Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
0°C
JUTRI
2°C
4°C

R A Z P I S za sofinanciranje delovanja prijaviteljev, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, težavami v duševnem zdravju in socialno ogroženim družinam ter posameznikom za leto 2023

Datum objave: 15. 11. 2023
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2022) objavljamo

 

R A Z P I S

za sofinanciranje delovanja prijaviteljev, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, težavami v duševnem zdravju in socialno ogroženim družinam ter posameznikom za leto 2023

 

1.       PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja prijaviteljev, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, težavami v duševnem zdravju in socialno ogroženim družinam ter posameznikom, ki jih ponujajo in izvajajo lokalne nevladne organizacije (NVO) in druge lokalne neprofitne organizacije za leto 2023.

 

2.       VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV

 

Za sofinanciranje delovanja prijaviteljev, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, težavami v duševnem zdravju in socialno ogroženim družinam ter posameznikom, ki jih ponujajo in izvajajo lokalne nevladne organizacije (NVO) ter druge lokalne neprofitne organizacije je v proračunu za leto 2023 planiranih 5.000,00 evrov. Sredstva se bojo med prijavitelje razdelila v enakomernem deležu.

 

3.       POGOJI SOFINANCIRANJA

 

Pravico do prijave imajo lokalne nevladne organizacije (v nadaljevanju: prosilec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          prosilec mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje;

-          dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

-          da je Občina Kidričevo soustanoviteljica vsaj v 1/3 deležu.

 

4.       ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenem obrazcu in z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Dokumentacijo kandidati prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od dne 15. 11. 2023 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih ali, ki bodo prispele po razpisnem roku, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

 

Prijavo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

 

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo.

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS za sofinanciranje delovanja prijaviteljev, namenjenim izboljšanju kvalitete življenja osebam s posebnimi potrebami, težavami v duševnem zdravju in socialno ogroženim družinam ter posameznikom za leto 2023– ne odpiraj« in naslov kandidata, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež Občine Kidričevo najkasneje do dne 22. 11. 2023 do 12. ure. Prijave, ki bodo na pošto oddane zadnji dan prijave na razpis  ali bodo oddane na pošto tako, da ne bodo prispele do roka, to je 22. 11. 2023 do 12. ure na sedež občine, bodo prepozne.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija, katera bo preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. 

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

5.       INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: OBČINA KIDRIČEVO, pri direktorju Damjanu Napastu,  tel. 02 799 06 11.

 

6.       ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od datuma zaključka razpisa

 

Številka: 430-12/2023

Datum: 15.11.2023

Anton Leskovar

      župan

  Občine Kidričevo

Všečkaj objavo