Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
16°C
3°C
TOR.
18°C
4°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2021/2022

Datum objave: 24. 09. 2021
Številka razpisa:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21) Občina Kidričevo objavlja

 

 

JAVNI  RAZPIS

za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2021/2022

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so sredstva za žepnine študentom za študijsko leto 2021/2022.

Žepnina za študenta znaša 30 EUR na mesec.

Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. oktobra 2021 do 31. julija 2022. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

 

2. Pogoji razpisa:

Pravico do prejema žepnine imajo študentje, ki;

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- se izredno izobražujejo doma ali v tujini in niso zaposleni ter so prvič vpisani v letnik;

- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,

- imajo statut študenta,

- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 – statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju občine Kidričevo.  

 

Aktivni član društva se po tem razpisu štejejo študentje, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi študentje, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.

Kot aktivni član društva se ne upoštevajo študentje, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost študentov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Aktivno delovanje na področju prostovoljstva izkazujejo študentje z navedbo evidentiranega prostovoljskega dela in organizacij v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno.

3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:

K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022;

- dokazilo o nezaposlenosti, če je študent vpisan v izredni študij (potrdilo ZPIZ)

- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;

- originalno potrdilo o aktivnem članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;

- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).

 

4. Roki in način prijave na javni razpis:

Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 24. septembra 2021 do poteka roka za oddajo vloge.

 

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 15. oktobra 2021, s pripisom: žepnine za študente 2021/2022.  

 

Morebitni sklep za dopolnitev vloge bo vročen elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v vlogi.

 

5. Rok za odločitev o vlogi:

O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 20. novembra 2021 in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Vsak študent bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se bo vodil v izdani skupni odločbi.

 

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

 

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

 

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2021.

Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju študijskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, študentje, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10 dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.9.2022.

 

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank)  (02) 799 06 13.

 

 

Štev. 410-59/2021-1

Datum: 23.9.2021

 

                                                                                                                                             Anton Leskovar;

 

                                                                                                                                             župan

                                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo