Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
18°C
11°C
JUTRI
22°C
11°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE (parc. št. 704/19, k.o. (424) Apače)

Datum objave: 15. 09. 2022
Številka razpisa:

Številka: 478-13/2022

Datum: 14.9.2022

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je prodaja nepremičnine parc. št. 704/19, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 151 m2, v deležu 1/1.

 

Nepremičnina je zemljiškoknjižno urejena. Pri nepremičnini je:

-          na podlagi Pogodbe o služnostni pravici št.: 130514, sklenjene dne 28.9.2011, vknjižena služnost za izgradnjo in vzdrževanje hišnega priključka ter služnost dostopa, prehoda in prekopa, v korist imetnika Elektro Maribor d.d..

-          na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti št. 52803 z dne 22.09.2020 vknjižena služnostna pravica v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d..

 

Nepremičnina je opredeljeno kot stavbno zemljišče. Več podatkov o sami nepremičnini je razvidnih iz priložene lokacijske informacije.

 

3.  Najnižja ponudbena cena

 

Ponudbena cena za nepremičnino ne sme biti nižja od izhodiščne cene3.020,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec.

 

4. Izvedba pogajanj

 

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bo upravljalec pred prodajo nepremičnine izvedel dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

 

5. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

 

Nepremičnina se prodaja po metodi neposredne pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu prodajalca. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, lahko prodajalec odstopi od sklenitve pravnega posla.

 

6. Način in rok plačila kupnine

 

Kupnina se plačala v 15-dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitvi računa, v enkratnem znesku na TRR Občine Kidričevo, št.: SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

 

7. Pogoji prodaje

 

7.1. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponudbena cena.

 

7.2. Cena in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

 

7.3. Stroške v zvezi z vpisom v zemljiško knjigo nosi kupec.

 

7.4. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, ki so razvidne iz javnih evidenc. Kupec je dolžan preveriti dejansko stanje in pravno stanje nepremičnine, preden se prijavi k nakupu oziroma poda vlogo. Prodajalec ne odgovarja za geološko stabilnost tal ali druge sorodne pomanjkljivosti nepremičnine.

 

7.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

 

7.6. Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

 

7.7. Ponudnik mora ponudbo oddati na obrazcu, ki je priloga te objave ter kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) osebno ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako »Ponudba za nakup v zadevi 478-13/2022 – NR ODPIRAJ«.

 

7.8. Ponudba se šteje za pravočasno, če na zgoraj navedeni naslov prispe najkasneje do 7.10.2022 do 12.00 ure. Nepopolne oziroma nepravočasne ponudbe bodo izločene iz postopka.

 

7.9. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v 10 delovnih dneh po zaključenem odpiranju ponudb.

 

8. Ustavitev postopka

 

Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti.

 

9. Dodatne informacije

 

Dodatne podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Všečkaj objavo