Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
10°C
7°C
TOR.
15°C
6°C
Avtor: Občina Kidričevo,

ODLOČBO o ugotovitvi, da je nepremičnina parcela št. 1181 katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju, grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

Datum objave: 31. 03. 2021
Številka razpisa:

Številka: 478-7/2021

Datum: 31.3.2021

Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino parc. št. 1181 katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

o ugotovitvi, da je nepremičnina parcela št. 1181 katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju, grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

  1. Ugotovi se, da ima nepremičnina parcela št. 1181 katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju,status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.

  1. Pri nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka te odločbe, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična št.: 5883709000, do 1/1 do celote in zaznamuje status grajenega javnega dobra.

  1. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi izvedbe vpisa, opredeljenega v 2. točki izreka te odločbe, v zemljiško knjigo.

  1. Stroški tega postopka niso nastali.  

___________________________________________________________________________

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  :

Iz Rednega izpisa iz zemljiške knjige informacijskega sistema e-ZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je razvidno, da ima nepremičnina parc. št. 1181  katastrska občina (425) Lovrenc na Dravskem polju, status javnega dobra.

Na nepremičnini parc. št. 1181 k.o (425) Lovrenc na Dravskem polju poteka javna gozdna cesta, ki sicer ni kategorizirana, vendar pa gre v smislu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) (v nadaljevanju tudi ZCes-1) za javno cesto, saj 11. točka 2. člena Zakona o cestah določa, da je  cestni priključek del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta ali druga površina navezuje na to cesto.

V primeru navedene parcele, gre za navezavo na glavno cesto G1-2 Slovenska Bistrica- mejni prehod Središče ob Dravi: 0393 Kidričevo-Hajdina, ki je splošnega pomena za cestni promet. (1. odstavek 3. člena ZCes-1) ter gre za ureditev v javnem interesu.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je investitor ureditve glavne ceste G1-2 Slovenska Bistrica – mejni prehod Središče ob Dravi: 0393 Kidričevo-Hajdina. Za izvedbo navedenega projekta je potrebno ustanoviti služnostno pravico na nepremičninah, med katerimi je tudi parc. št. 1181 k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, ki v naravi predstavlja gozdno pot in je v upravljanju Občine Kidričevo. Za ureditev in realizacijo služnostne pravice je pripravljena pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti LN: 47803-73/2016 450-78/2018 med  Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kot služnostnim upravičencem ter Republiko Slovenija, Direkcijo RS za infrastrukturo, kot investitorjem. Na podlagi navedene pogodbe se ustanovi služnostna pravica v javno korist in sicer služnost napeljave nizkonapetostnega električnega voda in opravljanje vseh del, potrebnih za obratovanje, vzdrževanje in nadzor električnega voda v zvezi s tem, ter vknjižbo dostopne poti v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

Pogoj za ustanovitev služnostne pravice pa je med drugim tudi vknjižba le-te v zemljiško knjigo, ki pa ne more biti izvedena, saj je pri nepremičnini parc. 1181 k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju, v zemljiško knjigi vpisan status javnega dobra. Da se lahko zemljiškoknjižni vpis na podlagi predložene pogodbe izvrši, mora biti pri nepremičnini kot lastnica vpisana občina ter zaznamovan status grajenega javnega dobra. Glede na navedeno, je potrebno pri obravnavani nepremičnini izpeljati postopek formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra.

Zakon o urejanju prostora ureja pridobivanje statusa grajenega javnega dobra v 245. členu. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

V skladu s 7. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so grajeno javno dobro zemljišča, objekti ali deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena. Ker  gre v navedenem primeru za ureditev v javnem interesu in je tako izgradnja oz. ureditev glavne ceste lokalnega in državnega pomena, je zakonskemu pogoju zadoščeno.

Ta odločba se izdaja izključno zaradi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra. Upravni organ mora za potrebe ureditve zemljiškoknjižnega stanja z določilom drugega odstavka 39. člena ZCes-1 v skladu z določili Zakona o zemljiški knjigi izdati odločbo, saj ZZK-1 v 1. točki drugega odstavka 111. člena določa, da se zaznamba javnega dobra lahko opravi le na podlagi obvestila organa samoupravne lokalne skupnosti, ki je v skladu z zakonom izdal odločbo o določitvi javnega dobra.

Izrek o stroških temelji na določbi 5. odstavka 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP).

Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. členom ZUP izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki je odločbo izdal in na spletni strani Občine Kidričevo.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Kidričevo v roku 15 dni od objave te odločbe na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) znaša taksa za pritožbo 18,10 EUR.

                                                                                              Občinska uprava Občine Kidričevo

                                                                                                               

      direktor

                                                                                                          Damjan NAPAST

                                                                                                         

Všečkaj objavo