami).

 

 

UKREP 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

 

Namen ukrepa:

-        vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti,

-        sredstva so namenjena sofinanciranju začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.

 

Upravičeni stroški:

-        investicije, ki pomenijo naložbo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema),

-        nematerialne investicije, ki pomenijo naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

 

Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:

-        stroški davka na dodano vrednost,

-        stroški drugih davčnih dajatev,

-        stroški zamudnih obresti,

-        stroški dela zaposlenih pri upravičencu,

-        drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.

 

Pogoji za pridobitev:

-        za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Križevci,

-        za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena in neopredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata, v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Križevci v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti,

-        upravičenci so podjetja s sedežem v Občini Križevci, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo. V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora svojo naložbo izvesti na območju Občine Križevci,

-        Pomoč se lahko kumulira le skladno z določbami javnega razpisa.

 

Intenzivnost pomoči:

-        za ukrep 1 najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 4.500 EUR za investicije v vrednosti do 10.000 EUR

-        najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 5.000 EUR za investicije v vrednosti od 10.001 EUR  do 20.000 EUR

-        najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 5.500 EUR za investicije v vrednosti več kot  20.001 EUR

-        skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 75 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV).

-        Minimalna vrednost investicije mora znašati 1500 EUR brez DDV, najnižji predložen račun in dokazilo o plačilu pa 500,00 EUR ( vlagatelj  predloži vsaj tri račune v znesku 500,00 EUR, da zadosti razpisnim kriterijem).

 

 

UKREP 2: Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov

 

Namen ukrepa:

-        spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti.

 

Upravičeni stroški:

-        nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov,

-        nakup obstoječih ali gradnja novih objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,

-        prenova objektov oziroma poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost zgolj v primeru nakupa obstoječih objektov oziroma prostorov.

 

Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:

-        stroški davka na dodano vrednost,

-        stroški drugih davčnih dajatev,

-        stroški zamudnih obresti,

-        stroški dela zaposlenih pri upravičencu,

-        drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.

 

Pogoji za pridobitev:

-        upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so samostojni podjetniki in mikro podjetja, ki investirajo v proizvodni ali v obrtni objekt na območju Občine Križevci. Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine,

-        Pomoč se lahko kumulira le skladno z določbami javnega razpisa.

 

Intenzivnost pomoči:

 

-        za ukrep 2 najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 4.500 EUR za investicije v vrednosti do 10.000 EUR

-        najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 5.000 EUR za investicije v vrednosti od 10.001 EUR  do 20.000 EUR

-        najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 5.500 EUR za investicije v vrednosti več kot  20.001 EUR

-        skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 75 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV).

-        Minimalna vrednost investicije mora znašati 1500 EUR brez DDV, najnižji predložen račun in dokazilo o plačilu pa 500,00 EUR ( vlagatelj  predloži vsaj tri račune v znesku 500,00 EUR, da zadosti razpisnim kriterijem).

 

 

 

 

 

UKREP 3: Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise, stroškov promocije ter samozaposlovanja in zaposlovanja

 

Namen ukrepa:

-        preko sofinanciranja stroškov prijav na državne in mednarodne razpise spodbuditi pripravo razvojnih projektov podjetij.

 

Upravičeni stroški:

-        stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja. Nakup storitve (priprava prijave) je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež) s podjetjem – upravičencem.

 

Nakup storitve (priprava prijave) ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oz. opravljanje storitev:

-        med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem,

-        med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo - če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe,

-        med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo,

-        med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

 

Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:

-        med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,

-        stroški davka na dodano vrednost,

-        stroški drugih davčnih dajatev

-        stroški zamudnih obresti,

-        stroški dela zaposlenih pri upravičencu,

-        drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.

 

Pogoji za pridobitev:

-        odobrijo se prijave na državne in mednarodne razpise od 1. 1. 2023 do 30.9.2023. Računi oziroma druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca,

-        upravičenci so podjetja s sedežem v Občini Križevci, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo,

-        v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.

 

Intenzivnost pomoči:

 

-        za ukrep 3 najvišji skupni znesek za posamezno investicijo lahko po posameznem javnem razpisu znaša do 4.000 EUR za investicije v vrednosti do 10.000 EUR in do 5.000 EUR za investicije v vrednosti od 10.001 EUR do 20.000 EUR ter za investicije višje od 20.001 EUR maksimalno 5.500 EUR.

-        do 75 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV).

-        Za samozaposlovanje in zaposlovanje pa 5 minimalnih plač

-        Minimalna vrednost investicije mora znašati 1500 EUR brez DDV, najnižji predložen račun in dokazilo o plačilu pa 500,00 EUR ( vlagatelj predloži vsaj tri račune v znesku 500,00 EUR, da zadosti razpisnim kriterijem).

 

 

 

 

 

4.      Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.

 

5.      Rok in način prijave

 

Rok za oddajo vloge je 6. oktober 2023.

 

Vlagatelji se lahko na javni razpis prijavijo s pisno izpolnjeno vlogo dostavljeno v glavno pisarno občine Križevci ali z vlogo posredovano po pošti ali z elektronsko vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Križevci www.obcina-krizevci.si . Vsak upravičenec lahko na javni razpis predloži le eno vlogo. Vlagatelj lahko za isto investicijo, kandidira in pridobi nepovratna sredstva Občine Križevci le enkrat.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Križevci, zainteresirani jo lahko od dneva objave javnega razpisa do zaključka le-tega dvignejo tudi v glavni pisarni Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru v času uradnih ur.

 

6.      Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi

 

Vloga mora biti izpolnjena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, priloženi morajo biti zahtevani dokumenti glede na določbe javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

 

7.      Obravnava vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa

 

Župan Občine Križevci imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.

 

Komisija po preteku razpisanega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Vloga mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati vse pogoje določene z javnim razpisom.

 

Vloga, ki jo je prosilec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna in kot prepozno prispelo zavrže. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 5 dni dopolni. V kolikor vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže s sklepom. Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane elemente in priloge.

 

Po pregledu popolnih vlog jih komisija oceni v skladu z merili in pogoji iz tega javnega razpisa, ter pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev. Sredstva se bodo dodelila upravičencem, ki bodo pravočasno oddali vloge in predložili vso zahtevano dokumentacijo.

 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom o zavrženju oziroma z odločbo (o odobritvi ali zavrnitvi sredstev) Občine Križevci, najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema dokumenta. Odločitev župana je dokončna.

 

Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe o dodelitvi pomoči. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.

 

8.      Izplačilo dodeljenih sredstev prejemnikom

 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, in sicer na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi ukrepov …) glede na posamezen ukrep.

V primeru, da je vlog več kot je zagotovljenih proračunskih sredstev, se vlagateljem sredstva, ki bi jim bila dodeljena, sorazmerno znižajo.

 

9.      Nadzor in sankcije

 

Namensko porabo proračunskih sredstev pridobljenih po tem javnem razpisu spremljata pristojna strokovna komisija in občinska služba pristojna za posamezen ukrep iz razpisa.

 

Upravičenec mora do 31.12. vsako koledarsko leto posredovati poročilo o porabi in učinkih dodeljenih sredstev komisiji in občinski upravi.

V kolikor upravičenec ne dostavi poročila do navedenega roka, izgubi pravico do sodelovanja na naslednjem javnem razpisu.

 

 V primeru, če se ugotovi,

·  da je bilo dodeljeno sofinanciranje delno ali v celoti nenamensko porabljeno,

·  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sofinanciranja navajal neresnične podatke,

·  da je upravičenec prejel sofinanciranje v nasprotju z 10. členom tega pravilnika,

·  da upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Upravičenec izgubi pravico do prijave na razpis v naslednjih treh letih, če krši zgoraj navedena določila.

 

 

 

10.   Hramba dokumentacije

 

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, pet let od datuma prejema pomoči iz pravilnika.

 

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po pravilniku in javnem razpisu.

 

Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po tel. 02 584 40 40.

 

 

 

Številka: 302-0001/2023

 

     ŽUPAN

Branko Slavinec

 

Všečkaj objavo