Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2022

Datum objave: 13. 07. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo, Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2022, objavlja Občina Kidričevo

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kidričevo za leto 2022

 

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja

 

 

 

 

I.                   PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Kidričevo na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

 

 

II.                VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

            

 

Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Kidričevo za leto 2022 na proračunski postavki 0422 IZOBRAŽEVNJE V KMETIJSTVU.

 

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša  2.500,00 EUR  in je predviden za naslednje namene:

 

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)

 

III. KUMULACIJA

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

 

(1)    Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih  13., 14., 15., 16., 17. in 18.  pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 16, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

 

(2)    Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

 

(3)    Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

 

(4)    Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

 

IV. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV, 

      UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH

      UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI

 

UKREP 10 (v skladu s pravilnikom): Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja (veljavna zakonodaja s področja javnih financ; 106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)

 

(1) Namen ukrepa:

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti/dejavnosti in programov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

(2) Cilj ukrepa je ohraniti delovanje društev oziroma združenj ter omogočanje izvedbe njihovih programov dela oziroma posameznih nalog in/ali projektov.

(3) Upravičeni stroški:

– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij.

Za upravičene stroške se štejejo stroški za vse zgoraj naštete namene oziroma dejavnosti društev oziroma združenj, v katerih sodelujejo ali koristijo člani oziroma občani občine.

(4) Pogoji za pridobitev pomoči:

– sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore;

– seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine).

(5)  Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:

V skladu s sklepom odbora se posameznim društvom sofinancira  le 1 strokovna ekskurzija.

 (6) Upravičenci do pomoči:

– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in imajo člane tudi iz območja občine ter izvajajo programe tudi za prebivalce oziroma člane iz občine.

 

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Kidričevo, objavljena pa je  tudi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Vloga-prijava na razpis se  pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom na kuverti »PRIJAVA NA RAZPIS –UKREPI 2021« ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ob uradnih urah najkasneje do 28.10.2022 (velja poštni žig).

 

 

VI. IZPLAČILA SREDSTEV

 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

·         sprejet finančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja, iz katerega jasno izhajajo programi oziroma projekti, ki so predmet podpore,

·         seznam članov društva iz območja občine z navedbo celotnega števila vseh članov društva (jasno izražen odstotek članstva iz občine)

·         dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

·         poročilo  o opravljenem delu oziroma storitvi.

·         zahtevek

 

VII.  NADZOR IN SANKCIJE

 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava ali komisija, ki jo imenuje župan.

 

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

-         da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-         da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-         da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

 

VIII.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

 

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v  sprejemni pisarni občinske uprave Občine Kidričevo  v času uradnih ur in na spletni strani občine http://wwwkidricevo.si.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v občinski upravi Občine Kidričevo.

 

   Številka: 430-7/2022

12.07.2022, Kidričevo,

                           Župan Občine Kidričevo

                            Anton Leskovar

 

 

 

 

Všečkaj objavo