Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
-1°C
-2°C
ČE.
1°C
-2°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Razpis za podelitev občinskih priznanj - plakete Občine Kidričevo

Datum objave: 03. 04. 2018
Številka razpisa:
OBČINA KIDRIČEVO Komisija za priznanja in odlikovanja Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/00), Komisija za priznanja in odlikovanja objavlja R A Z P I S za podelitev občinskih priznanj 1. Predmet javnega razpisa je podelitev občinskih priznaj – plakete Občine Kidričevo. 2. Komisija za priznanja in odlikovanja, na predlog občinskega sveta, v letu 2018 razpisuje največ 2 (dve) plaketi. 3. Plaketa Občine Kidričevo se podeli posameznikom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom, organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam, za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja. 4. Pobude za podelitev plakete Občine Kidričevo lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, organi, društva in druge pravne osebe. 5. Iz podane pobude mora biti razvidno: - kod je predlagatelj - pobudnik, - podatki o kandidatu za prejem plakete občine Kidričevo, - namen podelitve plakete (največ osem besed) - obrazložitev predloga, - podpis pobudnika. 6. Pobuda mora biti pisna, in obrazložena. Pobudnik ne more predlagati samega sebe. 7. Pobudniki podajo pobudo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo Pobuda mora biti predložena v spremeni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do petka, 20. aprila 2018. Pobude morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razvidne pripis »pobuda na razpis plakete občine Kidričevo – ne odpiraj» ter naslov pobudnika. 8. Komisija za priznanja in odlikovanja bo odpirala samo pravočasno prispele pobude. Pobude, ki bodo prispele po roku, bodo neodprte vrnjene pobudniku. 9. Komisija za priznanja in odlikovanja bo izmed pravilno prispelih pobud izbrala od 0 do 2, ter jih podala v končno odločitev občinskemu svetu. Odločitev občinskega sveta, o podelitvi občinskih priznanj – plakete občine Kidričevo, je dokončna. Številka: 094-1/2018 Datum: 30.3.2018 Lampič Stanislav Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja

Všečkaj objavo