Logo MojaObčina.si
DANES
28°C
11°C
JUTRI
28°C
12°C
Oceni objavo

Zaključena je 21. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid

V četrtek, 25. novembra je potekala 21. redna seja Občinskega sveta Občine Kobarid. Občinski svetniki so po potrditvi dnevnega reda in seznanitvi z realizacijo sklepov 20. redne seje obravnavali Letno poročilo Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid za leto 2020 in prisluhnili poročilu predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ Kobarid. Svetniki so potrdili predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki kobariške osnovne šole.

V nadaljevanju seje so svetniki prisluhnili predstavitvi projektov v izvajanju. Inženir Andraž Ceket je uvodoma predstavil projekta Obrtna cona Kobarid in izgradnja parkirišča pri pokopališču. Za oba projekta je občina že pridobila gradbeno dovoljenje. Ceket je nadaljeval s predstavitvijo idejne zasnove pešpoti od pokopališča do Napoleonovega mostu in idejne zasnove izgradnje parkirišča pri Robiču. Slednja predstavlja osnovo za pridobitev stavbne pravice, ki je predpogoj za nadaljnje aktivnosti. Reševalni center Kobarid, ki bo zgrajen pred vstopom v Kobarid in za katerega je občina tudi že pridobila gradbeno dovoljenje, je predstavil projektant Andrej Čopič.

Svetniki so obravnavali predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid. V letu 2021 so člani občinskega sveta in člani delovnih teles za lažje delo in morebitno izvedbo sej preko zoom aplikacije, prejeli tablične računalnike. Za pravilno delovanje je bilo potrebno prevetriti poslovnik, ki po novem določa drugačen način pošiljanja vabil in gradiv sej občinskega sveta in delovnih teles.  Vsa vabila in gradiva se po novem pošiljajo po e-pošti, izjemoma v fizični obliki. Skladno z dosedanjimi izkušnjami glede obravnave občinskega proračuna je bil predlagan spremenjen postopek sprejema proračuna. Po novem bodo delovna telesa sveta obravnavala predlog proračuna po javni razpravi. Javna razprava bo po novem trajala najmanj 15 dni, namesto 30.

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kobarid je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezna lokalna javna služba, pri čemer je upravljalec javne kanalizacije Komunala Tolmin d.o.o., krajevna skupnost pa lahko upravlja vaško kanalizacijo, če ima tehnično opremo in strokovno usposobljene izvajalce za opravljanje javne službe. Če upravljalec javne kanalizacije ni usposobljen oziroma ne izvaja javne službe v skladu z določili omenjenega odloka se javna kanalizacija prenese v upravljanje izvajalcu javne službe v občini, Komunali Tolmin d.o.o.

Občina Kobarid je Komunali Tolmin naročila, da do datuma prevzema kanalizacije Drežnica izdela kataster obstoječih cevovodov, oceni stanje ter vrednost kanalizacije in popiše morebitne napake in poškodbe, ki bodo v prihodnje terjale finančna vlaganja za vzpostavitev normalnega delovanja. Komunala Tolmin je kataster izdelala in Občinski svet je potrdil, da Občina Kobarid s 1. 1. 2022 prevzema lastništvo kanalizacije v naselju Drežnica in jo prenese v upravljanje Komunali Tolmin.

S strani Krajevne skupnosti Vrsno-Krn je bila podana pobuda za prenos kanalizacije naselja Vrsno na Občino Kobarid. Pred prenosom je potrebno urediti kataster kanalizacije naselja Vrsno, ki ga bo na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta izvedla Komunala Tolmin, do meseca aprila 2022. Prenos lastništva kanalizacije Vrsno na Občino Kobarid in prenos upravljanja na izvajalca javne službe Komunala Tolmin se lahko izvede po izdelanem katastru ter obravnavi na Občinskem svetu Občine Kobarid.

Občinski svetniki so se seznanili s pobudami za postavitev prometne signalizacije na območju občine Kobarid in potrdili postavitev dodatne prometne signalizacije v vaseh Idrsko, Livek in Smast ter v Kobaridu.

Pred zaključkom seje so svetniki predstavili svoje predloge in pobude,  župan pa trenutne aktivnosti.  Zvočni zapis 21. redne seje najdete TUKAJ.


vir: spletna stran občine Kobarid

Oglejte si tudi