Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
26°C
11°C
JUTRI
26°C
12°C
Avtor: Občina Kidričevo,

ODLOČBA o ugotovitvi, da sta nepremičnini parcela št. 389/11 in parcela št. 389/12, obe katastrska občina (426) Župečja vas, grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

Datum objave: 20. 04. 2021
Številka razpisa:

Številka: 371-43/2021

Datum: 20.4.2021

Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnini parc. št. 389/11 in parc. št. 389/12, obe katastrska občina (426) Župečja vas, po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

o ugotovitvi, da sta nepremičnini parcela št. 389/11 in parcela št. 389/12, obe katastrska občina (426) Župečja vas, grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

  1. Ugotovi se, da imata nepremičnini parcela št. 389/11 in parcela 389/12, obe katastrska občina (426) Župečja vas,status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.

  1. Pri nepremičninah, navedenih v 1. točki izreka te odločbe, se zaznamuje status grajenega javnega dobra.

  1. Ta odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi izvedbe vpisa, opredeljenega v 2. točki izreka te odločbe, v zemljiško knjigo.

  1. Stroški tega postopka niso nastali.  

___________________________________________________________________________

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  :

Iz Rednega izpisa iz zemljiške knjige informacijskega sistema e-ZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je razvidno, da sta nepremičnini parc. št. 389/11 in parc. št. 389/12, obe katastrska občina (426) Župečja vas, v lasti Občine Kidričevo do celote.

 

Na nepremičnini parc. št. 389/11 in delu nepremičnine parc. št. 389/12, obe k.o (426) Župečjavas, poteka javna cesta, ki sicer ni kategorizirana, vendar pa gre v smislu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) (v nadaljevanju tudi ZCes-1) za javno cesto, saj 11. točka 2. člena Zakona o cestah določa, da je  cestni priključek del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta ali druga površina navezuje na to cesto.

V primeru navedenih parcel, gre za navezavo na glavno cesto 165171 ter gre za ureditev v javnem interesu, saj ureditev grajenega javnega dobra pomeni tudi možnost dostopa do svojih parcel lastnikov, ki živijo ob cesti na parcelah št. 389/11 in 389/12, obe k.o (426) Župečja vas.

Zakon o urejanju prostora ureja pridobivanje statusa grajenega javnega dobra v 245. členu. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

V skladu s 7. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) so grajeno javno dobro zemljišča, objekti ali deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena. Ker  gre v navedenem primeru za ureditev v javnem interesu in je tako izgradnja oz. ureditev glavne ceste lokalnega in državnega pomena, je zakonskemu pogoju zadoščeno.

Ta odločba se izdaja izključno zaradi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra. Upravni organ mora za potrebe ureditve zemljiškoknjižnega stanja z določilom drugega odstavka 39. člena ZCes-1 v skladu z določili Zakona o zemljiški knjigi izdati odločbo, saj ZZK-1 v 1. točki drugega odstavka 111. člena določa, da se zaznamba javnega dobra lahko opravi le na podlagi obvestila organa samoupravne lokalne skupnosti, ki je v skladu z zakonom izdal odločbo o določitvi javnega dobra.

Izrek o stroških temelji na določbi 5. odstavka 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP).

Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Vročitev te odločbe se v skladu z 94. členom ZUP izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki je odločbo izdal in na spletni strani Občine Kidričevo.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Kidričevo v roku 15 dni od objave te odločbe na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) znaša taksa za pritožbo 18,10 EUR.

                                                                                              Občinska uprava Občine Kidričevo

                                                                                                               

      direktor

                                                                                                          Damjan NAPAST

                                                                                                         

Všečkaj objavo