Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
31°C
14°C
PON.
31°C
16°C
Avtor: Občina Kidričevo,

VIŠJI SVETOVALEC – PLANER

Datum objave: 23. 10. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar, 65/08 in 40/12 – ZUJF), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas VIŠJI SVETOVALEC – PLANER Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - končano najmanj visoko strokovno izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo s področja arhitekture ali s področja vodenja in izdelave prostorskih izvedbenih aktov; - najmanj 4 leta delovnih izkušenj; - znanje uradnega jezika; - državljanstvo Republike Slovenije; - ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; - zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti. Delovno področje: - naloge urejanja prostora iz občinske pristojnosti, kot so: • priprava in vodenje postopkov za pripravo prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev na občinski in medobčinski ravni, • sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov, • sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države, • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti, • izvajanje prostorskih ukrepov in posameznih nalog zemljiške politike na lokalni ravni (razvoj stavbnih zemljišč – določanje razvojnih stopenj nezazidanih stavbnih zemljišč, varovanje stavbnih zemljišč), • izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema, - strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora, - skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine, - skrb za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, - podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti, - priprava mnenj, ki se posredujejo pripravljavcem sorodnega predpisa glede vpliva sorodnega predpisa, z uveljavitvijo katerega se bodo na določenem območju spremenile in dopolnile določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega izvedbenega akta ali bo sorodni predpis neposredno vplival na njegovo izvedljivost, - izdaja soglasij za spreminjanje meje parcele na podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali geodetskega podjetja, - sodelovanje v postopkih legalizacije objektov, - priprava poročila o prostorskem razvoju na območju občin, - priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine, - sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, - samostojna priprava zahtevanih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv, - samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. obrazec za prijavo, ki je priloga te objave in iz katerega mora biti razvidno: - izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena); - izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu); 2. izjavo kandidata, da: - je državljan Republike Slovenije, - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Kidričevo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta. Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, mu bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Nastop dela: 1.1.2019. Kandidat pošlje prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za delovno mesto višji svetovalec – planer«, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kidričevo ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij je pristojen Damjan Napast, dir. občinske uprave na tel. številki: 02/799 06 11. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Številka: 110-62/2018 Datum: 22.10.2018 Občina Kidričevo

Všečkaj objavo