Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
18°C
12°C
SRE.
22°C
11°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2018

Datum objave: 21. 09. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2018 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji: - da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo; - da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij; - da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije; - da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino v letu 2018; - da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti; - da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15). Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo: - javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1). Merila in kriteriji za izbor: Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno: a) Ciljne skupine uporabnikov centra - center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja 20 točk - center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja 10 točk b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra - povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri 5 točk - povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur 10 točk - povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur 20 točk c) Metode dela - večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela 10 točk - delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev - prostovoljcev 10 točk - timsko delo 10 točk - redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti 10 točk d) Dejavnosti v centru - izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela, ….) 10 točk - rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk - razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….) 5 točk - INFO točka za vse generacije 20 točk e) Prostovoljstvo - v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 5 točk - v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 10 točk - v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev 20 točk 5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine. 6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca oktobra 2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2018. 7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 01.10.2018. v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali poslane po pošti na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ulica 14 2325 Kidričevo s pripisom »Ponudba - NE ODPIRAJ« in z oznako »Javni razpis – Centri za družine - 2018«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Kidričevo. Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja. 8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 03.10.2018 v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri. 9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 5 dni od oddaje popolne ponudbe. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si; 11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju; 12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali. Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21. Datum:20.09.2018 Številka: 410-106/2018-1 Anton LESKOVAR, župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo