Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
22°C
7°C
JUTRI
21°C
10°C
Avtor: Občina Kidričevo,

R A Z P I S za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenim za zaščito in reševanje v letu 2022

Datum objave: 23. 09. 2022
Številka razpisa: 410-88/2022

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavljamo

 

 

R A Z P I S

za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev

namenjenim za zaščito in reševanje v letu 2022

 

 

1.      PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenih za zaščito in reševanje.

 

2.      VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV

 

V proračunu občine Kidričevo za leto 2022 je za sofinanciranje ogrevanja prostorov namenjenih za zaščito in reševanje predvidenih 2.000,00 evrov.

 

3.      POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do prijave imajo prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: prosilec), ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          Prosilec mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,

-          Prosilec za ta namen ni pridobil javnih sredstev iz drugega naslova, oziroma, društvo nima stroškov za ogrevanje teh prostorov,

-          Prostor za katerega se prijavlja na ta razpis je namenjen smo za zaščito in reševanje

 

4.      MERILA ZA VREDNOTENJE

 

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni prosilec bo odvisna od površine prostora, ki je namenjena za zaščito in reševanje ter se vodi pri Gasilski zvezi Kidričevo in stroškov ogrevanja teh prostorov v preteklem letu, ugotovljene na podlagi predloženih računov.

 

Med prostore, za katere se  namenjajo sredstva za ogrevanje po tem razpisu ne spadajo klubski prostori, dvorane in drugi prostori, ki neposredno niso namenjeni za zaščito in reševanje.

 

5.   ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Prosilci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo.

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ogrevanje prostorov zaščite in reševanje 2022 – ne odpiraj« in naslov prosilca, ki kandidira na razpisu.

 

Razpisno dokumentacijo prosilci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 23.9.2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 14. oktobra 2022 do 12. ure.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

 

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

 

-          OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

 

7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od datuma odpiranja vlog.

 

 

Štev. 410-88/2022-1

Dne  22.9.2022

                                                                                               Anton Leskovar,

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

Všečkaj objavo