Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
35°C
17°C
JUTRI
31°C
18°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ( KO APAČE)

Datum objave: 27. 07. 2022
Številka razpisa:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2022, objavlja

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČN

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

 

2. Predmet prodaje

 

Predmet prodaje so nepremičnine:

-          parc. št. 550/5, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 3740 m2, v deležu 1/1,

-          parc. št. 550/82, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1790 m2, v deležu 1/1 in

-          parc. št. 550/83, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 3740 m2, v deležu 1/2.

 

Nepremičnine so ZK urejene. Pri nepremičnini parc. št. 550/83, k.o. (424) Apače se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti z dne 19. avgust 2009, dovoli vknjižba služnostne pravice postavitve, obratovanja, rekonstrukcije in vzdrževanja ter nadzora daljnovoda ter hoje in vožnje z vsemi vozili, natančneje opisano v 2. členu pogodbe po parc. št. 550/83 (ZKV 385) k.o. Apače, kot služnostnega zemljišča, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1001 (ZKV 705) k.o. Lovrenc na Dravskem polju, kot gospodujočega zemljišča.

 

Nepremičnina parc. št. 550/5, k.o. (424) Apače je opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, nepremičnini parc. št. 550/82 in 550/83, obe k.o. (424) Apače pa sta opredeljeni kot gozdna zemljišča. Več podatkov o samih nepremičninah je razvidnih iz priloženega potrdila o namenski rabi zemljišč.

 

Varščina znaša 500,00 EUR.

 

Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno 2% davek na promet nepremičnin.

 

3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 51/7 člena ZSPDSLS-1

 

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija v sestavi:

-          Damjan Napast, dir. občinske uprave – predsednik

-          Mojca Meško, višja svetovalka – članica

-          Tina Kodela, višja svetovalka – članica.

 

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

 

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa 51/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-          pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-          drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

 

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe

 

Prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb.

 

5. Ponudbena cena

 

Ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez vključenega 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave.

 

V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizator pozval vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.

 

6. Način in rok plačila kupnine

 

Kupnina se plača v 30-ih dneh po sklenitvi pogodbe.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.

 

7. Sklenitev pogodbe

 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno in bo potrjena s strani občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Nepremičnine (po namenski rabi) predstavljajo kmetijska in gozdna zemljišča. Po izteku roka za oddajo ponudb in po potrditvi odkupne cene na seji občinskega sveta Občine Kidričevo bo zato potrebno postopek izvesti še v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22). Najugodnejši ponudnik bo zato dolžan sodelovati tudi v postopku pred Upravno enoto Ptuj (skladno z omenjenim zakonom), ki bo izveden po izboru najugodnejšega ponudnika po predmetnem razpisu. Najugodnejši ponudnik je po izvedbi predmetnega postopka dolžan sprejeti ponudbo na omenjeni upravni enoti.

 

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, davek, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

 

Nepremičnina bo prodana po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

 

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla postopek ustavi.

 

8. Višina varščine

 

Varščina za predmet prodaje znaša 500,00 EUR.

 

Varščina se plača najkasneje do dne 26.8.2022 do 24.00 ure na TRR Občine Kidričevo, in sicer:

 

Številka TRR:

SI56 01245-0100017097

Naziv:

Občina Kidričevo

Naslov:

  Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Referenca oz. sklic:

SI12 478-8-2022

Namen nakazila:

Javno zbiranje ponudb 478-8/2022

 

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

 

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.

 

9. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb

 

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu 51/7 člena ZSPDSLS-1.

 

Ponudnik mora na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z nazivom zadeve »ponudba v zadevi 478-8/2022« poslati:

  1. izpolnjen, lastnoročno podpisan ali poskeniran obrazec, ki je priloga 1 te objave,
  2. potrdilo o plačani varščini ter
  3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) - velja za fizične osebe in s.p.-je.

 

Če je ponudba oddana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je poslana najkasneje do 26.8.2022 do 24.00 ure.

 

Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno na vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 26.8.2022 do 24.00 ure.

 

Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

 

Odpiranje ponudb NE BO javno.

 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 

11. Ogled

 

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave, Damjana Napasta, telefon 02/799 06 10, e-pošta: obcina@kidricevo.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno po predhodni najavi, in sicer najkasneje do 19.6.2022 do 12.00 ure.

 

12. Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

 

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Občine Kidričevo je priloga te objave.

 

13. Opozorilo

 

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 

 

Številka: 478-8/2022

Datum: 25.7.2022

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo